Tùy chỉnh quyền cho danh sách hoặc thư viện SharePoint

Tùy chỉnh quyền cho danh sách hoặc thư viện SharePoint

Với tư cách là người quản trị hoặc chủ sở hữu thư viện, danh sách hoặc khảo sát, bạn có thể thay đổi quyền để cho phép đúng người truy nhập vào dữ liệu họ cần dữ liệu trong khi hạn chế người khác.

Lưu ý: Nếu bạn muốn thêm, thay đổi hoặc loại bỏ quyền cho một tài liệu hay thư mục riêng lẻ, hãy xem mục Chia sẻ tệp hoặc thư mục trong Microsoft 365.

Theo mặc định, tất cả các site, danh sách và thư viện trong một tuyển tập site sẽ kế thừa các thiết đặt quyền từ site ở ngay trên chúng trong cấu trúc phân cấp site. Điều này có nghĩa là site kế thừa quyền từ site gốc của tuyển tập site và site con kế thừa quyền từ site mẹ của nó. Các thư mục, danh sách và tài liệu kế thừa quyền từ site có chứa chúng, v.v..

Khi một danh sách hoặc thư viện chứa hơn 100.000 mục, bạn không thể ngắt kế thừa quyền trên chính danh sách đó. Bạn cũng không thể kế thừa lại quyền trên chính danh sách đó.

Khi một thư mục chứa hơn 100.000 mục, bạn không thể ngắt kế thừa quyền trên chính thư mục đó. Bạn cũng không thể kế thừa lại quyền trên chính thư mục đó.

Các mục trong thư viện hoặc thư mục đạt đến giới hạn (giả sử một tệp hoặc thư mục) sẽ không bị ảnh hưởng--do đó, bạn vẫn có thể, ví dụ: ngắt kế thừa trên bất kỳ tệp đơn nào bên trong thư viện có hơn 100.000 mục.

Để gán các quyền duy nhất cho danh sách, thư viện hoặc khảo sát, trước tiên bạn phải ngắt kế thừa quyền, sau đó gán các quyền duy nhất. Bạn có thể thực hiện tất cả điều này trên trang Quyền. Bài viết này cho bạn biết cách đến trang Quyền và ngắt kế thừa, sau đó cung cấp các bước để gán hoặc thay đổi quyền.

Lưu ý: Khi người dùng chia sẻ tài liệu hoặc mục riêng lẻ khác, việc kế thừa sẽ tự động bị hỏng cho mục đó. Các quyền kế thừa sẽ được sao chép vào mục và các quyền cho những người dùng đã được chia sẻ mục được thêm vào. Nhưng nếu các thay đổi về quyền được thực hiện cho mục mẹ, những thay đổi đó không được áp dụng cho mục.

Những hướng dẫn này áp dụng cho Danh sách Microsoft, SharePoint trong Microsoft 365,SharePoint Server 2019, SharePoint Server 2016, và SharePoint Server 2013.

Xem trang Quyền trongSharePoint

Đối với danh sách hoặc thư viện

 1. Đi tới thư viện hoặc danh sách và mở thư viện hoặc danh sách đó.

 2. Chọn Cài đặt Biểu tượng Cài đặt , rồi chọn Cài đặt thư viện hoặc Cài đặt danh sách.

  Đi đến Cài đặt, Cài đặt Thư viện

  Nếu bạn không thấy cài đặt Biểu tượng Cài đặt , hãy chọn tab Thư viện hoặc Danh sách để mở dải băng, rồi chọn Cài đặt thư viện hoặc Cài đặt danh sách trên dải băng.

  Thiết đặt Danh sách trên ribbon
 3. Trên trang Thiết đặt, dưới Quyền và Quản lý, chọn Quyền cho danh sách này hoặc Quyền cho thư viện tài liệu này.

  Nối kết Quyền đối với thư viện tài liệu này

  Đầu Trang

Đối với khảo sát

 1. Mở khảo sát.

 2. Chọn Cài đặt.

  Nút Thiết đặt khảo sát ở trên cùng của dạng xem khảo sát tổng thể
 3. Chọn danh sách thả xuống, rồi chọn Thiết đặt Khảo sát.

  Menu Thiết đặt khảo sát với thiết đặt khảo sát được tô sáng
 4. Trên trang Thiết đặt, dưới Quyền và Quản lý, chọn Quyền cho khảo sát này.

Giới thiệu về quyền duy nhất cho các mục riêng lẻ

Khi đến trang Quyền, bạn có thể thấy một hoặc nhiều thông báo ở đầu trang như sau:

Ảnh cho thấy thông báo về các quyền duy nhất cho một danh sách hoặc thư viện

Đây là ý nghĩa của mỗi thư:

 • Một số mục của danh sách này có thể có các quyền duy nhất không được kiểm soát từ trang này. Hiển thị những mục này. Điều này có nghĩa là, vào một thời điểm nào đó trong quá khứ, một mục riêng lẻ trong danh sách, thư viện hoặc khảo sát đã được chia sẻ với người khác. Khi bấm vào Hiển thị những mụcnày, bạn sẽ thấy một hộp thoại Ngoại lệ hiển thị chúng là mục nào. Nếu bạn là chủ sở hữu của mục, hãy bấm Quản lý quyền cho từng mục để thực hiện thay đổi.

 • Không có người dùng truy nhập hạn chế trên site này. Người dùng có thể có quyền truy nhập hạn chế nếu một mục hoặc tài liệu bên dưới site đó đã được chia sẻ với họ. Hiển thị người dùng. Điều này nghĩa là nếu một mục đã được chia sẻ với một người dùng, nhưng toàn bộ danh sách, thư viện hoặc khảo sát chưa có, thì quyền truy nhập của họ được giới hạn trong một mục đã được chia sẻ với họ. Bấm vào Hiển thị người dùng để xem họ là ai.

  Khi bạn chia sẻ một mục với người dùng, họ sẽ được cấp quyền truy nhập hạn chế vào site để cấp cho họ quyền truy nhập vào mục đó. Nếu bạn bỏ chia sẻ mục, người dùng sẽ tiếp tục có quyền truy nhập hạn chế vào site (và bạn sẽ thấy thông báo này), tuy nhiên, họ sẽ không có quyền truy nhập vào bất kỳ mục nào không được chia sẻ với họ.

 • Thư viện này kế thừa các quyền từ trang mẹ của nó. (tên site). Điều này có nghĩa là tính kế thừa vẫn chưa bị hỏng cho danh sách, thư viện hoặc khảo sát. Hãy xem mục Ngắt kế thừa quyền bên dưới để biết cách thực hiện việc này.

Đầu Trang

Ngắt kế thừa quyền trong SharePoint

Khi bạn ngắt kế thừa quyền đối với một danh sách, thư viện hoặc khảo sát rồi xác định thiết đặt quyền mới, danh sách (hay thư viện) đó sẽ trở thành mục mẹ cho các mục có trong đó. Các mục dưới phần mẹ đó bây giờ sẽ kế thừa các thiết đặt quyền mới (trừ khi các mục này có các quyền được xác định duy nhất.)

Để ngắt kế thừa và gán các quyền duy nhất, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đi tới danh sách, thư viện hoặc khảo sát và mở nó.

 2. Đi tới trang Quyền bằng cách làm theo các bước trong phần trước.

 3. Để ngắt kế thừa quyền từ trang mẹ, hãy chọn Dừng Kế thừa Quyền.

  Điều khiển quyền danh sách/thư viện hiển thị nút Ngừng Kế thừa Quyền

  Đầu Trang

Gán các quyền duy nhất trong SharePoint

Bạn phải ngắt kế thừa từ site mẹ trước khi có thể cấp quyền duy nhất. Sau khi bạn đã phá bỏ kế thừa bằng cách sử dụng các bước trong mục bên trên, hãy làm theo các bước sau để cấp quyền duy nhất:

 1. Đi tới danh sách, thư viện hoặc khảo sát và mở nó.

