Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tạo, sửa, hoặc xóa bỏ mối quan hệ

Mối quan hệ trong Access giúp bạn kết hợp dữ liệu từ hai bảng khác nhau. Mỗi mối quan hệ bao gồm các trường trong hai bảng và dữ liệu tương ứng. Ví dụ: bạn có thể có trường ID_sản_phẩm trong bảng Sản_phẩm và trong bảng Chi_tiết_đơn_hàng. Mỗi bản ghi trong bảng Chi_tiết_đơn_hàng đều có một ID_sản_phẩm tương ứng với một bản ghi trong bảng Sản_phẩm có cùng ID_sản_phẩm.

Khi bạn sử dụng các bảng liên quan trong truy vấn, mối quan hệ này sẽ cho phép Access xác định xem cần kết hợp bản ghi nào của mỗi bảng trong tập kết quả. Mối quan hệ cũng có thể giúp ngăn việc thiếu dữ liệu bằng cách luôn đồng bộ dữ liệu đã xóa, đây được gọi là tính toàn vẹn tham chiếu.

Trước khi làm việc với mối quan hệ, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các khái niệm cơ bản. Để biết thêm thông tin, xem mục Hướng dẫn về mối quan hệ bảngBắt đầu với mối quan hệ bảng.

Trong bài viết này

Tổng quan

Trong cơ sở dữ liệu Access, bạn tạo mối quan hệ bảng bằng cách sử dụng một trong các phương pháp sau:

 • Trong cửa sổ Mối quan hệ, thêm các bảng mà bạn muốn liên kết, rồi kéo trường để tạo mối liên kết từ bảng này sang bảng khác.

 • Kéo trường từ ngăn Danh sách trường vào biểu dữ liệu bảng.

Khi bạn tạo mối quan hệ giữa các bảng, trường chung không bắt buộc phải có tên giống nhau mặc dù bình thường vẫn yêu cầu như vậy. Các trường chung phải có cùng loại dữ liệu. Tuy nhiên, nếu trường khóa chính là trường Số_tự_động thì trường khóa ngoại cũng có thể là trường Số nếu thuộc tính FieldSize của cả hai trường giống nhau. Ví dụ: Bạn có thể khớp trường Tự động Đánh số và một trường Số nếu thuộc tính Kích thước Trường của cả hai trường là Số nguyên Dài. Khi cả hai trường chung đều là trường Số, chúng phải có cùng một thiết đặt thuộc tính Kích thước Trường.

Đầu trang

Tạo mối quan hệ bảng bằng cách sử dụng cửa sổ Mối quan hệ

 1. Trên tab Công cụ cơ sở dữ liệu, trong nhóm Mối quan hệ, bấm vào Mối quan hệ.

 2. Trên tab thiết kế , trong nhóm mối quan hệ , bấm thêm bảng (hoặc Hiển thị bảng trong Access 2013 ).

 3. Chọn một hoặc nhiều bảng hay truy vấn, rồi bấm Thêm. Sau khi hoàn tất việc thêm bảng và truy vấn vào tab tài liệu Mối quan hệ, hãy bấm vào Đóng.

 4. Kéo một trường (thường là khóa chính) từ một bảng sang trường chung (khóa ngoại) trong bảng khác. Để kéo nhiều trường, hãy nhấn phím CTRL, bấm vào mỗi trường rồi kéo chúng.

  Hộp thoại sửa quan hệ xuất hiện.
  Hộp thoại Sửa Mối quan hệ

 5. Xác nhận rằng tên trường đã hiện là trường chung cho mối quan hệ. Nếu một tên trường không đúng, hãy bấm vào tên trường và chọn trường thích hợp từ danh sách.

  Để thực thi tính toàn vẹn tham khảo cho mối quan hệ này, hãy chọn hộp kiểm thực thi tính toàn vẹn tham tham. Để biết thêm thông tin về tính toàn vẹn tham chiếu, hãy xem mục Thực thi tính toàn vẹn tham chiếu.

 6. Bấm vào Tạo.

  Access vẽ một đường quan hệ giữa hai bảng. Nếu bạn đã chọn hộp kiểm Bắt buộc Tính toàn vẹn Tham chiếu, đường quan hệ đó sẽ xuất hiện dầy hơn ở hai đầu cuối. Ngoài ra, chỉ khi bạn đã chọn hộp kiểm Thực thi tính toàn vẹn tham chiếu, số 1 mới xuất hiện trên phần dày ở một bên của đường mối quan hệ và biểu tượng vô cực () mới xuất hiện trên phần dày bên kia của đường quan hệ, như hiển thị trong hình dưới đây.

  Kéo một trường từ một bảng đến một trường khớp với nó trong một bảng khác

  Lưu ý: 

  • Để tạo mối quan hệ một đối một    Cả hai trường chung (thường là các trường khóa chính và khóa ngoại) phải có chỉ mục duy nhất. Điều này có nghĩa là thuộc tính Đã lập chỉ mục cho các trường này nên được đặt là (Không trùng nhau). Nếu cả hai trường đều có một chỉ mục duy nhất, Access sẽ tạo mối quan hệ một đối một.

