Tạo dạng xem PivotTable hoặc PivotChart trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính

Bạn có thể dùng các dạng xem PivotTable và PivotChart khi bạn cần phải thực hiện phân tích dữ liệu tương tác hoặc tạo các biểu đồ động, có tính tương tác. Bài viết này trình bày các bước bắt buộc để tạo và tùy chỉnh mỗi dạng xem.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu về dạng xem PivotTable

Dạng xem PivotTable mẫu

Xem dữ liệu chi tiết

Xem các mục riêng lẻ

Tạo dạng xem PivotTable

Bước 1: Tạo truy vấn

Bước 2: Mở truy vấn ở dạng xem PivotTable

Bước 3: Thêm các trường dữ liệu vào dạng xem PivotTable

Thêm các trường hàng

Thêm trường cột

Thêm trường chi tiết

Thêm trường bộ lọc

Di chuyển trường

Xóa trường

Bước 4: Thêm các trường chi tiết đã tính toán và các trường tổng vào dạng xem

Thêm trường chi tiết đã tính toán

Thêm trường tổng

Bước 5: Thay đổi chú thích trường và định dạng dữ liệu

Bước 6: Lọc, sắp xếp và nhóm dữ liệu

Thiết kế dạng xem PivotChart

Điểm khác biệt giữa dạng xem PivotTable và dạng xem PivotChart

Các ví dụ về dạng xem PivotChart

Tạo dạng xem PivotChart

Bước 1: Chuyển sang dạng xem PivotChart

Bước 2: Thêm và loại bỏ các trường ở dạng xem PivotChart

Thêm trường

Xóa trường

Bước 3: Nhóm, lọc và sắp xếp dữ liệu

Nhóm dữ liệu

Lọc dữ liệu

Sắp xếp dữ liệu

Bước 4: Thay đổi kiểu biểu đồ

Bước 5: Thêm chú giải

Bước 6: Sửa và định dạng văn bản

Tiêu đề trục

Nhãn dữ liệu

Bước 7: Định dạng vùng vẽ

Tìm hiểu về dạng xem PivotTable

PivotTable là bảng tương tác được dùng để phối hợp và so sánh lượng lớn dữ liệu một cách nhanh chóng. Bạn có thể xoay các hàng và cột để xem các kiểu tóm tắt khác nhau của dữ liệu nguồn và bạn có thể hiển thị chi tiết của các vùng cần quan tâm. Dùng PivotTable khi bạn muốn phân tích các tổng liên quan, đặc biệt là khi bạn có danh sách dài các số liệu cần tính tổng và bạn muốn so sánh một vài thông tin quan trọng về từng số liệu.

Dạng xem PivotTable mẫu

Hình minh họa sau biểu thị truy vấn dữ liệu hóa đơn ở dạng xem PivotTable. Dạng xem này chỉ hiển thị các giá trị đã tóm tắt.

Dạng xem PivotTable

Trường Quốc gia được lọc để chỉ hiện dữ liệu dành cho Hoa Kỳ.

Trường Vùng Tùy chỉnh là trường nhóm tùy chỉnh. Các trường nhóm tùy chỉnh cho phép bạn nhóm các mục theo cách bạn muốn để phân tích dữ liệu tốt hơn. Ở đây, các mục Thành phố được nhóm thành hai thể loại : Bờ TâyCác khu vực Còn lại.

Tổng Giá trị Giao dịch biểu thị dưới dạng phần trăm tổng giá trị giao dịch mà một nhân viên bán hàng xử lý trong từng vùng.

Số lượng Giao dịch hiện số lượng giao dịch mà nhân viên bán hàng xử lý trong từng vùng.

Trong ví dụ minh họa trước, bạn có thể dễ dàng so sánh dữ liệu giữa các nhân viên bán hàng và vùng khác nhau. Do bảng có tính tương tác, bạn có thể nhanh chóng thay đổi bộ lọc, tổng số và cấp độ chi tiết hiển thị, vì vậy bạn có thể phân tích dữ liệu theo các cách khác nhau.

Đầu trang

Xem dữ liệu chi tiết

Bạn có thể bấm dấu cộng (+) ở bên phải tên một nhân viên bán hàng hoặc phía dưới tên một vùng để xem từng bản ghi chi tiết. Hình minh họa sau hiển thị dữ liệu chi tiết dành cho Anne Dodsworth.