 2. Đi tới trang Quyền bằng cách làm theo các bước trong phần trước.

 3. Chọn Cấp Quyền trên tab Quyền.

  Nút Xóa Quyền Duy nhất

  Lưu ý: Nếu danh sách hoặc thư viện đó được thừa kế từ mẹ, bạn sẽ không nhìn thấy Cấp quyền.

 4. Trong hộp thoại Chia sẻ..., đảm bảo Mời mọi người được chọn, rồi nhập tên của người hoặc nhóm bạn muốn cấp quyền truy nhập vào hộp Nhập tên hoặc địa chỉ email....

  Hộp thoại Chia sẻ

 5. Thêm thông điệp cá nhân nếu muốn.

 6. Chọn hoặc bỏ chọn Chia sẻ mọi thứ trong thư mục này, kể cả các mục có quyền duy nhất. Việc này sẽ cấp hoặc hạn chế quyền truy nhập vào các mục bạn đã đặt cho các quyền duy nhất. (Tùy chọn này chỉ sẵn dùng cho các thư mục.)

 7. Mức cấp phép được cấp được đặt là Chỉnh sửa theo mặc định, có nghĩa là những người mà bạn mời có thể thực hiện một số thay đổi đối với danh sách, thư viện hoặc khảo sát. Nếu bạn muốn cấp một mức cấp phép khác như Chỉ đọc, hãy bấm Hiện tùy chọn và thay đổi lựa chọn trong hộp Chọn mức cấp phép.

 8. Một email sẽ được gửi đến mọi người trong hộp Mời mọi người. Nếu bạn không muốn điều này xảy ra, hãy bấm vào Hiển thị tùy chọn, rồi bỏ chọn Gửi lời mời qua email.

 9. Khi bạn thực hiện xong, hãy bấm Chia sẻ.

  Đầu Trang

Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn tạo một nhóm bảo mật Thư mục Hiện hoạt Windows và cấp quyền truy nhập vào một thư viện hoặc danh sách cho tất cả mọi người trong nhóm bảo mật Windows đó. Ví dụ, bạn có thể muốn cấp cho cả nhóm quyền truy nhập vào một danh sách bằng cách thêm nhóm bảo mật đó vào một nhóm SharePoint. Sau đó, khi những người mới tham gia nhóm của bạn, bạn sẽ cấp cho họ các quyền thích hợp chỉ bằng cách thêm họ vào nhóm bảo mật Windows thích hợp. Để tìm hiểu thêm về các nhóm Bảo mật Windows, xem mục Nhóm Bảo mật Active Directory.

Lưu ý: Bạn không thể cấp quyền truy nhập vào một nhóm phân phối không phải là nhóm bảo mật Windows.

Thay đổi mức cấp phép trong SharePoint

Bạn phải ngắt kế thừa từ site mẹ trước khi có thể thay đổi các quyền duy nhất. Sau khi bạn đã phá bỏ kế thừa bằng cách sử dụng các bước trong mục bên trên, hãy làm theo các bước sau để thay đổi quyền:

 1. Đi tới danh sách, thư viện hoặc khảo sát và mở nó.

 2. Đi đến trang Quyền cho danh sách, thư viện hoặc khảo sát bằng cách sử dụng các bước trong mục trước.

 3. Trong danh sách Tên, chọn hộp kiểm bên cạnh tên của người dùng hoặc nhóm mà bạn thay đổi mức cấp phép.

  Quyền site đã thay đổi.
 4. Chọn Sửa Quyền Người dùng.

  Bấm Sửa Quyền để thay đổi mức cấp phép
 5. Trong phần Quyền,hãy chọn hộp kiểm cho mức cấp phép mà bạn muốn cho những người dùng hoặc nhóm mà bạn đã chọn.

  Thay đổi mức cho phép trong hộp thoại quyền

Để biết thêm thông tin về các mức cấp phép, hãy xem mục Hiểu các mức quyền trong SharePoint.

Đầu Trang

Loại bỏ quyền người dùng trong SharePoint

Để loại bỏ quyền khỏi những người dùng hoặc nhóm mà bạn đã cấp quyền truy nhập, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Đi tới danh sách, thư viện hoặc khảo sát và mở nó.

 2. Đi đến trang Quyền cho danh sách, thư viện hoặc khảo sát bằng cách sử dụng các bước trong mục trước.

 3. Trong danh sách Tên, chọn hộp kiểm bên cạnh tên của người dùng hoặc nhóm mà bạn muốn loại bỏ quyền.

  Quyền site đã thay đổi.
 4. Chọn Loại bỏ Quyền Người dùng.

Trang quyền cập nhật để hiện nhóm hay người dùng không còn có quyền đối với danh sách.

Khôi phục kế thừa để xóa tất cả các quyền duy nhất trong SharePoint

Khi bạn ngắt kế thừa quyền giữa một site, thư mục, danh sách, thư viện, mục danh sách hoặc tài liệu và site mẹ của nó, bạn có thể khôi phục lại kế thừa quyền bất kỳ lúc nào, mà việc này sẽ loại bỏ mọi quyền tùy chỉnh bạn đã đặt.

 1. Đi tới danh sách, thư viện hoặc khảo sát và mở nó.

 2. Đi đến trang Quyền cho danh sách, thư viện hoặc khảo sát bằng cách sử dụng các bước trong mục trước.

 3. Trên tab Quyền (đối với danh sách hoặc thư viện), chọn Xóa các quyền duy nhất.

  Nút Xóa Quyền Duy nhất
 4. Chọn OK. Lúc này, thanh trạng thái cho danh sách sẽ báo cáo 'Danh sách này kế thừa quyền từ cha mẹ của mình'. Tên của cha mẹ xuất hiện kế bên trạng thái được cập nhật.

Đầu Trang

Xem trang Quyền trong SharePoint 2010

Đối với danh sách hoặc thư viện

 1. Đi tới thư viện hoặc danh sách và mở thư viện hoặc danh sách đó.

 2. Chọn tab Thư viện hoặc Danh sách để mở dải băng, rồi chọn Cài đặt Thư viện hoặc Cài đặt Danh sách trên dải băng.

  Nút Thiết đặt danh sách trên ribbon trang
 3. Trên trang Thiết đặt, dưới Quyền và Quản lý, chọn Quyền cho danh sách này hoặc Quyền cho thư viện tài liệu này.

  Nối kết Quyền đối với thư viện tài liệu này

  Đầu Trang

Đối với khảo sát

 1. Mở khảo sát.

 2. Chọn Cài đặt.

  Nút Thiết đặt khảo sát ở trên cùng của dạng xem khảo sát tổng thể
 3. Chọn danh sách thả xuống, rồi chọn Thiết đặt Khảo sát.

  Menu Thiết đặt khảo sát với thiết đặt khảo sát được tô sáng
 4. Trên trang Thiết đặt, dưới Quyền và Quản lý, chọn Quyền cho khảo sát này.

Giới thiệu về quyền duy nhất cho các mục riêng lẻ

Khi đến trang Quyền, bạn có thể thấy một hoặc nhiều thông báo ở đầu trang như sau:

Ảnh cho thấy thông báo về các quyền duy nhất cho một danh sách hoặc thư viện

Đây là ý nghĩa của mỗi thư:

 • Một số mục của danh sách này có thể có các quyền duy nhất không được kiểm soát từ trang này. Hiển thị những mục này. Điều này có nghĩa là, vào một thời điểm nào đó trong quá khứ, một mục riêng lẻ trong danh sách, thư viện hoặc khảo sát đã được chia sẻ với người khác. Khi bấm vào Hiển thị những mụcnày, bạn sẽ thấy một hộp thoại Ngoại lệ hiển thị chúng là mục nào. Nếu bạn là chủ sở hữu của mục, hãy bấm Quản lý quyền cho từng mục để thực hiện thay đổi.