  • Để tạo quan hệ một đối nhiều    Trường trên một phía (thường là khóa chính) của mối quan hệ phải có chỉ mục duy nhất. Điều đó có nghĩa là thuộc tính Đã lập chỉ mục cho trường này nên được đặt là (Không trùng nhau). Trường ở nhiều phía không nên có một chỉ mục duy nhất. Trường này có thể có một chỉ mục nhưng phải cho phép các mục trùng nhau. Điều đó có nghĩa là thuộc tính Đã lập chỉ mục cho trường này nên được đặt là Không hoặc Có (Chấp nhận các mục trùng nhau). Khi một trường có một chỉ mục duy nhất mà trường khác không có, Access tạo ra mối quan hệ một đối nhiều.

Đầu trang

Tạo mối quan hệ bảng bằng cách sử dụng ngăn Danh sách trường để thêm trường

Bạn có thể thêm trường vào bảng hiện có đang mở trong Dạng xem biểu dữ liệu bằng cách kéo trường từ ngăn Danh sách trường. Ngăn Danh sách trường hiển thị các trường khả dụng trong những bảng liên quan và cả các trường khả dụng trong những bảng khác thuộc cơ sở dữ liệu.

Khi bạn kéo một trường từ một bảng (không liên quan) "khác" rồi hoàn thành Trình hướng dẫn Tra cứu, một mối quan hệ một-nhiều mới sẽ tự động được tạo ra giữa bảng trong ngăn Danh sách Trường và bảng mà từ đó bạn đã kéo trường. Theo mặc định, mối quan hệ do Access tạo ra này sẽ không thực thi tính toàn vẹn tham chiếu. Để thực thi tính toàn vẹn tham chiếu, bạn phải chỉnh sửa mối quan hệ. Xem mục Chỉnh sửa mối quan hệ để biết thêm thông tin.

Mở bảng trong Dạng xem biểu dữ liệu

 • Trong Ngăn dẫn hướng, bấm đúp vào bảng.

Mở ngăn Danh sách Trường

 • Nhấn phím ALT+F8. Ngăn Danh sách Trường sẽ xuất hiện

  Ngăn Danh sách Trường

Ngăn Danh sách trường hiển thị tất cả bảng còn lại trong cơ sở dữ liệu của bạn, được nhóm thành các danh mục. Khi bạn làm việc với bảng ở Dạng xem biểu dữ liệu, Access sẽ hiển thị các trường ở một trong hai danh mục thuộc ngăn Danh sách trường: Trường khả dụng trong các bảng liên quanTrường khả dụng trong các bảng khác. Danh mục đầu tiên liệt kê toàn bộ bảng có mối quan hệ với bảng mà hiện tại bạn đang dùng. Thể loại thứ hai liệt kê tất cả các bảng mà bảng của bạn không có quan hệ.

Trong ngăn Danh sách Trường, khi ban bấm vào dấu cộng (+) bên cạnh tên bảng, bạn sẽ nhìn thấy danh sách của tất cả các trường sẵn dùng trong bảng đó. Để thêm trường vào bảng của bạn, hãy kéo trường mà bạn muốn từ ngăn Danh sách Trường sang bảng trong dạng xem Biểu dữ liệu.

Thêm trường và tạo mối quan hệ từ ngăn Danh sách Trường

 1. Với bảng mở ở Dạng xem biểu dữ liệu, nhấn ALT+F8. Ngăn Danh sách trường xuất hiện.

 2. Bên dưới Trường khả dụng trong các bảng khác, bấm vào dấu cộng (+) bên cạnh tên bảng để hiển thị danh sách các trường trong bảng đó.

 3. Kéo trường mà bạn muốn từ ngăn Danh sách trường tới bảng đang mở trong Dạng xem biểu dữ liệu.

 4. Khi đường chèn xuất hiện, hãy thả trường vào vị trí.

  Trình hướng dẫn Tra cứu khởi động.

 5. Làm theo hướng dẫn để hoàn thành Trình hướng dẫn Tra cứu.

  Trường xuất hiện trong bảng ở dạng xem Biểu dữ liệu.

Khi bạn kéo một trường từ một bảng (không liên quan) "khác" rồi hoàn thành Trình hướng dẫn Tra cứu, một mối quan hệ một-nhiều mới sẽ tự động được tạo ra giữa các bảng trong Danh sách Trường và bảng mà từ đó bạn đã kéo trường. Theo mặc định, mối quan hệ do Access tạo ra này sẽ không thực thi tính toàn vẹn tham chiếu. Để thực thi tính toàn vẹn tham chiếu, bạn phải chỉnh sửa mối quan hệ. Xem mục Chỉnh sửa mối quan hệ để biết thêm thông tin.