Xem dữ liệu chi tiết

Những trường chi tiết này nằm trong nguồn bản ghi bên dưới.

Trường chi tiết đã tính toán dùng biểu thức dựa trên các trường chi tiết khác.

Những giao dịch cá nhân này được Anne Dodsworth xử lý trong vùng Bờ Tây.

Các trường tóm tắt và dữ liệu xuất hiện ở cuối dạng xem.

Bạn có thể bấm dấu trừ (-) ở bên phải tên của nhân viên bán hàng hoặc tên vùng để ẩn dữ liệu chi tiết tương ứng.

Lưu ý: Ẩn dữ liệu chi tiết sẽ nâng cao hiệu suất của dạng xem PivotTable.

Đầu trang

Xem các mục cá nhân

Khi vùng cột có nhiều trường, bạn có thể bấm dấu cộng (+) hoặc dấu trừ (-) ở bên trái mục để hiện hoặc ẩn các mục ở mức thấp hơn. Ví dụ, để hiển thị dữ liệu tóm tắt hoặc chi tiết cho mỗi thành phố ở Bờ Tây, hãy bấm vào dấu cộng (+) ở bên trái Bờ Tây.

Hình minh họa sau hiển thị giá trị tóm tắt cho mỗi thành phố trong nhóm Bờ Tây.

Xem các mục riêng lẻ

Các mục của trường Thành phố được nhóm bên dưới nhóm tùy chỉnh Bờ Tây.

Dữ liệu tóm tắt dành cho Elgin.

Bấm vào đây sẽ hiển thị các khách hàng thuộc khu vực Elgin và dữ liệu tóm tắt dành cho mỗi khách hàng.

Bấm vào đây để hiển thị dữ liệu chi tiết dành cho Elgin.

Đầu trang

Tạo dạng xem PivotTable

Bạn cũng có thể tạo dạng xem PivotTable và PivotChart cho các truy vấn, bảng và biểu mẫu trong Access. Mục đích của bài viết này là trình bày cách tạo dạng xem PivotTable và PivotChart dành cho truy vấn Access.

Bước 1: Tạo truy vấn

Nếu bạn chưa có truy vấn bạn muốn dùng cho dạng xem PivotTable, hãy tạo một truy vấn mới:

 • Trên tab Tạo, trong nhóm Truy vấn, bấm Trình hướng dẫn Truy vấn nếu bạn muốn sử dụng trình hướng dẫn để giúp bạn tạo truy vấn hoặc Thiết kế Truy vấn nếu bạn muốn tự tạo truy vấn.

Khi thêm các trường vào lưới truy vấn, hãy nhớ bao gồm:

 • Các trường có chứa dữ liệu bạn muốn tóm tắt (ví dụ, lượng tiền tệ hoặc dữ liệu dạng số khác).

 • Các trường bạn muốn so sánh dữ liệu như nhân viên, vùng hoặc ngày tháng.

Nếu bạn định đếm các mục trong PivotTable, bạn cũng có thể thêm trường ID duy nhất dành cho các mục mà bạn định đếm. Ví dụ, để đếm số lượng hóa đơn, truy vấn của bạn nên bao gồm ID của bảng hóa đơn.

Để biết thêm thông tin về việc tạo truy vấn, hãy xem bài viết Giới thiệu về truy vấn.

Bước 2: Mở truy vấn ở dạng xem PivotTable

 1. Nếu truy vấn vẫn chưa mở, trong Ngăn Dẫn hướng, hãy bấm đúp vào truy vấn.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Dạng xem, bấm Dạng xem rồi bấm Dạng xem PivotTable.

  Access sẽ hiển thị dạng xem PivotTable trống mà không có bất kỳ trường hay dữ liệu nào.

Bước 3: Thêm các trường dữ liệu vào dạng xem PivotTable

Trong bước này, bạn có thể thêm các trường tạo thành các đầu đề hàng và cột của dạng xem PivotTable, cũng như các trường chi tiết và bộ lọc. Để làm như vậy, Danh sách Trường phải hiển thị.

 • Nếu Danh sách Trường không hiển thị, trên tab Thiết kế, trong nhóm Hiện/Ẩn, bấm Danh sách Trường.

Thêm các trường hàng

Trường hàng là các trường tạo thành các hàng của PivotTable. Trong các ví dụ minh họa ở đầu bài viết này, Nhân viên bán hàng là một trường hàng.