 • Không có người dùng truy nhập hạn chế trên site này. Người dùng có thể có quyền truy nhập hạn chế nếu một mục hoặc tài liệu bên dưới site đó đã được chia sẻ với họ. Hiển thị người dùng. Điều này nghĩa là nếu một mục đã được chia sẻ với một người dùng, nhưng toàn bộ danh sách, thư viện hoặc khảo sát chưa có, thì quyền truy nhập của họ được giới hạn trong một mục đã được chia sẻ với họ. Bấm vào Hiển thị người dùng để xem họ là ai.

 • Thư viện này kế thừa các quyền từ trang mẹ của nó. (tên site). Điều này có nghĩa là tính kế thừa vẫn chưa bị hỏng cho danh sách, thư viện hoặc khảo sát. Hãy xem mục Ngắt kế thừa quyền bên dưới để biết cách thực hiện việc này.

Đầu Trang

Ngắt kế thừa từ mẹ trong SharePoint 2010

 1. Mở danh sách hoặc Thư viện mà bạn muốn hạn chế truy nhập.

 2. Trên tab Công cụ Danh sách hoặc Công cụ Thư viện, hãy bấm Danh sách hoặc Thư viện để mở bộ sưu tập lệnh.

 3. Trên ruy-băng, hãy bấm nút Quyền Danh sách hoặc Quyền Thư viện.

  Nút quyền Thư viện trên ribbon

  Trang quyền cho danh sách hoặc thư viện đó sẽ mở ra, với thanh trạng thái màu vàng giải thích rằng danh sách đó kế thừa quyền từ site mẹ của nó.

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy quyền đối với danh sách hoặc thư viện, hãy đảm bảo các cửa sổ của bạn ở chế độ toàn màn hình vì một số nút sẽ làm giảm chỉ còn các biểu tượng mà không có chú thích.

 4. Bấm Dừng Kế thừa Quyền.

  Bây giờ, danh sách bị ngắt kết nối khỏi site mẹ.

  Bấm Dừng Kế thừa quyền để áp dụng các quyền duy nhất

Dưới đây là hai điều quan trọng cần lưu ý:

 • Danh sách vẫn có các thiết đặt quyền tương tự mà nó đã có trước đây. Nhưng bây giờ, thay vì kế thừa các quyền từ cha mẹ, nó có bản sao riêng của các quyền của cha mẹ.

 • Những thay đổi mà bạn thực hiện cho thiết đặt quyền cho site mẹ sẽ không được thừa kế bởi danh sách này.

Loại bỏ nhóm hoặc người dùng bạn không muốn có trong SharePoint 2010

 1. In the Name section of the permissions page, select the checkboxes for the groups or users who should not have access to this list.

 2. Bấm Loại bỏ Quyền Người dùng.

  Nút loại bỏ quyền người dùng
 3. Trang quyền cập nhật để hiện nhóm hay người dùng không còn có quyền đối với danh sách.

Đầu Trang

Cấp quyền truy nhập cho nhóm hoặc cá nhân trong SharePoint 2010

Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn tạo một nhóm và cấp cho nhóm đó quyền truy nhập vào danh sách này. Ví dụ, bạn có thể muốn cấp cho nhóm của mình quyền truy nhập vào một danh sách. Vì bạn biết nhóm của mình có thể phát triển trong tương lai nên tốt nhất bạn nên tạo nhóm cho nhóm của mình và cấp quyền truy nhập cho nhóm đó vào danh sách. Khi những người mới tham gia nhóm của bạn, chỉ cần thêm họ vào nhóm.

Để biết chi tiết về cách tạo nhóm, hãy xem Tùy chỉnh quyền site SharePoint.

Trong trường hợp khác, bạn có thể muốn cấp quyền truy nhập cho một hoặc hai cá nhân trong nhóm của mình.

 1. Trên trang quyền cho danh sách, trên tab Sửa, hãy bấm Cấp Quyền.

  Nút Cấp Quyền
 2. Nhập tên của nhóm hoặc cá nhân mà bạn muốn cấp quyền truy nhập vào hộp Người dùng/Nhóm.

  Hộp thoại Cấp quyền
 3. Chọn mức quyền mà bạn muốn nhóm hoặc các cá nhân có.

 4. Bấm OK.

Sửa quyền gán trên mức cấp phép trên một danh sách hoặc thư viện trong SharePoint 2010

Sử dụng các bước sau đây để sửa các gán quyền cho mức cấp phép của người dùng và nhóm SharePoint được chọn liên kết với một danh sách hoặc thư viện. Lưu ý rằng nếu đối tượng có thể xảy ra mà bạn đang sửa mức cấp phép là kế thừa quyền từ một đối tượng phụ huynh có thể bảo mật, thì việc thực hiện các bước sau đây sẽ phá vỡ kế thừa này.

Sau đó, bạn có thể chọn kế thừa lại quyền từ đối tượng mẹ là có thể bảo mật. Lưu ý rằng việc kế thừa các quyền từ cha mẹ loại bỏ bất kỳ quyền duy nhất nào có thể được tạo ra cho đối tượng bảo mật này, chẳng hạn như các nhóm SharePoint duy nhất hoặc gán mức cấp phép được tạo ra tại đối tượng bảo mật này trong khi sử dụng các quyền duy nhất.

 1. Mở danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn sửa mức cấp phép.

 2. Trên tab danh sách hoặc thư viện trên dải băng, bấm vào Thiết đặt Danh sách hoặc Thiết đặt Thư viện Tài liệu.

  Nút Thiết đặt danh sách trên ribbon trang
 3. Trên trang Tùy chỉnh, trong cột Quyền và Quản lý, hãy bấm Quyền cho danh sách này hoặc Quyền cho thư viện tài liệu này.

  Nối kết Quyền cho danh sách này

  Trang Quyền hiển thị tất cả người dùng và nhóm SharePoint được liên kết với thư viện này và mức cấp phép được gán của họ.

  Mô tả trang mô tả trạng thái kế thừa cho đối tượng có khả năng bảo quản này. Ngoài ra, các hộp kiểm xuất hiện bên cạnh cột Tên nếu quyền duy nhất đang được sử dụng cho đối tượng có thể bảo mật này. Nếu hộp kiểm không xuất hiện bên cạnh tên người dùng và nhóm trên trang Quyền, quyền đang được kế thừa từ đối tượng mẹ có thể bảo mật.

 4. Nếu danh sách hoặc thư viện của bạn đang thừa kế quyền, trước tiên bạn phải dừng kế thừa quyền để sửa mức cấp phép đối với đối tượng bảo mật này. Để thực hiện điều này, bấm vào Ngừng Kế thừaQuyền , rồi bấm OK để xác nhận.

  Bấm Dừng Kế thừa quyền để áp dụng các quyền duy nhất
 5. Chọn hộp kiểm cho những người dùng và nhóm SharePoint mà bạn muốn sửa mức cấp phép trên đối tượng có khả năng bảo mật này.

 6. Bấm Sửa Quyền Người dùng.

  Sửa quyền người dùng
 7. Trong phần Chọn Quyền, hãy chọn mức cấp phép bạn muốn, xóa những mức cấp phép bạn không muốn, rồi bấm OK.

Đầu Trang

Sửa gán quyền trên mức cấp phép trên một thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách trong SharePoint 2010

Sử dụng các bước sau đây để chỉnh sửa mức cấp phép của những người dùng và nhóm SharePoint được chọn liên kết với một thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách. Lưu ý rằng nếu đối tượng có thể xảy ra mà bạn đang sửa mức cấp phép là kế thừa quyền từ một đối tượng phụ huynh có thể bảo mật, thì việc thực hiện các bước sau đây sẽ phá vỡ kế thừa này.

