Tìm Trợ giúp về cách sử dụng Trình soạn thảo Visual Basic

Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) cho phép những người không phải là lập trình viên có thể ghi, tạo và chỉnh sửa các macro có khả năng tự động hóa tác vụ trong ứng dụng Office. Bài viết này sẽ giải thích về nơi bạn có thể tìm trợ giúp khi sử dụng Trình soạn thảo Visual Basic được cung cấp trong ứng dụng Office của mình.

 1. Trên tab Tạo, trong nhóm Macro & Mã, bấm vào Visual Basic.

 2. Trong Trình soạn thảo Visual Basic, trên menu Trợ giúp, bấm vào Trợ giúp về Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Nếu chưa từng sử dụng Trợ giúp về VBA trong Access, bạn sẽ được yêu cầu chọn trình duyệt để hiển thị trợ giúp.

 4. Trong trình duyệt, trên ngăn bên trái, bên dưới Access, bung rộng mục Tham khảo về VBA trong Access.

 5. Trong ngăn bên trái, duyệt để tìm khái niệm, quy trình hay đối tượng bạn muốn được trợ giúp hoặc nhập truy vấn vào hộp Tìm kiếm ở góc trên cùng bên phải của màn hình.

 1. Trên tab Nhà phát triển, bấm vào Visual Basic.

  Nếu bạn không thấy tab Nhà phát triển:

  1. Bấm vào Tệp > Tùy chọn.

  2. Bấm vào Tùy chỉnh Dải băng, rồi dưới Tab Chính, chọn hộp kiểm Nhà phát triển.

  3. Bấm vào OK.

 2. Trong Trình soạn thảo Visual Basic, trên menu Trợ giúp, bấm vào Trợ giúp về Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Nếu chưa từng sử dụng Trợ giúp về VBA trong Excel, bạn sẽ được yêu cầu chọn trình duyệt để hiển thị trợ giúp.

 4. Trong trình duyệt, trên ngăn bên trái, bên dưới Excel, bung rộng mục Tham khảo về VBA trong Excel.

 5. Trong ngăn bên trái, duyệt để tìm khái niệm, quy trình hay đối tượng bạn muốn được trợ giúp hoặc nhập truy vấn vào hộp Tìm kiếm ở góc trên cùng bên phải của màn hình.

 1. Trên tab Nhà phát triển, bấm vào Visual Basic.

  Nếu bạn không thấy tab Nhà phát triển:

  1. Bấm vào Tệp > Tùy chọn.

  2. Bấm vào Tùy chỉnh Dải băng, rồi dưới Tab Chính, chọn hộp kiểm Nhà phát triển.

  3. Bấm vào OK.

 2. Trong Trình soạn thảo Visual Basic, trên menu Trợ giúp, bấm vào Trợ giúp về Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Nếu chưa từng sử dụng Trợ giúp về VBA trong Outlook, bạn sẽ được yêu cầu chọn trình duyệt để hiển thị trợ giúp.

 4. Trong trình duyệt, trên ngăn bên trái, bên dưới Outlook, bung rộng Tham khảo về VBA trong Outlook.

 5. Trong ngăn bên trái, duyệt để tìm khái niệm, quy trình hay đối tượng bạn muốn được trợ giúp hoặc nhập truy vấn vào hộp Tìm kiếm ở góc trên cùng bên phải của màn hình.

 1. Trên tab Nhà phát triển, bấm vào Visual Basic.

  Nếu bạn không thấy tab Nhà phát triển:

  1. Bấm vào Tệp > Tùy chọn.

  2. Bấm vào Tùy chỉnh Dải băng, rồi dưới Tab Chính, chọn hộp kiểm Nhà phát triển.

  3. Bấm vào OK.

 2. Trong Trình soạn thảo Visual Basic, trên menu Trợ giúp, bấm vào Trợ giúp về Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Nếu chưa từng sử dụng Trợ giúp về VBA trong PowerPoint, bạn sẽ được yêu cầu chọn trình duyệt để hiển thị trợ giúp.

