Tạo site, trang và tin tức liên lạc đa ngôn ngữ

Tạo site, trang và tin tức liên lạc đa ngôn ngữ

Nếu tổ chức của bạn trải rộng ở một dân số đa dạng, bạn có thể muốn cung cấp nội dung trong các site mạng nội bộ của mình ở nhiều ngôn ngữ. Có thể hiển thị các thành phần giao diện người dùng như dẫn hướng site, tiêu đề site và mô tả site bằng ngôn ngữ ưa thích của người dùng. Ngoài ra, bạn có thể cung cấp các trang và bài đăng tin tức trên site liên lạc mà bạn dịch và được hiển thị theo ngôn ngữ ưa dùng của người dùng.

Lưu ý: Tính năng tên site, dẫn hướng và chân trang đa ngôn ngữ được mô tả trong bài viết này đang dần được giới thiệu đến các tổ chức đã chọn tham gia vào chương trình Bản phát hành Mục tiêu. Điều này nghĩa là bạn có thể chưa nhìn thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp.

Hãy xem video này và xem các bước dưới đây để tìm hiểu cách sử dụng các tính năng đa ngôn ngữ.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Trước tiên, hãy đảm bảo rằng site liên lạc bạn sử dụng được tạo bằng ngôn ngữ mặc định của site mà bạn muốn sử dụng. Không thể thay đổi ngôn ngữ mặc định của site sau này. Để tìm hiểu thêm về cách tạo site liên lạc, hãy xem các bước tạo site liên lạc.

Sau khi đảm bảo rằng liên lạc của bạn được tạo bằng ngôn ngữ mặc định bạn muốn sử dụng, hãy cho phép site của bạn sử dụng các tính năng đa ngôn ngữ và chọn ngôn ngữ bạn muốn sẵn dùng. Để tìm hiểu xem ngôn ngữ nào sẵn dùng để có thể chọn, hãy xem Ngôn ngữ được hỗ trợ SharePoint.

Để tạo trang trên các site liên lạc bằng các ngôn ngữ khác nhau, bạn có thể sử dụng tính năng dịch để tạo bản sao các trang bằng ngôn ngữ mặc định của mình. Sau đó, các bản sao có thể được dịch theo cách thủ công. Các trang dịch đã phát hành sẽ được hiển thị tự động trong site ngôn ngữ thích hợp, bao gồm các phần web Tin tức và Nội dung được tô sáng cho từng ngôn ngữ.

Lưu ý: 

 • Các tính năng dịch trang chỉ sẵn dùng trên site liên lạc.

 • Các trang không được dịch tự động. Mỗi trang được tạo bằng ngôn ngữ mặc định của bạn có thể có một trang tương ứng bằng ngôn ngữ đích được chọn mà bạn hoặc người bạn gán sẽ dịch theo cách thủ công. Sau khi bạn dịch một trang như vậy và phát hành nó, nó sẽ tự động được hiển thị cho những người dùng thích ngôn ngữ đó.

 • Những thay đổi đối với trang gốc, trang nguồn hoặc đối với các trang dịch khác sẽ không được tự động đồng bộ với tất cả các trang dịch. Mỗi trang dịch phải được cập nhật theo cách thủ công.

 • Ngôn ngữ hiển thị cho người dùng sẽ phụ thuộc vào cài đặt ngôn ngữ và khu vực cá nhân của họ.

 • Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các bước trong bài viết này cho các site đa ngôn ngữ. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng SharePoint Server cũ hơn 2019, hãy xem mục Sử dụng tính năng biến thể cho các site đa ngôn ngữ.

 • Các tính năng đa ngôn ngữ được mô tả trong bài viết này không sẵn dùng trên các trang con.

Trong bài viết này

Bật các tính năng đa ngôn ngữ và chọn ngôn ngữ

Tạo trang cho ngôn ngữ bạn muốn

Xem trang dịch trên site ngôn ngữ của trang đó

Kiểm tra trạng thái trang

Công cụ dịch có chức năng gì?

Thông báo email

Cập nhật trang ngôn ngữ mặc định

Phê duyệt trang

Các trang dịch trong phần web Tin tức và Nội dung được tô sáng

Xóa trang dịch

Tìm trang dịch

Thiết lập tên site đa ngôn ngữ, dẫn hướng và chân trang

Cách giải quyết các sự cố phổ biến

Bật tính năng đa ngôn ngữ và chọn ngôn ngữ

 1. Đi đến site liên lạc mà bạn muốn bật các tính năng đa ngôn ngữ.