Sau đó, bạn có thể chọn kế thừa lại quyền từ đối tượng mẹ là có thể bảo mật. Lưu ý rằng việc kế thừa các quyền từ cha mẹ loại bỏ bất kỳ quyền duy nhất nào có thể được tạo ra cho đối tượng bảo mật này, chẳng hạn như các nhóm SharePoint duy nhất hoặc gán mức cấp phép được tạo ra tại đối tượng bảo mật này trong khi sử dụng các quyền duy nhất.

 1. Mở danh sách hoặc thư viện có chứa thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách mà bạn muốn sửa cấp độ quyền.

 2. Bấm vào menu thả xuống ở bên phải của thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách mà bạn muốn chỉnh sửa mức cấp phép, rồi bấm vào Quản lý Quyền.

  Quản lý lựa chọn Quyền trên menu thả xuống

  Quyền: Trang Tên đối tượng bảo mật hiển thị tất cả người dùng và nhóm SharePoint ở đối tượng có thể xảy ra này và mức cấp phép được gán của họ.

  Mô tả trang mô tả trạng thái kế thừa cho đối tượng có khả năng bảo quản này. Ngoài ra, hộp kiểm xuất hiện bên cạnh cột Tên nếu quyền duy nhất đang được sử dụng cho đối tượng có thể bảo mật này. Nếu hộp kiểm không xuất hiện bên cạnh tên người dùng và nhóm trên trang Quyền, quyền đang được kế thừa từ đối tượng mẹ có thể bảo mật.

 3. Nếu danh sách hoặc thư viện của bạn đang thừa kế quyền, trước tiên bạn phải dừng kế thừa quyền để sửa mức cấp phép đối với đối tượng bảo mật này. Để thực hiện điều này, trên bấm Dừng Kế thừa Quyền, rồi bấm OK để xác nhận.

  Bấm Dừng Kế thừa quyền để áp dụng các quyền duy nhất
 4. Chọn hộp kiểm cho những người dùng và nhóm SharePoint mà bạn muốn sửa mức cấp phép trên đối tượng có khả năng bảo mật này.

 5. Bấm Sửa Quyền Người dùng.

  Sửa quyền người dùng
 6. Trong phần Chọn Quyền, hãy chọn mức cấp phép bạn muốn, xóa những mức cấp phép bạn không muốn, rồi bấm OK.

Đầu Trang

Cấu hình lại danh sách hoặc thư viện để kế thừa quyền trong SharePoint 2010

Sau khi bạn đã hỏng kế thừa quyền giữa một site, thư mục, danh sách, thư viện, mục danh sách hoặc tài liệu và site mẹ của nó, bạn có thể khôi phục lại kế thừa bất kỳ lúc nào.

 1. Mở danh sách mà bạn muốn khôi phục kế thừa.

 2. Trên tab Công cụ Danh sách hoặc Công cụ Thư viện, trong bộ sưu tập Danh sách hoặc Thư viện, bấm Quyền Danh sách hoặc Quyền Thư viện.

 3. Trên trang quyền danh sách, hãy bấm Kế thừa Quyền.

  Bấm kế thừa quyền để kết nối lại với cha mẹ

Đầu Trang

Xem người dùng và nhóm SharePoint 2007 được liên kết với một danh sách hoặc thư viện

 1. Mở danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn xem người dùng và nhóm SharePoint.

 2. Trên menu Thiết đặt, hãy bấm Thiết đặt Thư viện Tài liệu hoặc Thiết đặt Danh sách.

  thiết đặt danh sách trên menu thiết đặt
 3. Trên trang Tùy chỉnh, trong cột Quyền và Quản lý, hãy bấm Quyền cho thư viện tài liệu này hoặc Quyền cho danh sách này.

  Nối kết Quyền cho danh sách này

  Quyền: Trang Tên đối tượng có thể bảo mật hiển thị tất cả người dùng và nhóm SharePoint (cùng với mức cấp phép được gán của họ) được áp dụng trên đối tượng có khả năng bảo mật này.

  Mô tả trang mô tả trạng thái kế thừa cho đối tượng có khả năng bảo quản này. Ngoài ra, hộp kiểm xuất hiện bên cạnh cột Người dùng/Nhóm nếu quyền duy nhất đang được sử dụng cho đối tượng có thể bảo mật này.

Đầu Trang

Xem những người dùng và nhóm SharePoint 2007 được liên kết với một thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách

 1. Mở danh sách hoặc thư viện có chứa các thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách mà bạn muốn xem người dùng và nhóm SharePoint.

 2. Đặt con trỏ lên thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách mà bạn muốn xem quyền, bấm vào mũi tên xuất hiện, rồi bấm vào Quản lý Quyền.

  Quản lý quyền trên menu thả xuống mục

  Quyền: Trang Tên đối tượng bảo mật hiển thị tất cả người dùng và nhóm SharePoint, cùng mức cấp phép được gán của họ được áp dụng trên đối tượng có khả năng bảo mật này.

  Mô tả trang mô tả trạng thái kế thừa cho đối tượng có khả năng bảo quản này. Ngoài ra, hộp kiểm xuất hiện bên cạnh cột Người dùng/Nhóm nếu quyền duy nhất đang được sử dụng cho đối tượng có thể bảo mật này.

Đầu Trang

Thêm người dùng vào danh sách hoặc thư viện trong SharePoint 2007

Sử dụng các bước sau đây để thêm người dùng vào nhóm SharePoint hiện có được liên kết với một danh sách hoặc thư viện cụ thể. Nếu đối tượng bảo mật mà bạn đang cấu hình đang sử dụng quyền duy nhất, bạn cũng có thể thêm người dùng trực tiếp vào đối tượng bảo mật này với quyền bạn muốn hoặc thêm nhóm SharePoint hiện có vào danh sách này với quyền mà bạn muốn.

Lưu ý: Nếu quyền được kế thừa từ đối tượng mẹ có thể bảo mật, bạn không thể thêm trực tiếp người dùng hoặc nhóm SharePoint vào đối tượng có thể bảo mật. Trong trường hợp này, bạn chỉ có thể thêm người dùng vào các nhóm SharePoint hiện có. Tuy nhiên, nếu bạn tạo ra các quyền duy nhất cho đối tượng có thể xảy ra, bạn có thể thêm người dùng.

 1. Mở danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn thêm người dùng hoặc nhóm SharePoint.

 2. Trên menu Thiết đặt, hãy bấm Thiết đặt Thư viện Tài liệu hoặc Thiết đặt Danh sách.

  thiết đặt danh sách trên menu thiết đặt
 3. Trên trang Tùy chỉnh, trong cột Quyền và Quản lý, hãy bấm Quyền cho thư viện tài liệu này hoặc Quyền cho danh sách này.

  Nối kết Quyền cho danh sách này

  Trang Quyền hiển thị tất cả người dùng và nhóm SharePoint được liên kết với danh sách hoặc thư viện này và mức cấp phép được gán của họ.

  Lưu ý: Nếu hộp kiểm không xuất hiện bên cạnh tên người dùng và nhóm trên trang Quyền, quyền đang được kế thừa từ đối tượng mẹ có thể bảo mật. Trong trường hợp này, người dùng và nhóm SharePoint mà bạn thêm vào cũng được thêm vào đối tượng mẹ (đối tượng này kế thừa các quyền từ đó). Nếu các quyền duy nhất đang được sử dụng (không kế thừa từ site mẹ), người dùng và nhóm SharePoint mà bạn thêm vào đối tượng có khả năng bảo mật này chỉ ảnh hưởng đến đối tượng bảo mật này và bất kỳ thực thể nào khác thừa kế quyền từ đối tượng bảo mật này.

 4. Trên menu Mới, bấm vào Thêm Người dùng.

  Nút Thêm người dùng trên menu thả xuống

  Lưu ý: Menu Mới sẽ không xuất hiện nếu danh sách hoặc thư viện đó kế thừa quyền từ site mẹ. Trong trường hợp này, trên menu Hành động, bấm vào SửaQuyền , rồi bấm OK để xác nhận rằng bạn muốn tạo các quyền duy nhất.