Để thêm trường hàng:

 • Kéo trường từ Danh sách Trường vào khu vực được đánh dấu Thả Trường Hàng vào Đây trong PivotTable.

Hoặc bạn có thể thêm trường bộ lọc theo các bước sau:

 1. Chọn trường trong Danh sách Trường.

 2. Ở cuối Danh sách Trường, chọn Vùng Hàng từ danh sách thả xuống rồi bấm Thêm vào.

Thêm trường cột

Đúng như tên gọi, trường cột là các trường tạo thành các cột của PivotTable. Trong các ví dụ minh họa ở đầu bài viết này, Thành phốID khách hàng là các trường cột.

Để thêm trường cột:

 • Kéo trường từ Danh sách Trường vào khu vực được đánh dấu Thả Trường Cột vào Đây trong PivotTable.

Hoặc bạn có thể thêm trường bộ lọc theo các bước sau:

 1. Chọn trường trong Danh sách Trường.

 2. Ở cuối Danh sách Trường, chọn Vùng cột từ danh sách thả xuống rồi bấm Thêm vào.

Thêm trường chi tiết

Trường chi tiết là các trường tạo thành các ô chi tiết của PivotTable. Trong các ví dụ minh họa ở đầu bài viết này, Tên Sản phẩm, Giá Đơn vịSố lượng là các trường chi tiết.

Để thêm trường chi tiết:

 • Kéo trường từ Danh sách Trường vào khu vực được đánh dấu Thả Tổng số hoặc Trường Chi tiết vào Đây trong PivotTable.

Hoặc bạn có thể thêm trường bộ lọc theo các bước sau:

 1. Chọn trường trong Danh sách Trường.

 2. Ở cuối Danh sách Trường, chọn Vùng Chi tiết từ danh sách thả xuống rồi bấm Thêm vào.

Thêm trường bộ lọc

Trường bộ lọc là tùy chọn. Thêm trường bộ lọc cho phép bạn lọc toàn bộ PivotTable theo một giá trị. Ví dụ, trong ví dụ đầu tiên ở đầu bài viết này, trường Quốc gia đã được thêm làm trường bộ lọc. Do vậy, có thể lọc toàn bộ PivotTable với các quốc gia cụ thể.

Để thêm trường bộ lọc:

 • Kéo trường từ Danh sách Trường vào khu vực được đánh dấu Thả Trường Bộ lọc vào Đây trong PivotTable.

Hoặc bạn có thể thêm trường bộ lọc theo các bước sau:

 1. Chọn trường trong Danh sách Trường.

 2. Ở cuối Danh sách Trường, chọn Vùng Bộ lọc từ danh sách thả xuống rồi bấm Thêm vào.

Di chuyển trường

 • Kéo tên trường đến vị trí bạn muốn. Đảm bảo kéo đúng tên trường (ví dụ, Nhân viên bán hàng) mà không phải là các giá trị trường.

Xóa trường

 • Chọn tên trường bạn muốn xóa rồi sau đó trên tab Thiết kế, trong nhóm Trường Hiện hoạt, bấm Loại bỏ Trường.

  Lưu ý: Hành động này sẽ loại bỏ trường đó khỏi dạng xem, nhưng trường đó vẫn còn trong nguồn dữ liệu bên dưới.

Bước 4: Thêm các trường chi tiết đã tính toán và các trường tổng vào dạng xem

Thêm trường chi tiết đã tính toán

 1. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Công cụ, bấm Công thức rồi bấm Tạo Trường Chi tiết đã Tính toán.

  Access sẽ hiển thị hộp thoại Thuộc tính.

 2. Trong hộp Tên, hãy gõ tên cho trường đã tính toán.

 3. Trong hộp lớn hơn bên dưới hộp Tên, hãy gõ phép tính bạn muốn thực hiện, ví dụ:

  Đơn giá * Số lượng

  Mẹo:  Trong khi bạn nhập phép tính, bạn có thể sử dụng danh sách thả xuống và nút Chèn tham chiếu đến ở cuối hộp thoại Thuộc tính để thêm các trường vào phép tính.

 4. Bấm Thay đổi. Access thêm trường đã tính toán vào danh sách trường.

 5. Lặp lại các bước từ 2 đến 4 đối với bất kỳ trường tính toán nào khác mà bạn muốn tạo.

 6. Đóng hộp thoại Thuộc tính.