 4. Trong trình duyệt, trên ngăn bên trái, bên dưới PowerPoint, bung rộng mục Tham khảo về VBA trong PowerPoint.

 5. Trong ngăn bên trái, duyệt để tìm khái niệm, quy trình hay đối tượng bạn muốn được trợ giúp hoặc nhập truy vấn vào hộp Tìm kiếm ở góc trên cùng bên phải của màn hình.

 1. Trên tab Nhà phát triển, bấm vào Visual Basic.

  Nếu bạn không thấy tab Nhà phát triển:

  1. Bấm vào Tệp > Tùy chọn.

  2. Bấm vào Tùy chỉnh Dải băng, rồi dưới Tab Chính, chọn hộp kiểm Nhà phát triển.

  3. Bấm vào OK.

 2. Trong Trình soạn thảo Visual Basic, trên menu Trợ giúp, bấm vào Trợ giúp về Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Nếu chưa từng sử dụng Trợ giúp về VBA trong Visio, bạn sẽ được yêu cầu chọn trình duyệt để hiển thị trợ giúp.

 4. Trong trình duyệt, trên ngăn bên trái, bên dưới Visio, bung rộng mục Tham khảo về VBA trong Visio.

 5. Trong ngăn bên trái, duyệt để tìm khái niệm, quy trình hay đối tượng bạn muốn được trợ giúp hoặc nhập truy vấn vào hộp Tìm kiếm ở góc trên cùng bên phải của màn hình.

 1. Trên tab Nhà phát triển, bấm vào Visual Basic.

  Nếu bạn không thấy tab Nhà phát triển:

  1. Bấm vào Tệp > Tùy chọn.

  2. Bấm vào Tùy chỉnh Dải băng, rồi dưới Tab Chính, chọn hộp kiểm Nhà phát triển.

  3. Bấm vào OK.

 2. Trong Trình soạn thảo Visual Basic, trên menu Trợ giúp, bấm vào Trợ giúp về Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Nếu chưa từng sử dụng Trợ giúp về VBA trong Word, bạn sẽ được yêu cầu chọn trình duyệt để hiển thị trợ giúp.

 4. Trong trình duyệt, trên ngăn bên trái, bên dưới Word, bung rộng Tham khảo về VBA trong Word.

 5. Trong ngăn bên trái, duyệt để tìm khái niệm, quy trình hay đối tượng bạn muốn được trợ giúp hoặc nhập truy vấn vào hộp Tìm kiếm ở góc trên cùng bên phải của màn hình.

 1. Trên tab Công cụ Cơ sở dữ liệu, trong nhóm Macro, bấm vào Visual Basic.

 2. Trong Trình soạn thảo Visual Basic, trên menu Trợ giúp, bấm vào Trợ giúp về Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Nếu chưa từng sử dụng Trợ giúp về VBA trong Access, bạn sẽ được yêu cầu chọn trình duyệt để hiển thị trợ giúp.

 4. Trong trình duyệt, trên ngăn bên trái, bên dưới Access, bung rộng mục Tham khảo về VBA trong Access.

 5. Trong ngăn bên trái, duyệt để tìm khái niệm, quy trình hay đối tượng bạn muốn được trợ giúp hoặc nhập truy vấn vào hộp Tìm kiếm ở góc trên cùng bên phải của màn hình.

 1. Trên tab Nhà phát triển, bấm vào Visual Basic.

  Nếu bạn không thấy tab Nhà phát triển:

  1. Bấm vào Tệp > Tùy chọn.

  2. Bấm vào Tùy chỉnh Dải băng, rồi dưới Tab Chính, chọn hộp kiểm Nhà phát triển.

  3. Bấm vào OK.

 2. Trong Trình soạn thảo Visual Basic, trên menu Trợ giúp, bấm vào Trợ giúp về Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Nếu chưa từng sử dụng Trợ giúp về VBA trong Excel, bạn sẽ được yêu cầu chọn trình duyệt để hiển thị trợ giúp.