 2. Chọn Cài đặt từ trên cùng bên phải, rồi chọn Thông tin site.

 3. Ở cuối ngăn thông tin site, chọn Xem tất cả thiết đặt site.

 4. Bên dưới Quản trị Site,chọn Cài đặt ngôn ngữ.

 5. Bên dưới Bật trang và tin tức cần dịch sang nhiều ngônngữ, trượt nút bật tắt sang Bật.

 6. Trong mục Thêm hoặc loại bỏ ngôn ngữ site,bắt đầu nhập tên ngôn ngữ trong mục Chọn hoặc nhập ngôn ngữ hoặcchọn ngôn ngữ từ danh sách thả xuống. Bạn có thể lặp lại bước này để thêm nhiều ngôn ngữ.

 7. Bạn có thể thêm hoặc loại bỏ ngôn ngữ khỏi site của mình bất kỳ lúc nào bằng cách quay lại trang này.

  Thiết đặt ngôn ngữ trang web

 8. Nếu bạn định dịch các trang, bạn có thể tùy ý gán một hoặc nhiều công cụ dịch cho mỗi ngôn ngữ (ngoại trừ ngôn ngữ mặc định của site). Trong Trình dịch, bắt đầu nhập tên của người bạn muốn làm người dịch, rồi chọn tên từ danh sách.

  Lưu ý: Bất kỳ ai trong Active Directory của tổ chức bạn cũng có thể được chỉ định làm người dịch. Những người được gán làm người dịch sẽ không tự động được cấp quyền thích hợp. Khi người nào đó không có quyền chỉnh sửa đối với một site tìm cách truy nhập site, họ sẽ được chuyển hướng đến một trang web nơi họ có thể yêu cầu quyền truy nhập.

 9. Chọn Lưu.

Sau khi đã thêm ngôn ngữ, bạn sẽ thấy danh sách thả xuống trên site của mình cho phép bạn truy nhập vào các site ngôn ngữ khác mà bạn chọn.

Lưu ý: Ngôn ngữ mặc định của site được đặt thành ngôn ngữ được chọn khi site được tạo. Tuy nhiên, khi Tiếng Anh nằm trong số các ngôn ngữ được hỗ trợ, tiếng Anh được coi là ngôn ngữ ưa dùng nếu ngôn ngữ ưa dùng của người dùng không được trang web hỗ trợ. Đây là vấn đề đã biết.

Tạo trang cho ngôn ngữ bạn muốn

Sau khi bạn đã bật site cho các tính năng đa ngôn ngữ và bạn đã chọn các ngôn ngữ bạn muốn sẵn dùng, bạn có thể tạo các trang dịch mà bạn muốn. Cách thực hiện:

 1. Đi đến trang ngôn ngữ mặc định bạn muốn làm cho khả dụng bằng ngôn ngữ khác.

 2. Ở thanh trên cùng, chọn Dịch.

 3. Nút Dịch

 4. Nếu bạn muốn tạo trang cho bản dịch ở mỗi ngôn ngữ sẵn dùng cho site của mình, hãy chọn Tạo cho tất cả các ngôn ngữ. Nếu không, hãy chọn Chỉ tạo cho các ngôn ngữ bạn muốn.

  Ngăn dịch

  Quan trọng: Nếu bạn tạo các trang dịch trong khi trang ngôn ngữ mặc định của bạn có các thay đổi chưa được phát hành, bạn phải tái phát hành trang ngôn ngữ mặc định để đảm bảo rằng:

  • Các trang dịch được hiển thị trong site ngôn ngữ tương ứng

  • Các trang dịch hiển thị chính xác trong phần web Tin tức và các phần web Nội dung được tô sáng

  • Danh sách thả xuống ngôn ngữ ở đầu site bao gồm tất cả các ngôn ngữ bạn đã bật

Sau khi (các) trang được tạo, trạng thái của trang (đã lưu, phát hành, v.v.) sẽ hiển thị trong ngăn dịch bên cạnh mỗi ngôn ngữ. Ngoài ra, (các) công cụ dịch bạn đã gán sẽ được thông báo trong email rằng yêu cầu dịch.