 5. In the Add Users section, specify the users and SharePoint groups you want to add to this securable object.

  Hộp thoại Thêm người dùng
 6. Trong phần Cấp quyền, hãy thêm người dùng vào một nhóm SharePoint hiện có hoặc cấp cho họ quyền trực tiếp đối với đối tượng có thể xảy ra và chọn một hoặc nhiều hộp kiểm để cấp cho những người dùng này quyền mà bạn muốn đối với đối tượng có thể xảy ra.

  Lưu ý: 

  • Nếu quyền được kế thừa từ đối tượng mẹ có thể bảo mật, bạn không thể thêm trực tiếp người dùng hoặc nhóm SharePoint vào đối tượng bảo mật này. Thay vào đó, bạn chỉ có thể thêm người dùng vào nhóm SharePoint hiện có.

  • Bạn không thể thêm nhóm SharePoint vào một nhóm SharePoint khác. Nếu bạn đã thêm nhóm SharePoint trong bước 5, bạn phải chọn Cấp quyền người dùng trực tiếp.

 7. Bấm OK.

Đầu Trang

Thêm người dùng vào thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách trong SharePoint 2007

Sử dụng các bước sau đây để thêm người dùng vào nhóm SharePoint hiện có đang được liên kết với một thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách cụ thể. Nếu đối tượng bảo mật mà bạn đang cấu hình đang sử dụng quyền duy nhất, bạn cũng có thể thêm người dùng trực tiếp vào đối tượng bảo mật này với quyền bạn muốn hoặc thêm nhóm SharePoint hiện có vào danh sách này với quyền mà bạn muốn.

Lưu ý: Nếu quyền được kế thừa từ đối tượng mẹ có thể bảo mật, bạn không thể thêm trực tiếp người dùng hoặc nhóm SharePoint vào đối tượng có thể bảo mật. Trong trường hợp này, bạn chỉ có thể thêm người dùng vào các nhóm SharePoint hiện có được liên kết với đối tượng securable này. Tuy nhiên, nếu bạn tạo ra các quyền duy nhất cho đối tượng có thể xảy ra, bạn có thể thêm người dùng.

 1. Mở danh sách hoặc thư viện có chứa thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách mà bạn muốn thêm người dùng hoặc nhóm SharePoint.

 2. Đặt con trỏ lên thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách mà bạn muốn thêm người dùng hoặc nhóm SharePoint vào đó, bấm vào mũi tên xuất hiện, rồi bấm vào Quản lý Quyền.

  Quản lý quyền trên menu thả xuống mục

  Trang Quyền hiển thị tất cả người dùng, nhóm SharePoint và mức cấp phép được gán của họ được áp dụng trên đối tượng bảo mật này.

  Lưu ý: Mô tả trang mô tả trạng thái kế thừa cho đối tượng có khả năng bảo quản này. Ngoài ra, hộp kiểm xuất hiện bên cạnh cột Người dùng/Nhóm nếu quyền duy nhất đang được sử dụng cho đối tượng có thể bảo mật này. Nếu hộp kiểm không xuất hiện bên cạnh tên người dùng và nhóm trên trang Quyền, quyền đang được kế thừa từ đối tượng mẹ có thể bảo mật. Trong trường hợp này, người dùng và nhóm SharePoint mà bạn thêm vào cũng được thêm vào đối tượng mẹ (đối tượng này kế thừa các quyền từ đó). Nếu các quyền duy nhất đang được sử dụng (không kế thừa từ site mẹ), người dùng và nhóm SharePoint mà bạn thêm vào đối tượng có khả năng bảo mật này chỉ ảnh hưởng đến đối tượng bảo mật này và bất kỳ thực thể nào khác thừa kế từ đối tượng có khả năng xảy ra này.

 3. Trên menu Mới, bấm vào Thêm Người dùng.

  Nút Thêm người dùng trên menu thả xuống

  Lưu ý: Menu Mới sẽ không xuất hiện nếu danh sách hoặc thư viện đó kế thừa quyền từ site mẹ. Trong trường hợp này, trên menu Hành động, bấm vào SửaQuyền , rồi bấm OK để xác nhận rằng bạn muốn tạo các quyền duy nhất.

 4. In the Add Users section, specify the users and SharePoint groups you want to add to this securable object.

  Hộp thoại Thêm người dùng
 5. Trong phần Cấp quyền, hãy thêm người dùng vào một nhóm SharePoint hiện có hoặc cấp cho họ quyền trực tiếp trên đối tượng có thể xảy ra và chọn một hoặc nhiều hộp kiểm để cấp cho những người dùng này quyền mà bạn muốn đối tượng có thể xảy ra.

  Lưu ý: 

  • Nếu quyền được kế thừa từ đối tượng mẹ có thể bảo mật, bạn không thể thêm trực tiếp người dùng hoặc nhóm SharePoint vào đối tượng bảo mật này. Thay vào đó, bạn chỉ có thể thêm người dùng vào nhóm SharePoint hiện có.

  • Bạn không thể thêm nhóm SharePoint vào một nhóm SharePoint khác. Nếu bạn đã thêm nhóm SharePoint trong bước 5, bạn phải chọn Cấp quyền người dùng trực tiếp.

 6. Bấm OK.

Đầu Trang

Tạo nhóm SharePoint mới từ danh sách hoặc thư viện trong SharePoint 2007

Quy trình này chỉ có thể được thực hiện từ một danh sách hoặc thư viện được thừa kế quyền từ site mẹ của nó.

Lưu ý: Bất kể điểm bắt đầu của bạn là gì, tất cả các nhóm SharePoint đều được tạo ở cấp độ tuyển tập site. Điều này có nghĩa là tất cả các nhóm SharePoint đều sẵn dùng cho tất cả các site trong tuyển tập site.

 1. Mở danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn tạo nhóm SharePoint mới từ đó.

 2. Trên menu Thiết đặt, hãy bấm Thiết đặt Thư viện Tài liệu hoặc Thiết đặt Danh sách.

 3. Trong cột Quyền và Quản lý, hãy bấm Quyền cho thư viện tài liệu này hoặcQuyền cho danh sách này.

  Nối kết Quyền cho danh sách này

  Trang Quyền hiển thị tất cả người dùng và nhóm SharePoint được gán cho danh sách hoặc thư viện này và mức cấp phép được gán của họ.

  Mô tả trang mô tả trạng thái kế thừa cho đối tượng có khả năng bảo quản này. Ngoài ra, hộp kiểm xuất hiện bên cạnh cột Người dùng/Nhóm nếu quyền duy nhất đang được sử dụng cho đối tượng có thể bảo mật này. Nếu hộp kiểm không xuất hiện bên cạnh tên người dùng và nhóm trên trang Quyền, quyền đang được kế thừa từ đối tượng mẹ có thể bảo mật.

 4. Nếu danh sách hay thư viện đó đang thừa kế quyền từ trang mẹ, trên menu Hành động, hãy bấm Quản lý Quyền của Cha mẹ. Nếu không, bạn không thể tạo nhóm SharePoint từ danh sách hoặc thư viện này.

  Quản lý quyền của tùy chọn cha mẹ
 5. Trên menu Mới, bấm vào Nhóm Mới.

  Tạo một nhóm mới
 6. Trên trang Nhóm Mới, hãy chỉ định thiết đặt cho nhóm SharePoint mới của bạn, bao gồm cấp độ quyền mà bạn muốn gán cho nhóm đó, rồi bấm Tạo.

  Sau khi tạo nhóm SharePoint mới, bạn sẽ đến trang Mọi người và Nhóm, nơi bạn có thể thêm người dùng vào nhóm SharePoint mới của mình.

Đầu Trang

Tạo nhóm SharePoint 2007 mới từ thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách

Sử dụng các bước sau đây để tạo nhóm SharePoint mới và gán nhóm đó cho thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách. Quy trình này chỉ có thể được thực hiện từ một thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách đang kế thừa quyền từ site mẹ của nó.