 4. Trong trình duyệt, trên ngăn bên trái, bên dưới Excel, bung rộng mục Tham khảo về VBA trong Excel.

 5. Trong ngăn bên trái, duyệt để tìm khái niệm, quy trình hay đối tượng bạn muốn được trợ giúp hoặc nhập truy vấn vào hộp Tìm kiếm ở góc trên cùng bên phải của màn hình.

 1. Trên tab Nhà phát triển, bấm vào Visual Basic.

  Nếu bạn không thấy tab Nhà phát triển:

  1. Bấm vào Tệp > Tùy chọn.

  2. Bấm vào Tùy chỉnh Dải băng, rồi dưới Tab Chính, chọn hộp kiểm Nhà phát triển.

  3. Bấm vào OK.

 2. Trong Trình soạn thảo Visual Basic, trên menu Trợ giúp, bấm vào Trợ giúp về Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Nếu chưa từng sử dụng Trợ giúp về VBA trong Outlook, bạn sẽ được yêu cầu chọn trình duyệt để hiển thị trợ giúp.

 4. Trong trình duyệt, trên ngăn bên trái, bên dưới Outlook, bung rộng Tham khảo về VBA trong Outlook.

 5. Trong ngăn bên trái, duyệt để tìm khái niệm, quy trình hay đối tượng bạn muốn được trợ giúp hoặc nhập truy vấn vào hộp Tìm kiếm ở góc trên cùng bên phải của màn hình.

 1. Trên tab Nhà phát triển, bấm vào Visual Basic.

  Nếu bạn không thấy tab Nhà phát triển:

  1. Bấm vào Tệp > Tùy chọn.

  2. Bấm vào Tùy chỉnh Dải băng, rồi dưới Tab Chính, chọn hộp kiểm Nhà phát triển.

  3. Bấm vào OK.

 2. Trong Trình soạn thảo Visual Basic, trên menu Trợ giúp, bấm vào Trợ giúp về Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Nếu chưa từng sử dụng Trợ giúp về VBA trong PowerPoint, bạn sẽ được yêu cầu chọn trình duyệt để hiển thị trợ giúp.

 4. Trong trình duyệt, trên ngăn bên trái, bên dưới PowerPoint, bung rộng mục Tham khảo về VBA trong PowerPoint.

 5. Trong ngăn bên trái, duyệt để tìm khái niệm, quy trình hay đối tượng bạn muốn được trợ giúp hoặc nhập truy vấn vào hộp Tìm kiếm ở góc trên cùng bên phải của màn hình.

 1. Trên tab Nhà phát triển, bấm vào Visual Basic.

  Nếu bạn không thấy tab Nhà phát triển:

  1. Bấm vào Tệp > Tùy chọn.

  2. Bấm vào Tùy chỉnh Dải băng, rồi dưới Tab Chính, chọn hộp kiểm Nhà phát triển.

  3. Bấm vào OK.

 2. Trong Trình soạn thảo Visual Basic, trên menu Trợ giúp, bấm vào Trợ giúp về Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Nếu chưa từng sử dụng Trợ giúp về VBA trong Visio, bạn sẽ được yêu cầu chọn trình duyệt để hiển thị trợ giúp.

 4. Trong trình duyệt, trên ngăn bên trái, bên dưới Visio, bung rộng mục Tham khảo về VBA trong Visio.

 5. Trong ngăn bên trái, duyệt để tìm khái niệm, quy trình hay đối tượng bạn muốn được trợ giúp hoặc nhập truy vấn vào hộp Tìm kiếm ở góc trên cùng bên phải của màn hình.

 1. Trên tab Nhà phát triển, bấm vào Visual Basic.

  Nếu bạn không thấy tab Nhà phát triển:

  1. Bấm vào Tệp > Tùy chọn.

  2. Bấm vào Tùy chỉnh Dải băng, rồi dưới Tab Chính, chọn hộp kiểm Nhà phát triển.

  3. Bấm vào OK.

 2. Trong Trình soạn thảo Visual Basic, trên menu Trợ giúp, bấm vào Trợ giúp về Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Nếu chưa từng sử dụng Trợ giúp về VBA trong Word, bạn sẽ được yêu cầu chọn trình duyệt để hiển thị trợ giúp.