Xem trang dịch trên site của trang đó

Để đảm bảo rằng các trang dịch của bạn được hiển thị theo ngôn ngữ chính xác, hãy đi đến trang ngôn ngữ site mặc định, rồi chọn danh sách thả xuống ở đầu trang. Chọn ngôn ngữ cho trang dịch mà bạn muốn xem.

Lưu ý: Khi bạn thay đổi ngôn ngữ trong danh sách thả xuống, ngôn ngữ đó sẽ áp dụng cho tất cả các trang trên site đó trong khoảng thời gian của phiên trình duyệt. Tùy chọn này không ảnh hưởng đến tùy chọn ngôn ngữ người dùng của bạn (xác định ngôn ngữ hiển thị cho các mục như tên site, tiêu đề và dẫn hướng). 

Danh sách thả xuống ngôn ngữ

Kiểm tra trạng thái trang

Trạng thái của mỗi trang (bản thảo được lưu, phát hành, v.v.) được hiển thị trong ngăn dịch bên cạnh mỗi ngôn ngữ. Để xem trạng thái:

 1. Đi đến trang ngôn ngữ mặc định.

 2. Chọn Dịch ở đầu trang.

  Trong ngăn Dịch ở bên phải, trạng thái của từng trang ngôn ngữ được hiển thị, cũng như một liên kết để xem trang.

Trạng thái dịch

Công cụ dịch có chức năng gì?

Người dịch dịch sẽ dịch các bản sao của trang ngôn ngữ mặc định theo cách thủ công sang (các) ngôn ngữ được chỉ định. Khi (các) trang được tạo, người dịch sẽ được thông báo trong email rằng yêu cầu dịch. Email chứa liên kết đến trang ngôn ngữ mặc định và trang dịch mới được tạo. Xem mục Thông báo qua email bên dưới để biết thêm thông tin. Công cụ dịch sẽ:

 1. Chọn nút Bắt đầu dịch trong email.

 2. Chọn Chỉnh sửa ở góc trên bên phải của trang, rồi dịch nội dung.

 3. Khi hoàn tất, hãy chọn Lưu dưới dạng bản nháp (nếu bạn chưa sẵn sàng để người đọc nhìn thấy) hoặc nếu trang sẵn sàng hiển thị cho tất cả mọi người đang sử dụng ngôn ngữ đó trên site, hãy chọn Phát hành hoặc Đăng tin tức.

  Nếu phê duyệt hoặc lên lịch được bật, các nút có thể là Gửi để phê duyệt hoặc Phát hành sau/Đăng sau.

 4. Thông báo qua email sẽ được gửi đến người yêu cầu dịch.

Thông báo email

 • Khi trang dịch được tạo, (các) công cụ dịch được chỉ định sẽ nhận được email để yêu cầu dịch. Email có nút Bắt đầu dịch.

  Email yêu cầu dịch

 • Khi một trang dịch được công cụ dịch phát hành, email sẽ được gửi đến người yêu cầu dịch.

 • Khi một bản cập nhật được thực hiện cho trang ngôn ngữ mặc định và được lưu dưới dạng bản nháp, một email sẽ được gửi đến công cụ dịch để thông báo cho họ rằng có thể cần phải cập nhật cho trang dịch.

Thông báo email được lô theo bước tăng 30 phút, nếu cần. Ví dụ: khi email đầu tiên liên quan đến một trang được gửi và cập nhật được thực hiện cho trang ngôn ngữ mặc định, thì email thông báo tiếp theo hoặc bất kỳ email nào khác cần được gửi, sẽ được lô và gửi sau 30 phút.

Phê duyệt trang

Khi phê duyệt trang được bật, trang ngôn ngữ mặc định và các trang dịch phải được phê duyệt và phát hành trước khi các trang dịch sẵn dùng cho tất cả mọi người có quyền truy nhập vào trang đó.

Cập nhật trang ngôn ngữ mặc định

Khi cập nhật trang ngôn ngữ mặc định, trang phải được tái phát hành. Sau đó, (các) công cụ dịch cho các trang dịch sẽ được thông báo trong email rằng bạn đã thực hiện cập nhật để có thể thực hiện cập nhật cho từng trang dịch.