Đầu trang

Chỉnh sửa mối quan hệ

Bạn thay đổi mối quan hệ bằng cách chọn mối quan hệ đó trong cửa sổ Mối quan hệ, rồi chỉnh sửa.

 1. Đặt con trỏ cẩn thận để con trỏ chỉ vào đường mối quan hệ, rồi bấm vào đường này để chọn.

  Đường quan hệ sẽ trông dày hơn khi được chọn.

 2. Với đường quan hệ đã chọn, hãy bấm đúp vào nó.

  –hoặc–

  Trên tab Thiết kế, trong nhóm Công cụ, bấm vào Chỉnh sửa mối quan hệ.

Hộp thoại Chỉnh sửa mối quan hệ xuất hiện.

Mở hộp thoại Chỉnh sửa mối quan hệ

 1. Trên tab Công cụ cơ sở dữ liệu, trong nhóm Mối quan hệ, bấm vào Mối quan hệ.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Quan hệ, bấm vào mục Tất cả các Quan hệ.

  Tất cả bảng có mối quan hệ được hiển thị, thể hiện các đường mối quan hệ. Lưu ý là các bảng ẩn (bảng có hộp kiểm Ẩn được chọn trong hộp thoại Thuộc tính của bảng) cũng như mối quan hệ của những bảng này sẽ không hiển thị, trừ khi bạn chọn Hiển thị đối tượng ẩn trong hộp thoại Tùy chọn dẫn hướng.

 3. Bấm vào đường quan hệ của mối quan hệ bạn muốn thay đổi. Đường quan hệ sẽ trông dày hơn khi được chọn.

 4. Bấm đúp vào đường quan hệ.

  -hoặc-

  Trên tab Thiết kế, trong nhóm Công cụ, bấm vào Chỉnh sửa mối quan hệ.

  Hộp thoại Chỉnh sửa mối quan hệ xuất hiện.

  Hộp thoại Sửa Mối quan hệ

 5. Thực hiện thay đổi rồi bấm OK.

  Hộp thoại Sửa Quan hệ cho phép bạn thay đổi mối quan hệ bảng. Cụ thể là, bạn có thể thay đổi bảng hoặc truy vấn ở cả hai bên của mối quan hệ hoặc thay đổi trường ở cả hai bên. Bạn cũng có thể đặt kiểu nối hoặc bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu và chọn một tùy chọn xếp tầng. Để biết thêm thông tin về kiểu nối và cách đặt kiểu này, hãy xem phần Đặt kiểu nối. Để biết thêm thông tin về cách bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu và chọn một tùy chọn xếp tầng, hãy xem phần Bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu.

Đặt kiểu nối

Khi bạn xác định một mối quan hệ bảng, thông tin về mối quan hệ thông báo thiết kế truy vấn của bạn. Ví dụ: nếu bạn xác định mối quan hệ giữa hai bảng rồi tạo truy vấn sử dụng các bảng đó thì Access sẽ tự động chọn các trường khớp mặc định dựa trên các trường đã được chỉ định trong mối quan hệ. Bạn có thể ghi đè những giá trị mặc định ban đầu này trong truy vấn của bạn nhưng những giá trị do mối quan hệ cung cấp thường chứng tỏ chúng là giá trị đúng. Vì việc khớp và gắn kết các dữ liệu lại với nhau từ nhiều bảng là việc bạn sẽ làm thường xuyên nhất trong tất cả các cơ sở dữ liệu ngoại trừ cơ sở dữ liệu đơn giản nhất, nên việc đặt mặc định bằng cách tạo các mối quan hệ có thể có lợi và tiết kiệm được thời gian.

Truy vấn nhiều bảng kết hợp thông tin từ nhiều bảng bằng cách khớp các giá trị trong những trường chung. Thao tác khớp và kết hợp được gọi là một kết nối. Ví dụ: giả sử bạn muốn hiển thị đơn hàng của khách hàng. Bạn tạo ra một truy vấn nối bảng Khách hàng và bảng Đơn hàng trên trường ID của Khách hàng. Kết quả truy vấn chứa thông tin của khách hàng và thông tin về đơn hàng chỉ đối với những hàng tìm thấy sự trùng khớp tương ứng.

Một trong những giá trị bạn có thể xác định cho mỗi mối quan hệ là kiểu nối. Loại liên kết sẽ cho Access biết cần đưa bản ghi nào vào kết quả truy vấn. Ví dụ: hãy xem xét lại một truy vấn liên kết bảng Khách_hàng và bảng Đơn_hàng trên các trường chung thể hiện ID Khách hàng. Dùng kiểu nối mặc định (được gọi là nối bên trong), truy vấn chỉ trả về các hàng Khách hàng và hàng Đơn hàng có trường chung (cũng được gọi là trường đã nối) bằng nhau.