 7. Thêm trường tính toán vào PivotTable theo hướng dẫn trong phần Thêm trường chi tiết.

Thêm trường tổng

 1. Hãy đảm bảo rằng các ô chi tiết đều hiển thị: chọn nhãn đầu đề cột rồi trên tab Thiết kế, trong nhóm Hiện/Ẩn, bấm Hiện Chi tiết.

 2. Chọn một trong các giá trị chi tiết bạn muốn thêm tổng.

 3. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Công cụ, bấm Tự động Tính, sau đó bấm kiểu tổng bạn muốn thêm.

 4. Lặp lại bước 3 đối với bất kỳ kiểu tổng nào khác bạn muốn thêm.

Bước 5: Thay đổi chú thích trường và định dạng dữ liệu

 1. Trong PivotTable, chọn nhãn trường bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Công cụ, hãy bấm Thuộc tính.

 3. Trong hộp thoại Thuộc tính, bấm tab Chú thích.

 4. Trong hộp Chú thích, hãy gõ chú thích bạn muốn rồi nhấn ENTER.

 5. Đặt bất kỳ tùy chọn định dạng nào khác bạn muốn cho chú thích.

 6. Trong hộp thoại Thuộc tính, bấm tab Định dạng.

 7. Dùng các lệnh trên tab Định dạng để sắp xếp dữ liệu và định dạng văn bản và các ô.

 8. Nếu PivotTable chứa hàng tổng, hãy bấm Ẩn Chi tiết trên tab Thiết kế để ẩn các trường chi tiết và chỉ hiện các trường tổng.

 9. Lặp lại các bước từ 3 đến 7 để đặt chú thích và định dạng cho trường tổng.

Mẹo:  Để hiện các tổng dưới dạng phần trăm của tổng cuối, hãy chọn một trong các tổng rồi trên tab Thiết kế, trong nhóm Công cụ, hãy bấm Hiện Như, sau đó chọn tổng cuối bạn muốn so sánh (tổng hàng, tổng cột v.v.)

Bước 6: Lọc, sắp xếp và nhóm dữ liệu

 • Để lọc dữ liệu, hãy bấm mũi tên bên cạnh bất kỳ tên trường nào, sau đó chọn các hộp kiểm để có chế độ lọc bạn muốn.

 • Để nhóm dữ liệu:

  1. Trong PivotTable, hãy bấm các giá trị bạn muốn nhóm. Ví dụ, để nhóm một vài thành phố cùng với nhau, hãy bấm thành phố đầu tiên rồi nhấn và giữ phím CTRL trong khi bạn bấm các thành phố khác mà bạn muốn nhóm.

  2. Bấm chuột phải vào một trong các giá trị đã chọn rồi bấm Nhóm Mục.

   Access tạo mức gộp nhóm tùy chỉnh. Bạn có thể thay đổi chú thích và định dạng của nhóm theo quy trình trong phần Bước 5: Thay đổi chú thích trường và định dạng dữ liệu.

Sau khi thêm mức gộp nhóm, bạn có thể chọn nhóm rồi dùng các lệnh Bung rộng TrườngThu gọn Trường trên tab Thiết kế để xem hoặc ẩn từng trường trong nhóm tương ứng.

Đầu trang

Thiết kế dạng xem PivotChart

Điểm khác biệt giữa dạng xem PivotTable và dạng xem PivotChart

Bố trí của dạng xem PivotChart tương tự như dạng xem PivotTable ngoại trừ theo mặc định, dạng xem PivotTable hiện chi tiết dữ liệu trong khi dạng xem PivotChart hiện tổng dữ liệu hoặc phần tóm tắt (thường ở dạng tổng số hoặc tổng đếm).

Ngoài ra, thay vì các vùng cột và hàng, dạng xem PivotChart hiện các chuỗi và các vùng thể loại. Chuỗi là nhóm điểm dữ liệu liên quan và thường được biểu thị trong phần chú giải bằng một màu cụ thể. Thể loại bao gồm một điểm dữ liệu từ mỗi chuỗi và thường được biểu thị bằng nhãn trên trục thể loại (x).

Những thay đổi bố trí bạn thực hiện với bảng, truy vấn hoặc biểu mẫu ở các dạng xem khác sẽ độc lập với cách bố trí của đối tượng trong dạng xem PivotTable hoặc PivotChart. Tuy nhiên, những thay đổi bố trí bạn thực hiện ở dạng xem PivotTable, chẳng hạn như di chuyển trường từ vùng hàng vào vùng cột, sẽ được phản ánh trong dạng xem PivotChart và ngược lại.