 4. Trong trình duyệt, trên ngăn bên trái, bên dưới Word, bung rộng Tham khảo về VBA trong Word.

 5. Trong ngăn bên trái, duyệt để tìm khái niệm, quy trình hay đối tượng bạn muốn được trợ giúp hoặc nhập truy vấn vào hộp Tìm kiếm ở góc trên cùng bên phải của màn hình.

 1. Trên tab Công cụ Cơ sở dữ liệu, trong nhóm Macro, bấm vào Visual Basic.

 2. Trong Trình soạn thảo Visual Basic, trên menu Trợ giúp, bấm vào Trợ giúp về Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Trong hộp Tìm kiếm, nhập phương pháp, thuộc tính, hàm, câu lệnh hay đối tượng bạn muốn được trợ giúp hoặc nhập một truy vấn.

 1. Trên tab Nhà phát triển, bấm vào Visual Basic.

  Nếu bạn không thấy tab Nhà phát triển:

  1. Bấm vào Tệp > Tùy chọn.

  2. Bấm vào Tùy chỉnh Dải băng, rồi dưới Tab Chính, chọn hộp kiểm Nhà phát triển.

  3. Bấm vào OK.

 2. Trong Trình soạn thảo Visual Basic, trên menu Trợ giúp, bấm vào Trợ giúp về Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Trong hộp Tìm kiếm, nhập phương pháp, thuộc tính, hàm, câu lệnh hay đối tượng bạn muốn được trợ giúp hoặc nhập một truy vấn.

 1. Trên tab Nhà phát triển, bấm vào Visual Basic.

  Nếu bạn không thấy tab Nhà phát triển:

  1. Bấm vào Tệp > Tùy chọn.

  2. Bấm vào Tùy chỉnh Dải băng, rồi dưới Tab Chính, chọn hộp kiểm Nhà phát triển.

  3. Bấm vào OK.

 2. Trong Trình soạn thảo Visual Basic, trên menu Trợ giúp, bấm vào Trợ giúp về Microsoft Visual Basic.

 3. Trong hộp Tìm kiếm, nhập phương pháp, thuộc tính, hàm, câu lệnh hay đối tượng bạn muốn được trợ giúp hoặc nhập một truy vấn.

 1. Trên tab Nhà phát triển, bấm vào Visual Basic.

  Nếu bạn không thấy tab Nhà phát triển:

  1. Bấm vào Tệp > Tùy chọn.

  2. Bấm vào Tùy chỉnh Dải băng, rồi dưới Tab Chính, chọn hộp kiểm Nhà phát triển.

  3. Bấm vào OK.

 2. Trong Trình soạn thảo Visual Basic, trên menu Trợ giúp, bấm vào Trợ giúp về Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Trong hộp Tìm kiếm, nhập phương pháp, thuộc tính, hàm, câu lệnh hay đối tượng bạn muốn được trợ giúp hoặc nhập một truy vấn.

 1. Trên tab Nhà phát triển, bấm vào Visual Basic.

  Nếu bạn không thấy tab Nhà phát triển:

  1. Bấm vào Tệp > Tùy chọn.

  2. Bấm vào Tùy chỉnh Dải băng, rồi dưới Tab Chính, chọn hộp kiểm Nhà phát triển.

  3. Bấm vào OK.

 2. Trong Trình soạn thảo Visual Basic, trên menu Trợ giúp, bấm vào Trợ giúp về Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Trong hộp Tìm kiếm, nhập phương pháp, thuộc tính, hàm, câu lệnh hay đối tượng bạn muốn được trợ giúp hoặc nhập một truy vấn.

 1. Trên tab Nhà phát triển, bấm vào Visual Basic.

  Nếu bạn không thấy tab Nhà phát triển:

  1. Bấm vào Tệp > Tùy chọn.

  2. Bấm vào Tùy chỉnh Dải băng, rồi dưới Tab Chính, chọn hộp kiểm Nhà phát triển.

  3. Bấm vào OK.

 2. Trong Trình soạn thảo Visual Basic, trên menu Trợ giúp, bấm vào Trợ giúp về Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Trong hộp Tìm kiếm, nhập phương pháp, thuộc tính, hàm, câu lệnh hay đối tượng bạn muốn được trợ giúp hoặc nhập một truy vấn.