Tuy nhiên, giả sử bạn muốn bao gồm tất cả Khách hàng — ngay cả những người chưa đặt bất kỳ đơn hàng nào. Để thực hiện việc này, bạn phải thay đổi loại liên kết từ nối trong thành nối ngoài bên trái. Nối ngoài bên trái sẽ trả về mọi hàng trong bảng ở bên trái của mối quan hệ và chỉ những hàng khớp trong bảng ở bên phải. Nối ngoài bên phải trả về tất cả các hàng bên phải và chỉ những hàng trùng khớp bên trái.

Lưu ý: Trong trường hợp này, "trái" và "phải" tham chiếu đến vị trí của bảng trong hộp thoại Sửa Quan hệ chứ không phải cửa sổ Quan hệ.

Bạn nên suy nghĩ về kết quả bạn thường muốn có nhất từ một truy vấn nối các bảng trong mối quan hệ này rồi đặt kiểu nối cho phù hợp.

Đặt kiểu nối

 1. Trong hộp thoại Sửa Quan hệ , hãy bấm Kiểu Nối.

  Hộp thoại Thuộc tính Nối sẽ xuất hiện.

 2. Bấm vào lựa chọn của bạn rồi bấm OK.

Bảng sau đây (sử dùng bảng Khách_hàng và Đơn_hàng) cho thấy ba lựa chọn được hiển thị trong hộp thoại Thuộc tính liên kết, loại liên kết được sử dụng và liệu mọi hàng hay hàng khớp có được trả về từng cho bảng không.

Lựa chọn

Nối quan hệ

Bảng bên trái

Bảng bên phải

1. Chỉ bao gồm các hàng nơi có các trường đã nối từ cả hai bảng bằng nhau.

Nối trong

Các hàng khớp nhau

Các hàng khớp nhau

2. Bao gồm TẤT CẢ các bản ghi từ 'Khách hàng' và chỉ những bản ghi từ 'Đơn hàng' nơi có trường đã nối bằng nhau.

Nối ngoài bên trái

Tất cả các hàng

Các hàng khớp nhau

3. Bao gồm TẤT CẢ các bản ghi từ 'Đơn hàng' và chỉ những bản ghi từ 'Khách hàng' có trường đã nối bằng nhau.

Nối ngoài bên phải

Các hàng khớp nhau

Tất cả các hàng

Khi bạn chọn tùy chọn 2 hoặc tùy chọn 3, mũi tên sẽ xuất hiện trên đường quan hệ. Mũi tên này chỉ về phía mối quan hệ chỉ hiện hàng khớp nhau.

Thực hiện thay đổi trong hộp thoại Thuộc tính Nối

 1. Trên tab Công cụ Cơ sở dữ liệu, trong nhóm Mối quan hệ, bấm vào Mối quan hệ.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Mối quan hệ, bấm vào Tất cả mối quan hệ.

  Tất cả các bảng có mối quan hệ được hiển thị, Hiển thị dòng mối quan hệ. Lưu ý là các bảng ẩn (bảng có hộp kiểm Ẩn được chọn trong hộp thoại Thuộc tính của bảng) cũng như mối quan hệ của những bảng này sẽ không hiển thị, trừ khi bạn chọn Hiển thị đối tượng ẩn trong hộp thoại Tùy chọn dẫn hướng.

 3. Bấm vào đường quan hệ của mối quan hệ bạn muốn thay đổi. Đường quan hệ sẽ trông dày hơn khi được chọn.

 4. Bấm đúp vào đường quan hệ. Hộp thoại Sửa Quan hệ xuất hiện.

 5. Bấm vào Loại liên kết.

 6. Trong hộp thoại Thuộc tính liên kết, bấm vào một tùy chọn, rồi bấm vào OK.
  Hội thoại Thuộc tính Nối

 7. Tạo thay đổi bổ sung đối với quan hệ rồi bấm OK.

Đầu Trang

Thực thi tính toàn vẹn tham chiếu

Mục đích của tính toàn vẹn tham chiếu là để ngăn bản ghi mồ côi – bản ghi tham chiếu đến các bản ghi khác không còn tồn tại. Bạn thực thi tính toàn vẹn tham chiếu bằng cách kích hoạt tính toàn vẹn trong mối quan hệ bảng. Khi được thực thi, Access sẽ từ chối mọi thao tác vi phạm tính toàn vẹn tham chiếu của mối quan hệ bảng đó. Điều này có nghĩa là Access sẽ từ chối cả các nội dung cập nhật làm thay đổi mục tiêu tham chiếu, lẫn những nội dung xóa làm loại bỏ mục tiêu tham chiếu. Để Access phát tán các nội dung cập nhật và nội dung xóa tham chiếu sao cho mọi hàng liên quan thay đổi tương ứng, hãy xem mục Đặt tùy chọn xếp tầng.

Bật hoặc tắt tính toàn vẹn tham chiếu

 1. Trên tab Công cụ Cơ sở dữ liệu, trong nhóm Mối quan hệ, bấm vào Mối quan hệ.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Mối quan hệ, bấm vào Tất cả mối quan hệ.