Các ví dụ về dạng xem PivotChart

Ví dụ về dạng xem PivotChart đầu tiên minh họa năm nhân viên bán hàng có doanh số cao nhất (theo như tổng mức giá đơn vị chỉ ra) ở Hoa Kỳ từ năm 1996 đến năm 1998. Mỗi dấu dữ liệu mở rộng đến giá trị trên trục giá trị (y) biểu thị tổng mức giá cho các đơn vị được bán.

Tổng Giá Đơn vị đã Bán

Trong vùng bộ lọc, trường Quốc gia được lọc để chỉ hiện giá đơn vị tại Hoa Kỳ.

Vùng dữ liệu hiện tổng mức giá đơn vị được bán.

Vùng vẽ cung cấp nền cho các đánh dấu dữ liệu.

Đường lưới giúp cho việc xem vị trí của các đánh dấu dữ liệu trên trục giá trị trở nên dễ dàng hơn.

Đánh dấu dữ liệu này thể hiện một điểm thể loại (trong trường hợp này là nhân viên bán hàng) được tạo từ ba điểm chuỗi (trong trường hợp này là các năm 1996, 1997 và 1998).

Vùng chuỗi bao gồm trường chuỗi của Ngày Đặt hàng. Chú giải được thêm vào bên phải biểu đồ này và xuất hiện ngay bên dưới trường chuỗi.

Vùng thể loại bao gồm các nhãn thể loại; trong trường hợp này, nhãn thể loại là tên của nhân viên bán hàng.

Nhãn giá trị trục cung cấp khung tham chiếu cho mỗi đánh dấu dữ liệu.

Cùng một biểu đồ có thể được "xoay quanh" hoặc thao tác để minh họa các phần phân tích khác nhau, chẳng hạn như trong ví dụ tiếp theo, dùng để so sánh năm quốc gia/khu vực đứng đầu về số đơn hàng được đặt. (Lưu ý rằng trong ví dụ này, trường Nhân viên bán hàng nằm trong vùng bộ lọc, trong khi trường Quốc gia nằm trong vùng thể loại).

Nhân viên bán hàng và Quốc gia

Đầu trang

Tạo dạng xem PivotChart

Các bước hướng dẫn sau dựa trên giả định rằng bạn đã hoàn thành các bước trên để tạo dạng xem PivotTable.

Bước 1: Chuyển sang dạng xem PivotChart

Trên tab Thiết kế, trong nhóm Các dạng xem, bấm Dạng xem và sau đó bấm Dạng xem PivotChart.

Bước 2: Thêm và loại bỏ các trường ở dạng xem PivotChart

Trong bước này, bạn có thể thêm hoặc loại bỏ trường khỏi biểu đồ. Khi bạn loại bỏ trường khỏi biểu đồ, dữ liệu vẫn còn trong danh sách trường nhưng không hiển thị trong biểu đồ.

Thêm trường

 • Để thêm trường, hãy kéo trường đó từ Danh sách Trường vào một trong những “vùng thả" trên biểu đồ. Hoặc bạn có thể chọn trường đó trong danh sách trường, sau đó ở cuối Danh sách Trường, hãy chọn vùng bạn muốn thêm trường vào rồi bấm Thêm vào.

  • Nếu bạn không nhìn thấy vùng thả, trên tab Thiết kế, trong nhóm Hiện/Ẩn, hãy bấm Vùng Thả.

  • Nếu bạn không nhìn thấy Danh sách Trường, trên tab Thiết kế, trong nhóm Hiện/Ẩn, hãy bấm Danh sách Trường.

Xóa trường

 • Để xóa trường, hãy chọn nhãn trường trên biểu đồ rồi nhấn DELETE. Hoặc bạn có thể kéo trường ra khỏi biểu đồ.

Bước 3: Nhóm, lọc và sắp xếp dữ liệu

Để giúp cho biểu đồ trở nên dễ đọc hơn, bạn nên nhóm, lọc và sắp xếp dữ liệu. Ví dụ, trong các ví dụ minh họa ở đầu phần này, ngày đặt hàng được nhóm theo năm để dễ dàng xem thông tin tóm tắt cho từng năm thay vì phải nhìn vào từng ngày đặt hàng riêng lẻ. Ngoài ra, dữ liệu được lọc để biết được năm nhân viên bán hàng nào có doanh số cao nhất. Cuối cùng, mỗi đánh dấu dữ liệu được sắp xếp theo tổng giá trị theo thứ tự giảm dần để dễ dàng biết được năm nhân viên bán hàng nào đạt doanh số cao nhất và năm nhân viên đạt doanh số thấp nhất.