 1. Trên tab Công cụ Cơ sở dữ liệu, trong nhóm Macro, bấm vào Visual Basic.

 2. Trong Trình soạn thảo Visual Basic, trên menu Trợ giúp, bấm vào Trợ giúp về Microsoft Visual Basic.

 3. Trong cửa sổ Trợ giúp, bấm vào Tham khảo về VBA trong Access.

 4. Trong hộp Nhập từ cần tìm kiếm, nhập phương pháp, thuộc tính, hàm, câu lệnh hay đối tượng bạn muốn được trợ giúp hoặc nhập một truy vấn.

 1. Trên tab Nhà phát triển, bấm vào Visual Basic.

  Tôi không thấy tab Nhà phát triển

  1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

  2. Bấm vào Phổ biến, rồi chọn hộp kiểm Hiển thị tab Nhà phát triển trong Dải băng.

   Lưu ý: Dải băng là một phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent

 2. Trên menu Trợ giúp, bấm vào Trợ giúp về Microsoft Visual Basic.

 3. Trong hộp Nhập từ cần tìm kiếm, nhập phương pháp, thuộc tính, hàm, câu lệnh hay đối tượng bạn muốn được trợ giúp hoặc nhập một truy vấn.

 1. Trên tab Nhà phát triển, bấm vào Visual Basic.

  Tôi không thấy tab Nhà phát triển

  1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn.

  2. Trên tab Khác, bấm vào Tùy chọn Nâng cao, rồi chọn hộp kiểm Hiển thị tab Nhà phát triển trong Dải băng.

 2. Trên menu Trợ giúp, bấm vào Trợ giúp về Microsoft Visual Basic.

 3. Trong hộp Nhập từ cần tìm kiếm, nhập phương pháp, thuộc tính, hàm, câu lệnh hay đối tượng bạn muốn được trợ giúp hoặc nhập một truy vấn.

 1. Trên tab Nhà phát triển, bấm vào Visual Basic.

  Tôi không thấy tab Nhà phát triển

  1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn PowerPoint.

  2. Bấm vào Phổ biến, rồi chọn hộp kiểm Hiển thị tab Nhà phát triển trong Dải băng.

   Lưu ý: Dải băng là một phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent

 2. Trên menu Trợ giúp, bấm vào Trợ giúp về Microsoft Visual Basic.

 3. Trong hộp Nhập từ cần tìm kiếm, nhập phương pháp, thuộc tính, hàm, câu lệnh hay đối tượng bạn muốn được trợ giúp hoặc nhập một truy vấn.

 1. Trên menu Trợ giúp, bấm vào Tham khảo dành cho Nhà phát triển.

  Làm thế nào để chạy ở chế độ nhà phát triển?

  1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn.

  2. Trên tab Nâng cao, bên dưới Tùy chọn Nâng cao, chọn hộp kiểm Chạy ở chế độ nhà phát triển.

 2. Trong cửa sổ Trợ giúp, bấm vào Tham khảo về Ngôn ngữ Visual Basic for Applications.

 3. Trong hộp Nhập từ cần tìm kiếm, nhập phương pháp, thuộc tính, hàm, câu lệnh hay đối tượng bạn muốn được trợ giúp hoặc nhập một truy vấn.

 1. Trên tab Nhà phát triển, bấm vào Visual Basic.

  Tôi không thấy tab Nhà phát triển

  1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Word.

  2. Bấm vào Phổ biến, rồi chọn hộp kiểm Hiển thị tab Nhà phát triển trong Dải băng.

   Lưu ý: Dải băng là một phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent

 2. Trên menu Trợ giúp, bấm vào Trợ giúp về Microsoft Visual Basic.

 3. Trong hộp Nhập từ cần tìm kiếm, nhập phương pháp, thuộc tính, hàm, câu lệnh hay đối tượng bạn muốn được trợ giúp hoặc nhập một truy vấn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×