  Tất cả các bảng có mối quan hệ được hiển thị, Hiển thị dòng mối quan hệ. Lưu ý là các bảng ẩn (bảng có hộp kiểm Ẩn được chọn trong hộp thoại Thuộc tính của bảng) cũng như mối quan hệ của những bảng này sẽ không hiển thị, trừ khi bạn chọn Hiển thị đối tượng ẩn trong hộp thoại Tùy chọn dẫn hướng.

 3. Bấm vào đường quan hệ của mối quan hệ bạn muốn thay đổi. Đường quan hệ sẽ trông dày hơn khi được chọn.

 4. Bấm đúp vào đường quan hệ. Hộp thoại Chỉnh sửa mối quan hệ xuất hiện.

 5. Chọn hoặc bỏ chọn Thực thi tính toàn vẹn tham chiếu.

 6. Tạo mọi thay đổi bổ sung cho mối quan hệ, rồi bấm OK.

Nếu bạn thực thi tính toàn vẹn tham chiếu, các quy tắc sau đây sẽ được áp dụng:

 • Bạn không thể nhập một giá trị trong trường khóa ngoại của một bảng có liên quan nếu giá trị đó không tồn tại trong trường khóa chính của bảng chính — làm như vậy sẽ tạo ra các bản ghi mồ côi.

 • Bạn không thể xóa bỏ một bản ghi từ bảng chính nếu các bản ghi trùng khớp tồn tại trong một bảng có liên quan. Ví dụ: bạn không thể xóa bản ghi nhân viên khỏi bảng Nhân_viên nếu có đơn hàng được gán cho nhân viên đó trong bảng Đơn_hàng. Tuy nhiên, bạn có thể chọn xóa một bản ghi chính toàn bộ bản ghi liên quan trong một thao tác bằng cách chọn hộp kiểm Xóa xếp tầng các bản ghi liên quan.

 • Bạn không thể thay đổi giá trị khóa chính trong bảng chính nếu thao tác đó tạo ra bản ghi mồ côi. Ví dụ: bạn không thể thay đổi số đơn hàng trong bảng Đơn_hàng nếu có các mục chi tiết được gán cho đơn hàng đó trong bảng Chi tiết đơn hàng. Tuy nhiên, bạn có thể chọn cập nhật một bản ghi chính tất cả bản ghi liên quan trong một thao tác bằng cách chọn hộp kiểm Cập nhật xếp tầng các trường liên quan.

  Lưu ý: Nếu bạn gặp khó khăn khi bật tính toàn vẹn tham chiếu, xin lưu ý rằng điều kiện sau đây là cần thiết để bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu:

  • Trường chung từ bảng chính phải là một khóa chính hoặc có chỉ mục duy nhất.

  • Trường chung phải có kiểu dữ liệu giống nhau. Có một ngoại lệ đó là trường Tự động Đánh số có thể liên quan đến trường Số có thiết đặt thuộc tính Kích thước Trường của Số nguyên Dài.

  • Cả hai bảng đều tồn tại trong cùng một cơ sở dữ liệu Access. Bạn không thể thực thi tính toàn vẹn tham chiếu trên các bảng đã liên kết. Tuy nhiên, nếu các bảng nguồn ở định dạng Access, bạn có thể mở cơ sở dữ liệu lưu trữ các bảng này và kích hoạt tính toàn vẹn tham chiếu trong cơ sở dữ liệu đó.

Đặt tùy chọn xếp tầng

Bạn có thể gặp tình huống với nhu cầu chính đáng cần thay đổi giá trị ở bên "một" của mối quan hệ. Trong trường hợp đó, bạn cần Access tự động cập nhật tất cả hàng bị ảnh hưởng trong một thao tác đơn. Như vậy thì việc cập nhật sẽ được hoàn thành đầy đủ để cơ sở dữ liệu của bạn không rơi vào tình trạng thiếu nhất quán — với một số hàng được cập nhật còn một số hàng thì không. Access giúp bạn tránh được vấn đề này bằng cách hỗ trợ tùy chọn Cập nhật xếp tầng các trường liên quan. Khi bạn thực thi tính toàn vẹn tham chiếu, chọn tùy chọn Cập nhật xếp tầng các trường liên quan, rồi cập nhật một khóa chính, Access sẽ tự động cập nhật mọi trường tham chiếu đến khóa chính đó.

Bạn cũng có thể cần xóa một hàng và tất cả bản ghi liên quan — ví dụ: bản ghi Công ty vận tải và tất cả đơn hàng liên quan đến công ty vận tải đó. Vì lý do này, Access hỗ trợ tùy chọn Xóa xếp tầng các bản ghi liên quan. Khi bạn thực thi tính toàn vẹn tham chiếu và chọn hộp kiểm Xóa xếp tầng các bản ghi liên quan, Access sẽ tự động xóa mọi bản ghi tham chiếu đến khóa chính khi bạn xóa bản ghi có chứa khóa chính đó.

Tắt hoặc bật cập nhật xếp tầng và/hoặc xóa xếp tầng

 1. Trên tab Công cụ Cơ sở dữ liệu, trong nhóm Mối quan hệ, bấm vào Mối quan hệ.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Mối quan hệ, bấm vào Tất cả mối quan hệ.