Nhóm dữ liệu

 1. Chọn tên trường trong biểu đồ.

 2. Nếu hộp thoại Thuộc tính chưa hiển thị, hãy bấm chuột phải vào tên trường rồi bấm Thuộc tính.

 3. Trong hộp thoại Thuộc tính, hãy bấm tab Bộ lọc và Nhóm.

 4. Bên dưới Nhóm, trong danh sách Nhóm mục theo, hãy chọn tùy chọn nhóm bạn muốn. Ví dụ, trên trường ngày, bạn có thể bấm Năm. Trên trường văn bản, bạn có thể nhóm theo ký tự tiền tố, ví dụ 3 ký tự đầu tiên của tên.

Lọc dữ liệu

 1. Chọn đánh dấu dữ liệu trong biểu đồ.

 2. Nếu hộp thoại Thuộc tính chưa hiển thị, hãy bấm chuột phải vào đánh dấu dữ liệu rồi bấm Thuộc tính.

 3. Trên tab Bộ lọc và Nhóm của hộp thoại Thuộc tính, bên dưới Lọc, hãy chọn kiểu lọc và số mục bạn muốn hiển thị. Ví dụ, để xem 5 mục trên cùng, hãy chọn Trên cùng trong danh sách Hiển thị, sau đó nhập 5 trong hộp Mục.

Sắp xếp dữ liệu

 • Bấm chuột phải vào đánh dấu dữ liệu trong biểu đồ, trỏ tới Sắp xếp, sau đó bấm vào tùy chọn sắp xếp bạn muốn.

Bước 4: Thay đổi kiểu biểu đồ

 1. Bấm chuột phải vào vùng trống trong biểu đồ, sau đó bấm Thay đổi Loại Biểu đồ.

 2. Trong hộp thoại Thuộc tính, trong danh sách ở bên trái, hãy chọn loại biểu đồ chung.

 3. Trong danh sách ở bên phải, chọn loại biểu đồ cụ thể bạn muốn.

Bước 5: Thêm chú giải

 1. Bấm vào vùng trống của biểu đồ.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Hiện/Ẩn, bấm Chú giải.

Bước 6: Sửa và định dạng văn bản

Tiêu đề trục

 1. Hãy chọn tiêu đề trục bạn muốn định dạng.

 2. Nếu hộp thoại Thuộc tính chưa hiển thị, hãy bấm chuột phải vào tiêu đề rồi bấm Thuộc tính.

 3. Trong hộp thoại Thuộc tính, bấm tab Định dạng và trong hộp Chú thích, hãy gõ văn bản bạn muốn hiển thị.

 4. Bên dưới Định dạng văn bản trên cùng một tab, hãy chọn tùy chọn định dạng bạn muốn.

Nhãn dữ liệu

 1. Bấm nhãn dữ liệu (ví dụ, một trong các nhãn dọc theo trục thể loại (x).

 2. Bấm lại vào nhãn để chọn tất cả các nhãn dọc theo trục.

 3. Nếu hộp thoại Thuộc tính chưa hiển thị, hãy bấm chuột phải vào một trong các nhãn rồi bấm Thuộc tính.

 4. Trong hộp thoại Thuộc tính, hãy bấm tab Định dạng, sau đó chọn các tùy chọn định dạng bạn muốn.

Bước 7: Định dạng vùng vẽ

 1. Bấm vào trong vùng vẽ để chọn nó. Vùng vẽ là hộp có chứa các đánh dấu dữ liệu.

 2. Nếu hộp thoại Thuộc tính chưa hiển thị, hãy bấm chuột phải vào vùng vẽ rồi bấm Thuộc tính.

 3. Trong hộp thoại Thuộc tính, bấm tab Viền/Tô.

 4. Chọn các tùy chọn định dạng bạn muốn cho vùng vẽ.

 5. Chọn đường lưới trong biểu đồ.

 6. Trong hộp thoại Thuộc tính, hãy bấm tab Đường/Đánh dấu.

 7. Chọn các tùy chọn định dạng bạn muốn cho đường lưới.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×