Các trang dịch trong phần web Tin tức và Nội dung được tô sáng

Trang chủ, bài đăng và trang của site được hiển thị theo ngôn ngữ của các trang. Điều này có nghĩa là:

 • Nếu trang chủ site của bạn không được dịch sang ngôn ngữ ưa dùng của người dùng thì tất cả nội dung trên trang (bao gồm các bài đăng tin tức và nội dung được tô sáng) sẽ hiển thị theo ngôn ngữ site mặc định.

 • Nếu bài đăng hoặc trang tin tức riêng lẻ không được dịch sang ngôn ngữ ưa dùng của người dùng, bài đăng hoặc trang đó sẽ sử dụng ngôn ngữ site mặc định khi xuất hiện trong phần web tin tức hoặc phần web nội dung được tô sáng.

Lưu ý: Trang dịch và bài đăng tin tức phải được phê duyệt và phát hành trước khi chúng xuất hiện trong phần web Tin tức hoặc Nội dung được tô sáng.

Xóa trang dịch

Khi xóa trang dịch, bạn phải thực hiện một số bước bổ sung để ngắt liên kết giữa trang ngôn ngữ mặc định và trang dịch đã xóa, trang này bao gồm mở trang ngôn ngữ mặc định để chỉnh sửa, mở pa-nen Dịch, rồi tái phát hành trang đó.

 1. Đi tới thư viện Trang cho site đó.

 2. Tìm trang bạn muốn xóa trong thư mục ngôn ngữ liền kề với trang ngôn ngữ mặc định. Thư mục có thể được nhận dạng bằng mã ngôn ngữ 2 hoặc 4 chữ cái. Ví dụ: thư mục tiếng Pháp sẽ được xác định là fr.

  Thư mục dịch

 3. Chọn trang bạn muốn trong thư mục, rồi bấm vào dấu chấm ba chấm (...) ở bên phải của trang đã chọn.

  Thư viện Trang với dấu chấm ba chấm bên cạnh tệp đã chọn.

 4. Bấm vào Xóa.

  Lệnh Xóa bên cạnh trang đã chọn

 5. Sau khi bạn xóa trang, hãy đi đến trang ngôn ngữ mặc định và chọn Chỉnh sửa ở góc trên bên phải. Nếu bạn không ở trong chế độ soạn thảo, các bước còn lại sẽ không hoạt động.

 6. Chọn Dịch ở đầu trang.

 7. Trong pa nen Dịch thuật, bạn sẽ thấy một thông báo cho biết liên kết với trang đã được khắc phục.

 8. Tái phát hành trang ngôn ngữ mặc định.

Tìm trang dịch

Bạn có thể sử dụng ngôn ngữthả xuống ở đầu trang , pa-nen dịch hoặc tìm trang trong thư viện Trang.

Để tìm nội dung đó trong thư viện Trang, hãy làm như sau:

 1. Đi tới thư viện Trang cho site đó.

 2. Tìm trang bạn muốn xóa trong thư mục ngôn ngữ liền kề với trang ngôn ngữ mặc định. Thư mục có thể được nhận dạng bằng mã ngôn ngữ 2 hoặc 4 chữ cái. Ví dụ: thư mục tiếng Pháp sẽ được xác định là fr.

  Thư mục dịch

Thiết lập tên site đa ngôn ngữ, dẫn hướng và chân trang

Để hiện tên site, dẫn hướng và chân trang của site bằng các ngôn ngữ khác nhau mà bạn đã làm cho sẵn dùng, mỗi site phải được dịch theo cách thủ công. Bạn có thể thêm hoặc cập nhật bản dịch khi chỉnh sửa bất kỳ phần tử nào trong số này.

Ví dụ: giả sử bạn đã tạo một site liên lạc với một ngôn ngữ mặc định tiếng Anh và bạn đã bật site cho ngôn ngữ Tiếng Pháp và Tiếng Ý. Khi tạo site, bạn thiết lập tên site và mô tả bằng ngôn ngữ mặc định (trong trường hợp này là tiếng Anh). Bạn cũng có thể cập nhật tên site và mô tả sau khi tạo site. Sau đó, bạn tạo các nút dẫn hướng và nội dung chân trang bằng tiếng Anh, trong thời gian đó bạn cũng có thể thêm bản dịch của mình.