  Tất cả các bảng có mối quan hệ được hiển thị, Hiển thị dòng mối quan hệ. Lưu ý là các bảng ẩn (bảng có hộp kiểm Ẩn được chọn trong hộp thoại Thuộc tính của bảng) cũng như mối quan hệ của những bảng này sẽ không hiển thị, trừ khi bạn chọn Hiển thị đối tượng ẩn trong hộp thoại Tùy chọn dẫn hướng.

 3. Bấm vào đường quan hệ của mối quan hệ bạn muốn thay đổi. Đường quan hệ sẽ trông dày hơn khi được chọn.

 4. Bấm đúp vào đường quan hệ.

  Hộp thoại sửa quan hệ xuất hiện.

 5. Chọn hộp kiểm Thực thi tính toàn vẹn tham chiếu.

 6. Chọn hộp kiểm Cập nhật xếp tầng các trường liên quan hoặc Xóa xếp tầng các bản ghi liên quan hay chọn cả hai.

 7. Tạo thay đổi bổ sung đối với quan hệ rồi bấm OK.

Lưu ý: Nếu khóa chính là một trường Tự động Đánh số, thì việc chọn hộp kiểm Cập nhật Xếp tầng Trường Liên quan sẽ không có hiệu quả gì vì bạn không thể thay đổi giá trị trong trường Tự động Đánh số.

Đầu Trang

Xóa bỏ mối quan hệ bảng

Quan trọng: Khi loại bỏ một mối quan hệ, bạn cũng loại bỏ sự hỗ trợ tính toàn vẹn tham chiếu của mối quan hệ đó, nếu đã kích hoạt. Kết quả là Access sẽ không còn tự động ngăn việc tạo bản ghi mồ côi ở bên "nhiều" của mối quan hệ.

Để loại bỏ mối quan hệ bảng, bạn phải xóa đường mối quan hệ trong cửa sổ Mối quan hệ. Đặt con trỏ để trỏ đến đường mối quan hệ, rồi bấm vào đường đó. Đường mối quan hệ sẽ trông dày hơn khi được chọn. Với đường quan hệ đã chọn, hãy bấm phím XÓA BỎ.

 1. Trên tab Công cụ Cơ sở dữ liệu, trong nhóm Mối quan hệ, bấm vào Mối quan hệ.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Mối quan hệ, bấm vào Tất cả mối quan hệ.

  Tất cả các bảng có mối quan hệ được hiển thị, Hiển thị dòng mối quan hệ. Lưu ý là các bảng ẩn (bảng có hộp kiểm Ẩn được chọn trong hộp thoại Thuộc tính của bảng) cũng như mối quan hệ của những bảng này sẽ không hiển thị, trừ khi bạn chọn Hiển thị đối tượng ẩn trong hộp thoại Tùy chọn dẫn hướng.

 3. Bấm vào đường mối quan hệ của mối quan hệ mà bạn muốn xóa. Đường mối quan hệ sẽ trông dày hơn khi được chọn.

 4. Nhấn phím XÓA BỎ.

 5. Access có thể hiện thị thông báo Bạn có chắc chắn muốn xóa vĩnh viễn mối quan hệ đã chọn khỏi cơ sở dữ liệu không?. Nếu thông báo xác nhận này xuất hiện, hãy bấm vào .

Lưu ý: Nếu một trong hai bảng được triển khai trong mối quan hệ bảng đang được sử dụng — có thể do một người hay quy trình khác hoặc ở trong đối tượng cơ sở dữ liệu đang mở, chẳng hạn như biểu mẫu — bạn sẽ không thể xóa mối quan hệ này. Bạn phải đóng mọi đối tượng đang mở và có sử dụng những bảng này trước khi tìm cách loại bỏ mối quan hệ.

Đầu trang

Có những sự khác biệt quan trọng khi làm việc với mối quan hệ trong ứng dụng Access trên web.

Cửa sổ Mối quan hệ không sẵn dùng trong ứng dụng Access trên web. Thay vì tạo một mối quan hệ trong ứng dụng web Access, bạn tạo trường tra cứu, trường này lấy giá trị từ một trường liên quan trong bảng khác. Ví dụ: giả sử bạn có một bảng Nhân viên và bạn muốn thêm tra cứu vào bảng Vùng để có thể hiển thị khu vực làm việc của từng nhân viên.

Lưu ý: Trường tra cứu của bạn sẽ dùng làm nguồn giá trị phải tồn tại trước khi bạn có thể tạo trường tra cứu.

Sau đây là cách bạn tạo trường tra cứu trong ứng dụng Access trên web:

 1. Mở bảng mà bạn muốn tạo trường tra cứu mới bằng cách bấm đúp vào bảng đó trong ngăn dẫn hướng. (Mẹo: bạn có thể cần bấm vào Trang đầu > Ngăn dẫn hướng để xem các bảng sẵn dùng).