Lưu ý: Bất kể điểm bắt đầu của bạn là gì, tất cả các nhóm SharePoint đều được tạo ở cấp độ tuyển tập site. Điều này có nghĩa là tất cả các nhóm SharePoint đều sẵn dùng cho tất cả các site trong tuyển tập site.

 1. Mở danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn tạo nhóm SharePoint mới.

 2. Đặt con trỏ lên thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách mà bạn muốn tạo nhóm SharePoint mới, bấm vào mũi tên xuất hiện, rồi bấm vào Quản lý Quyền.

  Quản lý quyền trên menu thả xuống mục

  Trang Quyền hiển thị tất cả người dùng và nhóm SharePoint (và mức cấp phép được gán) được áp dụng trên đối tượng securable này.

  Mô tả trang mô tả trạng thái kế thừa cho đối tượng có khả năng bảo quản này. Ngoài ra, hộp kiểm xuất hiện bên cạnh cột Người dùng/Nhóm nếu quyền duy nhất đang được sử dụng cho đối tượng có thể bảo mật này. Nếu hộp kiểm không xuất hiện bên cạnh tên người dùng và nhóm trên trang Quyền, quyền đang được kế thừa từ đối tượng mẹ có thể bảo mật.

 3. Nếu danh sách hay thư viện đó đang thừa kế quyền từ trang mẹ, trên menu Hành động, hãy bấm Quản lý Quyền của Cha mẹ. Nếu không, bạn không thể tạo nhóm SharePoint từ danh sách hoặc thư viện này.

 4. Trên menu Mới, bấm vào Nhóm Mới.

  Tạo một nhóm mới
 5. Trên trang Nhóm Mới, hãy xác định thiết đặt cho nhóm SharePoint mới của bạn, bao gồm các mức cấp phép mà bạn muốn gán cho nhóm rồi bấm Tạo.

  Sau khi tạo nhóm SharePoint mới, bạn sẽ đến trang Mọi người và Nhóm, nơi bạn có thể thêm người dùng vào nhóm SharePoint mới của mình.

Đầu Trang

Sửa gán quyền trên mức cấp phép trên danh sách hoặc thư viện trong SharePoint 2007

Sử dụng các bước sau đây để sửa các gán quyền cho mức cấp phép của người dùng và nhóm SharePoint được chọn liên kết với một danh sách hoặc thư viện. Lưu ý rằng nếu đối tượng có thể xảy ra mà bạn đang sửa mức cấp phép là kế thừa quyền từ một đối tượng phụ huynh có thể bảo mật, thì việc thực hiện các bước sau đây sẽ phá vỡ kế thừa này.

Sau đó, bạn có thể chọn kế thừa lại quyền từ đối tượng mẹ là có thể bảo mật. Lưu ý rằng việc kế thừa các quyền từ cha mẹ loại bỏ bất kỳ quyền duy nhất nào có thể được tạo ra cho đối tượng bảo mật này, chẳng hạn như các nhóm SharePoint duy nhất hoặc gán mức cấp phép được tạo ra tại đối tượng bảo mật này trong khi sử dụng các quyền duy nhất.

 1. Mở danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn sửa mức cấp phép.

 2. Trên menu Thiết đặt, hãy bấm Thiết đặt Danh sách hoặc Thiết đặt Thư viện Tài liệu.

 3. Trên trang Tùy chỉnh, trong cột Quyền và Quản lý, hãy bấm Quyền cho danh sách này hoặc Quyền cho thư viện tài liệu này.

  Nối kết Quyền cho danh sách này

  Trang Quyền hiển thị tất cả người dùng và nhóm SharePoint được liên kết với thư viện này và mức cấp phép được gán của họ.

  Mô tả trang mô tả trạng thái kế thừa cho đối tượng có khả năng bảo quản này. Ngoài ra, hộp kiểm xuất hiện bên cạnh cột Người dùng/Nhóm nếu quyền duy nhất đang được sử dụng cho đối tượng có thể bảo mật này. Nếu hộp kiểm không xuất hiện bên cạnh tên người dùng và nhóm trên trang Quyền, quyền đang được kế thừa từ đối tượng mẹ có thể bảo mật.

 4. Nếu danh sách hoặc thư viện của bạn đang thừa kế quyền, trước tiên bạn phải dừng kế thừa quyền để sửa mức cấp phép đối với đối tượng bảo mật này. Để thực hiện điều này, trên menu Hành động, bấm vào Sửa Quyền, rồi bấm OK để xác nhận.

 5. Chọn hộp kiểm cho những người dùng và nhóm SharePoint mà bạn muốn sửa mức cấp phép trên đối tượng có khả năng bảo mật này.

 6. Trên menu Hành động, hãy bấm Sửa Quyền Người dùng.

  Sửa quyền của người dùng từ menu Hành động
 7. Trong phần Chọn Quyền, hãy chọn mức cấp phép bạn muốn, xóa những mức cấp phép bạn không muốn, rồi bấm OK.

Đầu Trang

Sửa gán quyền trên mức cấp phép trên thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách trong SharePoint 2007

Sử dụng các bước sau đây để chỉnh sửa mức cấp phép của những người dùng và nhóm SharePoint được chọn liên kết với một thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách. Lưu ý rằng nếu đối tượng có thể xảy ra mà bạn đang sửa mức cấp phép là kế thừa quyền từ một đối tượng phụ huynh có thể bảo mật, thì việc thực hiện các bước sau đây sẽ phá vỡ kế thừa này.

Sau đó, bạn có thể chọn kế thừa lại quyền từ đối tượng mẹ là có thể bảo mật. Lưu ý rằng việc kế thừa các quyền từ cha mẹ loại bỏ bất kỳ quyền duy nhất nào có thể được tạo ra cho đối tượng bảo mật này, chẳng hạn như các nhóm SharePoint duy nhất hoặc gán mức cấp phép được tạo ra tại đối tượng bảo mật này trong khi sử dụng các quyền duy nhất.

 1. Mở danh sách hoặc thư viện có chứa thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách mà bạn muốn sửa cấp độ quyền.

 2. Bấm vào menu thả xuống ở bên phải của thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách mà bạn muốn chỉnh sửa mức cấp phép, rồi bấm vào Quản lý Quyền.

  Quản lý quyền trên menu thả xuống mục

  Quyền: Trang Tên đối tượng bảo mật hiển thị tất cả người dùng và nhóm SharePoint ở đối tượng có thể xảy ra này và mức cấp phép được gán của họ.

  Mô tả trang mô tả trạng thái kế thừa cho đối tượng có khả năng bảo quản này. Ngoài ra, hộp kiểm xuất hiện bên cạnh cột Người dùng/Nhóm nếu quyền duy nhất đang được sử dụng cho đối tượng có thể bảo mật này. Nếu hộp kiểm không xuất hiện bên cạnh tên người dùng và nhóm trên trang Quyền, quyền đang được kế thừa từ đối tượng mẹ có thể bảo mật.

 3. Nếu danh sách hoặc thư viện của bạn đang thừa kế quyền, trước tiên bạn phải dừng kế thừa quyền để sửa mức cấp phép đối với đối tượng bảo mật này. Để thực hiện điều này, trên menu Hành động, bấm vào Sửa Quyền, rồi bấm OK để xác nhận.

  Tùy chọn sửa quyền từ menu Hành động
 4. Chọn hộp kiểm cho những người dùng và nhóm SharePoint mà bạn muốn sửa mức cấp phép trên đối tượng có khả năng bảo mật này.

 5. Trên menu Hành động, hãy bấm Sửa Quyền Người dùng.

  Sửa quyền của người dùng từ menu Hành động
 6. Trong phần Chọn Quyền, hãy chọn mức cấp phép bạn muốn, xóa những mức cấp phép bạn không muốn, rồi bấm OK.