Lưu ý: 

 • Người dùng dịch nội dung site nên ở trong nhóm Người sở hữu hoặcThành viên cho site hoặc có quyền site tương đương.

 • Nếu bản dịch không tồn tại cho một ngôn ngữ cụ thể thì người dùng có ngôn ngữ ưa dùng đó sẽ thấy ngôn ngữ mặc định. Ví dụ: nếu ngôn ngữ mặc định là Tiếng Anh và bản dịch tiếng Pháp chưa được thêm vào cho tên hiển thị dẫn hướng thì người dùng sử dụng ngôn ngữ ưa dùng của Tiếng Pháp sẽ thấy tên hiển thị tiếng Anh.

 • Dẫn hướng hub cũng được hỗ trợ. Có thể mất tới 2 giờ để phản ánh các thay đổi đối với tất cả các site hub.

 • Khi bật tùy chọn Bật trang và tin tức để dịch thành nhiều ngôn ngữ, tùy chọn Ghi đè bản dịch site sẽ không ảnh hưởng đến tên site được dịch, mô tả hoặc tên dẫn     hướng. Điều này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các mục khác như danh sách và nhiều mục khác. Xem mục Ghi đè bản dịch site đểbiết thêm thông tin.

Thêm tên site và mô tả đã dịch

 1. Trên trang chủ của site, Cài đặt trang ở đầu trang.

 2. Chọn Thông tin Site.

 3. Bên dưới Tên site,chọn Dịch tên site hoặc bên dưới Mô tả site,chọn Dịch mô tả site.

 4. Thêm hoặc cập nhật tên site đã dịch của bạn.

  Dịch tên site

  Lặp lại các bước trước đó để thêm hoặc cập nhật phần mô tả site đã dịch.

  Dịch mô tả site

Thêm hoặc cập nhật tên hiển thị dẫn hướng đã dịch

 1. Chọn Chỉnh sửa trong thanh dẫn hướng trên cùng.

 2. Trong pa-nen dẫn hướng Chỉnh sửa, chọn dấu chấm ba chấm (...) bên cạnh tên bạn muốn.

 3. Chọn Chỉnh sửa.

 4. Trong Tên hiểnthị , chọn Bản dịch.

  Dịch Dẫn hướng

 5. Thêm hoặc cập nhật tên hiển thị đã dịch của bạn.

  Dẫn hướng được Dịch

Thêm hoặc cập nhật tên hiển thị dẫn hướng chân trang đã dịch

 1. Chọn Chỉnh sửa trong chân trang của site.

  Tên chân trang và nút chỉnh sửa

 2. Trong pa-nen Chỉnh sửa chân trang, chọn dấu chấm ba chấm (...) bên cạnh tên hiển thị chân trang bạn muốn.

 3.  Chọn Chỉnh sửa.

 4. Trong Tên hiểnthị , chọn Bản dịch.

  Dịch Chân trang

 5. Thêm hoặc cập nhật tên hiển thị đã dịch của bạn.

  Hộp thoại Bản dịch

Mẹo: Bạn cũng có thể thêm hoặc cập nhật dịch tên hiển thị chân trang bằng cách chọn Cài đặt ở trên cùng, rồi chọn Thay đổi diện >Chân trang.

Cách giải quyết các sự cố phổ biến

Một số sự cố phổ biến mà bạn có thể gặp phải là:

 • Trang dịch sẽ không hiển thị trong site ngôn ngữ tương ứng

 • Các trang dịch không hiển thị chính xác trong phần web Tin tức và các phần web Nội dung được tô sáng

 • Danh sách thả xuống ngôn ngữ ở đầu site không bao gồm tất cả các ngôn ngữ bạn đã bật

Nếu bạn gặp phải một trong những sự cố này, đó có thể là do ngắt liên kết trang. Thử làm như sau:

 1. Đi đến trang ngôn ngữ mặc định.

 2. Bạn phải ở trong chế độ soạn thảo, vì vậy hãy chọn Chỉnh sửa ở góc trên bên phải của trang.

 3. Chọn Dịch ở đầu trang.

 4. Trong pa nen Dịch thuật, kiểm tra thông báo cho biết liên kết với trang đã được khắc phục:

  Thông báo Lỗi Dịch.

 5. Tái phát hành trang ngôn ngữ mặc định.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×