  Trong ví dụ trên, bấm vào bảng Nhân viên.

 2. Bấm vào cột Tên trường ngay bên dưới trường cuối cùng trong bảng và nhập tên cho trường tra cứu mới của bạn.

  Trong ví dụ, nhập Khu vực làm tên trường.

 3. Trong cột Loại dữ liệu, bấm vào mũi tên và chọn Tra cứu.

  Đặt loại dữ liệu Tra cứu cho trường tra cứu

  Trình hướng dẫn tra cứu khởi động.

 4. Trên trang đầu tiên của Trình hướng dẫn Tra cứu, hãy chọn Tôi muốn trường tra cứu lấy giá trị từ một truy vấn hoặc bảng khác. Các tùy chọn khác sẽ xuất hiện trong hộp thoại.

 5. Chọn tên của bảng hoặc truy vấn sẽ cung cấp các giá trị cho tra cứu của bạn.

  Trong ví dụ, hãy chọn Bảng: Khu vực.

  Các tùy chọn để chọn trong Trình hướng dẫn tra cứu

  (Tên bảng trong hình ảnh tương ứng với ví dụ chúng tôi đang sử dụng.)

 6. Sau khi chọn bảng, bạn hãy dùng danh sách Giá trị nào bạn muốn hiển thị trong tra cứu của mình để chọn trường mà bạn muốn dùng làm giá trị hiển thị cho trường tra cứu của mình. Theo mặc định, Access sẽ chọn trường văn bản đầu tiên mà Access có thể tìm thấy trong bảng đã chọn.

  Trong ví dụ, bạn có thể để trường đã chọn, Tiêu đề, làm giá trị hiển thị.

 7. Sử dụng mục Bạn có muốn sắp xếp các mục trong danh sách tra cứu của mình không để đặt sắp xếp, nếu bạn muốn.

 8. Bên dưới Điều gì sẽ xảy ra khi một bản ghi trong bảng “Vùng” bị xóa, đặt loại mối quan hệ bạn muốn giữa hai bảng và liệu bạn có muốn thực thi tính toàn vẹn tham chiếu không. (Tên của bảng trong câu hỏi này thay đổi tùy thuộc vào bảng bạn đã chọn trong bước 5.)

  Trình hướng dẫn tra cứu sẽ mặc định Ngăn việc xóa nếu có các bản ghi tương ứng trong bảng “Nhân viên” vì đây là sự lựa chọn an toàn nhất trong hầu hết các trường hợp. Trong ví dụ này, tùy chọn này có nghĩa là bạn không thể xóa một giá trị khỏi bảng Vùng nếu vùng đó đang được sử dụng trong các bản ghi của bảng Nhân viên. Vì vậy, nếu bản ghi nhân viên đang sử dụng một vùng, chẳng hạn như vùng “Tây” và bạn tìm cách xóa vùng “Tây” khỏi bảng Vùng, Access sẽ ngăn không cho bạn xóa vùng đó. Trong trường hợp này, bạn cần phải đặt lại tất cả các bản ghi nhân viên vốn đang sử dụng giá trị đó thành một giá trị khác, trước khi bạn có thể xóa vùng “Tây” khỏi bảng Vùng. Tùy chọn cuối cùng có thể hữu ích trong ví dụ này vì tùy chọn đó sẽ cho phép bạn xóa vùng “Tây” khỏi bảng Vùng. Giá trị vùng sẽ tự động được loại bỏ khỏi các bản ghi Nhân viên đã được đặt là “Tây”, để lại giá trị trống. Việc chọn tùy chọn thứ hai sẽ xóa tất cả các bản ghi nhân viên ra khỏi bảng Nhân viên có vùng được đặt là “Tây”. Điều đó gọi là xóa xếp tầng và sẽ xóa nhiều dữ liệu hơn so với ý định của bạn trong ví dụ này. Hãy cẩn thận khi chọn tùy chọn đó.

Cửa sổ Mối quan hệ không có sẵn trong các ứng dụng Access trên web. Bạn sử dụng trường trong một bảng làm nguồn (trường tra cứu) cho các giá trị trong trường có liên quan trong một bảng khác.

 1. Mở bảng có chứa tra cứu mà bạn muốn thay đổi bằng cách bấm vào Chỉnh sửa bảng.

  Chỉnh sửa bảng

 2. Chọn trường nhận giá trị của nó từ bảng khác.

 3. Trên tab Thiết kế, bên dưới Công cụ Bảng, hãy bấm vào Sửa đổi Tra cứu.

 4. Làm theo các bước trong trình hướng dẫn để thực hiện thay đổi mà bạn muốn. Bạn có thể thay đổi như sau:

  • Trường là nguồn giá trị.

  • Thứ tự sắp xếp của giá trị

  • Độ rộng của trường và có ẩn cột khóa được không

  • Nhãn cho trường tra cứu

  • Đã bật tính toàn vẹn của dữ liệu chưa

  • Nếu tính toàn vẹn dữ liệu được bật rồi, không biết những xóa bỏ có bị xếp tầng hoặc hạn chế không.