Đầu Trang

Ngắt kế thừa quyền trên danh sách hoặc thư viện trong SharePoint 2007

Theo mặc định, các danh sách và thư viện kế thừa quyền từ site mẹ. Sử dụng các bước sau đây nếu bạn muốn ngắt kế thừa này và tạo các quyền duy nhất trên một danh sách hoặc thư viện cụ thể.

Sau đó, bạn có thể chọn kế thừa lại quyền từ đối tượng mẹ là có thể bảo mật. Lưu ý rằng việc kế thừa các quyền từ cha mẹ loại bỏ bất kỳ quyền duy nhất nào có thể được tạo ra cho đối tượng bảo mật này, chẳng hạn như các nhóm SharePoint duy nhất hoặc gán mức cấp phép được tạo ra tại đối tượng bảo mật này trong khi sử dụng các quyền duy nhất. Lưu ý rằng tất cả gán mức cấp phép duy nhất cũng bị loại bỏ khỏi thư mục trong danh sách và thư viện, mục danh sách và tài liệu trong danh sách hoặc thư viện khi bạn chọn kế thừa lại quyền.

 1. Mở danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn ngắt kế thừa từ đối tượng mẹ có thể bảo toàn.

 2. Trên menu Thiết đặt, hãy bấm Thiết đặt Danh sách hoặc Thiết đặt Thư viện Tài liệu.

 3. Trong cột Quyền và Quản lý, hãy bấm Quyền cho danh sách này hoặc Quyền cho thư viện tài liệu này.

  Nối kết Quyền cho danh sách này

  Quyền: Trang Tên đối tượng bảo mật hiển thị tất cả người dùng và nhóm SharePoint đối với đối tượng có khả năng bảo mật này và mức cấp phép được gán của đối tượng.

  Mô tả trang mô tả trạng thái kế thừa cho đối tượng có khả năng bảo quản này. Ngoài ra, hộp kiểm xuất hiện bên cạnh cột Người dùng/Nhóm nếu quyền duy nhất đang được sử dụng cho đối tượng có thể bảo mật này. Nếu hộp kiểm không xuất hiện bên cạnh tên người dùng và nhóm trên trang Quyền, quyền đang được kế thừa từ đối tượng mẹ có thể bảo mật.

 4. Trên menu Hành động, bấm vào Sửa Quyền, rồi bấm OK để xác nhận hành động.

  Tùy chọn sửa quyền từ menu Hành động

  Lưu ý: Tùy chọn Sửa Quyền không sẵn dùng trên menu Hành động nếu đối tượng có quyền duy nhất không được kế thừa từ đối tượng mẹ có thể bảo mật.

Đầu Trang

Ngắt kế thừa quyền trên thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách trong SharePoint 2007

Theo mặc định, các thư mục, tài liệu và mục danh sách kế thừa quyền từ đối tượng cha mẹ của chúng. Trong hầu hết các trường hợp, điều này có nghĩa là họ kế thừa quyền của mình từ danh sách hoặc thư viện có chứa chúng. Trong trường hợp các thư mục, tài liệu và mục danh sách được chứa bởi các thư mục khác, theo mặc định, chúng sẽ kế thừa quyền từ thư mục chứa chúng. Sử dụng các bước sau nếu bạn muốn ngắt kế thừa này và tạo các quyền duy nhất trên một thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách cụ thể.

Sau đó, bạn có thể chọn kế thừa lại quyền từ đối tượng mẹ là có thể bảo mật. Lưu ý rằng việc kế thừa các quyền từ cha mẹ loại bỏ bất kỳ quyền duy nhất nào có thể được tạo ra cho đối tượng securable này, chẳng hạn như các nhóm SharePoint duy nhất hoặc gán mức cấp phép được tạo ra tại đối tượng bảo mật này trong khi sử dụng các quyền duy nhất.

 1. Mở danh sách hoặc thư viện có chứa thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách mà bạn muốn ngắt kế thừa từ đối tượng có thể bảo lưu mẹ.

 2. Đặt con trỏ vào thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách mà bạn muốn ngắt kế thừa, bấm vào mũi tên xuất hiện, rồi bấm vào Quản lý Quyền.

  Quản lý quyền trên menu thả xuống mục

  Trang Quyền hiển thị tất cả người dùng và nhóm SharePoint trên đối tượng có thể xảy ra này và mức cấp phép được gán của họ.

  Mô tả trang mô tả trạng thái kế thừa cho đối tượng có khả năng bảo quản này. Ngoài ra, hộp kiểm xuất hiện bên cạnh cột Người dùng/Nhóm nếu quyền duy nhất đang được sử dụng cho đối tượng có thể bảo mật này. Nếu hộp kiểm không xuất hiện bên cạnh tên người dùng và nhóm trên trang Quyền, quyền đang được kế thừa từ đối tượng mẹ có thể bảo mật.

 3. Trên menu Hành động, bấm vào Sửa Quyền, rồi bấm OK để xác nhận hành động.

  Tùy chọn sửa quyền từ menu Hành động

  Lưu ý: Tùy chọn Sửa Quyền không sẵn dùng trên menu Hành động nếu đối tượng có quyền duy nhất không được kế thừa từ đối tượng mẹ có thể bảo mật.

Đầu Trang

Kế thừa quyền cho danh sách hoặc thư viện trong SharePoint 2007

Theo mặc định, các danh sách và thư viện kế thừa quyền từ site mẹ. Tuy nhiên, việc kế thừa này có thể bị hỏng để tạo ra các quyền duy nhất trên một đối tượng có thể bảo mật cụ thể. Bạn có thể kế thừa lại quyền bất kỳ lúc nào. Sử dụng các bước sau đây để kế thừa lại quyền từ đối tượng mẹ có thể xảy ra cho một danh sách hay thư viện hiện đang dùng các quyền duy nhất không được kế thừa từ đối tượng mẹ.

Việc kế thừa quyền từ cha mẹ loại bỏ bất kỳ quyền duy nhất nào có thể đã được tạo ra cho đối tượng có thể xảy ra này, chẳng hạn như các nhóm SharePoint duy nhất hoặc gán mức cấp phép được tạo ra ở đối tượng bảo mật này trong khi sử dụng các quyền duy nhất.

 1. Mở danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn kế thừa lại quyền.

 2. Trên menu Thiết đặt, hãy bấm Thiết đặt Danh sách hoặc Thiết đặt Thư viện Tài liệu.

 3. Trên trang Tùy chỉnh, trong cột Quyền và Quản lý, hãy bấm Quyền cho danh sách này hoặc Quyền cho thư viện tài liệu này.

  Nối kết Quyền cho danh sách này

  Trang Quyền hiển thị tất cả người dùng và nhóm SharePoint được liên kết với thư viện này và mức cấp phép được gán của họ.

  Mô tả trang mô tả trạng thái kế thừa cho đối tượng có khả năng bảo quản này. Ngoài ra, hộp kiểm xuất hiện bên cạnh cột Người dùng/Nhóm nếu quyền duy nhất đang được sử dụng cho đối tượng có thể bảo mật này. Nếu hộp kiểm không xuất hiện bên cạnh tên người dùng và nhóm trên trang Quyền, các quyền đã được thừa kế từ một đối tượng có thể bảo mật mẹ.

 4. Trên menu Hành động, bấm Kế thừa Quyền, rồi bấm OK để xác nhận hành động.

  Tùy chọn Kế thừa quyền trên menu Hành động

  Lưu ý: Tùy chọn Kế thừa Quyền không sẵn dùng trên menu Hành động nếu các quyền đã được kế thừa từ đối tượng mẹ có thể bảo mật.