Cửa sổ Mối quan hệ không sẵn dùng trong ứng dụng Access trên web. Bạn sử dụng trường trong một bảng làm nguồn (trường tra cứu) cho các giá trị trong trường có liên quan ở một bảng khác. Để xóa mối quan hệ giữa hai bảng trong ứng dụng Access trên web, bạn cần xóa trường tra cứu và dữ liệu liên kết của trường đó.

 1. Mở bảng chứa trường tra cứu bạn muốn xóa bằng cách bấm vào Chỉnh sửa bảng.

  Chỉnh sửa bảng

 2. Chọn trường tra cứu nhận giá trị của trường từ bảng khác trong ứng dụng web.

 3. Trên tab Thiết kế, bên dưới Công cụ bảng, bấm vào Xóa trường.

 4. Access sẽ hiển thị thông báo Bạn có muốn xóa vĩnh viễn (các) trường đã chọn và tất cả dữ liệu trong (các) trường đó không? Bấm vào để xác nhận việc xóa trường tra cứu và dữ liệu của trường.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể được Access nhắc xóa một hoặc nhiều chỉ mục khi xóa trường tra cứu. Nếu thông báo xác nhận này xuất hiện, hãy bấm vào .

 5. Bấm Lưu để lưu thay đổi thiết kế bảng của bạn.

Đầu trang

Để tạo mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu web của Access 2010, bạn cần sử dụng Trình hướng dẫn Tra cứu. Cửa sổ Mối quan hệ không khả dụng trong cơ sở dữ liệu web. Bạn sử dụng trường trong một bảng làm nguồn cho các giá trị trong trường liên quan ở một bảng khác.

Lưu ý: Bạn phải có sẵn trường dùng làm nguồn giá trị thì mới sử dụng được Trình hướng dẫn Tra cứu.

 1. Mở bảng sẽ nhận giá trị từ bảng kia.

 2. Ở bên phải của trường cuối cùng, bấm vào Bấm để thêm, rồi bấm vào Tra cứu & mối quan hệ.

  Lưu ý: Có thể bạn cần cuộn theo chiều ngang để thấy Bấm để thêm.

 3. Trên màn hình đầu tiên của Trình hướng dẫn Tra cứu, chọn Tôi muốn trường tra cứu nhận giá trị từ bảng khác, rồi bấm vào Tiếp theo.

 4. Chọn bảng có các giá trị nguồn, rồi bấm vào Tiếp theo.

 5. Trong hộp Trường khả dụng, bấm đúp vào trường chứa các giá trị nguồn, rồi bấm vào Tiếp theo.

 6. Ngoài ra, bạn cũng có thể chỉ định thứ tự sắp xếp cho trường tra cứu. Bấm vào Tiếp theo.

 7. Hoặc bạn có thể điều chỉnh độ rộng của trường tra cứu – đây là ý hay nếu các giá trị này dài. Bấm vào Tiếp theo.

 8. Nhập tên cho trường mới. Nếu bạn muốn đảm bảo rằng giá trị trong hai bảng luôn khớp, hãy chọn hộp kiểm Kích hoạt tính toàn vẹn dữ liệu, rồi bấm vào một trong các tùy chọn sau:

  • Xóa xếp tầng – tùy chọn này nghĩa là nếu bạn xóa bản ghi khỏi một bảng thì các bản ghi tương ứng trong bảng kia cũng sẽ bị xóa.

  • Xóa hạn chế – tùy chọn này nghĩa là nếu bạn tìm cách xóa bản ghi khỏi một bảng nhưng bảng kia có một bản ghi tương ứng thì thao tác xóa không được phép diễn ra.

   Lưu ý: Không chọn Cho phép nhiều giá trị trong Trình hướng dẫn Tra cứu khi bạn đang sử dụng trình hướng dẫn để tạo mối quan hệ.

 1. Mở bảng nhận giá trị từ bảng kia.

 2. Chọn trường nhận giá trị từ bảng kia.

 3. Trên tab Trường, trong nhóm Thuộc tính, bấm vào Sửa đổi tra cứu.

 4. Làm theo các bước trong trình hướng dẫn để thực hiện thay đổi mà bạn muốn. Bạn có thể thay đổi như sau:

  • Trường là nguồn giá trị.

  • Thứ tự sắp xếp của giá trị

  • Độ rộng của trường và có ẩn cột khóa được không

  • Nhãn cho trường tra cứu

  • Đã bật tính toàn vẹn của dữ liệu chưa

  • Nếu tính toàn vẹn dữ liệu được bật rồi, không biết những xóa bỏ có bị xếp tầng hoặc hạn chế không.

Đầu trang

Xem thêm

Thêm trường tra cứu vào bảng

Apakah tetingkap Perhubungan?

So sánh hai bảng trong Access và chỉ tìm dữ liệu khớp

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×