Đầu Trang

Kế thừa quyền cho thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách trong SharePoint 2007

Theo mặc định, các thư mục, tài liệu và mục danh sách kế thừa quyền từ đối tượng cha mẹ của chúng. Trong hầu hết các trường hợp, điều này có nghĩa là họ kế thừa quyền của mình từ danh sách hoặc thư viện có chứa chúng. Trong trường hợp các thư mục, tài liệu và mục danh sách được chứa bởi các thư mục khác, theo mặc định, chúng sẽ kế thừa quyền từ thư mục chứa chúng. Sử dụng các bước sau đây để kế thừa lại quyền từ đối tượng mẹ có thể bảo mật cho thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách hiện đang sử dụng các quyền duy nhất không được kế thừa từ đối tượng mẹ.

Việc kế thừa quyền từ cha mẹ loại bỏ bất kỳ quyền duy nhất nào có thể đã được tạo ra cho đối tượng có thể xảy ra này, chẳng hạn như các nhóm SharePoint duy nhất hoặc gán mức cấp phép được tạo ra ở đối tượng bảo mật này trong khi sử dụng các quyền duy nhất.

 1. Mở danh sách hoặc thư viện có chứa thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách mà bạn muốn kế thừa lại quyền.

 2. Đặt con trỏ lên thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách mà bạn muốn kế thừa lại quyền, bấm vào mũi tên xuất hiện, rồi bấm vào Quản lý Quyền.

  Quản lý quyền trên menu thả xuống mục

  Trang Quyền hiển thị tất cả người dùng và nhóm SharePoint ở đối tượng có tính bảo mật này và mức cấp phép được gán của họ.

  Mô tả trang mô tả trạng thái kế thừa cho đối tượng có khả năng bảo quản này. Ngoài ra, hộp kiểm xuất hiện bên cạnh cột Người dùng/Nhóm nếu quyền duy nhất đang được sử dụng cho đối tượng có thể bảo mật này. Nếu hộp kiểm không xuất hiện bên cạnh tên người dùng và nhóm trên trang Quyền, các quyền đã được thừa kế từ một đối tượng có thể bảo mật mẹ.

 3. Trên menu Hành động, bấm Kế thừa Quyền, rồi bấm OK để xác nhận hành động.

  Tùy chọn Kế thừa quyền trên menu Hành động

  Lưu ý: Tùy chọn Kế thừa Quyền không sẵn dùng trên menu Hành động nếu các quyền đã được kế thừa từ đối tượng mẹ có thể bảo mật.

Đầu Trang

Loại bỏ quyền người dùng khỏi danh sách hoặc thư viện trong SharePoint 2007

Sử dụng các bước sau đây để loại bỏ người dùng hoặc nhóm SharePoint khỏi danh sách hoặc thư viện.

 1. Mở danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn loại bỏ quyền người dùng.

 2. Trên menu Thiết đặt, hãy bấm Thiết đặt Danh sách hoặc Thiết đặt Thư viện Tài liệu.

 3. Trên trang Tùy chỉnh, trong cột Quyền và Quản lý, hãy bấm Quyền cho danh sách này hoặc Quyền cho thư viện tài liệu này.

  Nối kết Quyền cho danh sách này

  Trang Quyền hiển thị tất cả người dùng và nhóm SharePoint được liên kết với thư viện này và mức cấp phép được gán của họ.

  Lưu ý: 

  • Mô tả trang mô tả trạng thái kế thừa cho đối tượng có khả năng bảo quản này. Ngoài ra, hộp kiểm xuất hiện bên cạnh cột Người dùng/Nhóm nếu quyền duy nhất đang được sử dụng cho đối tượng có thể bảo mật này. Nếu hộp kiểm không xuất hiện bên cạnh tên người dùng và nhóm trên trang Quyền, quyền đang được kế thừa từ đối tượng mẹ có thể bảo mật.

  • Nếu quyền đang được kế thừa từ trang mẹ, bạn không thể loại bỏ người dùng tại đối tượng có thể xảy ra này. Nếu bạn muốn xóa bỏ người dùng và nhóm SharePoint từ đối tượng mẹ có thể bảo mật (mà đối tượng có thể bảo mật này kế thừa những quyền đó từ), bạn phải quản lý quyền của cha mẹ.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để quản lý quyền của cha mẹ, trên menu Hành động, hãy bấm Quản lý Quyền của Cha mẹ.

   Quản lý quyền của tùy chọn cha mẹ
  • Nếu bạn hiện đang kế thừa các quyền từ trang mẹ và muốn ngắt kế thừa này và tạo ra các quyền duy nhất cho đối tượng securable này, trên menu Hành động, hãy bấm Sửa Quyền ,sau đó bấm OK để xác nhận hành động.

   Tùy chọn sửa quyền từ menu Hành động
  • Nếu danh sách hoặc thư viện đó đang sử dụng các quyền duy nhất không được thừa kế từ trang mẹ, hãy tiếp tục đến bước tiếp theo.

 5. Chọn hộp kiểm cho người dùng và nhóm SharePoint mà bạn muốn loại bỏ khỏi danh sách hoặc thư viện này.

 6. Trên menu Hành động, bấm vào Loại bỏ Quyền Ngườidùng , rồi bấm OK để xác nhận hành động.

  Loại bỏ quyền người dùng khỏi menu Hành động

Đầu Trang

Loại bỏ quyền người dùng khỏi thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách trong SharePoint 2007

Sử dụng các bước sau đây để loại bỏ người dùng hoặc nhóm SharePoint khỏi thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách.

 1. Mở danh sách hoặc thư viện có chứa thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách mà bạn muốn loại bỏ quyền người dùng.

 2. Đặt con trỏ lên thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách mà bạn muốn loại bỏ quyền người dùng, bấm vào mũi tên xuất hiện, rồi bấm vào Quản lý Quyền.

  Quản lý quyền trên menu thả xuống mục

  Trang Quyền hiển thị tất cả người dùng và nhóm SharePoint trên đối tượng có thể xảy ra này và mức cấp phép được gán của họ.

  Lưu ý: 

  • Mô tả trang mô tả trạng thái kế thừa cho đối tượng có khả năng bảo quản này. Ngoài ra, hộp kiểm xuất hiện bên cạnh cột Người dùng/Nhóm nếu quyền duy nhất đang được sử dụng cho đối tượng có thể bảo mật này. Nếu hộp kiểm không xuất hiện bên cạnh tên người dùng và nhóm trên trang Quyền, quyền đang được kế thừa từ đối tượng mẹ có thể bảo mật.

  • Nếu quyền đang được kế thừa từ cha mẹ, bạn không thể loại bỏ người dùng trên đối tượng có thể bảo mật này. Nếu bạn muốn xóa bỏ người dùng và nhóm SharePoint từ đối tượng mẹ có thể bảo mật (mà đối tượng có thể bảo mật này kế thừa những quyền đó từ), bạn phải quản lý quyền của cha mẹ.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để quản lý quyền của cha mẹ, trên menu Hành động, hãy bấm Quản lý Quyền của Cha mẹ.

   Quản lý quyền của tùy chọn cha mẹ
  • Nếu bạn hiện đang kế thừa các quyền từ trang mẹ và muốn ngắt kế thừa này và tạo ra các quyền duy nhất cho đối tượng securable này, trên menu Hành động, hãy bấm Sửa Quyền ,sau đó bấm OK để xác nhận hành động.

   Tùy chọn sửa quyền từ menu Hành động
  • Nếu đối tượng có thể bảo mật này đã được sử dụng các quyền duy nhất không được thừa kế từ trang mẹ, hãy tiếp tục đến bước tiếp theo.

 4. Chọn hộp kiểm cho người dùng và nhóm SharePoint bạn muốn loại bỏ khỏi đối tượng có khả năng xảy ra này.

 5. Trên menu Hành động, bấm vào Loại bỏ Quyền Ngườidùng , rồi bấm OK để xác nhận hành động.

  Loại bỏ quyền người dùng khỏi menu Hành động

Đầu Trang

Xem thêm

Tìm hiểu các mức cấp phép

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×