Từ Dành riêng trong SQL

A B C D E F G H I J K L M 

N O P Q R S T U V W X Y Z

Danh sách sau đây bao gồm mọi từ dành riêng bởi bộ máy cơ sở dữ liệu Microsoft Access để sử dụng trong câu lệnh SQL. Các từ trong danh sách không viết hoa toàn bộ chữ cái cũng được dành riêng bởi các ứng dụng khác. Do đó, các chủ đề Trợ giúp riêng lẻ cho các từ này sẽ cung cấp mô tả chung không tập trung vào mức sử dụng SQL.

Lưu ý: Từ theo sau là dấu sao (*) được dành riêng nhưng hiện không có ý nghĩa trong ngữ cảnh của câu lệnh SQL thuộc Microsoft Access (ví dụ: LevelTableID). Từ không được gạch dưới sẽ không có giải thích được liên kết.

A

ABSOLUTE

ANY

ADD

ARE

ADMINDB

AS

ALL

ASC

Alphanumeric — Xem TEXT

ASSERTION

ALTER

AUTHORIZATION

ALTER TABLE

AUTOINCREMENT — Xem COUNTER

And

Avg

AS


B-C

BEGIN

COLLATION

Between

COLUMN

BINARY

COMMIT

BIT

COMP, COMPRESSION

BIT_LENGTH

CONNECT

BOOLEAN — Xem BIT

CONNECTION

BOTH

CONSTRAINT, CONSTRAINTS

BY

CONTAINER

BYTE

CONTAINS

CASCADE

CONVERT

CATALOG

Count

CHAR, CHARACTER — Xem TEXT

COUNTER

CHAR_LENGTH

CREATE

CHARACTER_LENGTH

CURRENCY

CHECK

CURRENT_DATE

CLOSE

CURRENT_TIME

CLUSTERED

CURRENT_TIMESTAMP

COALESCE

CURRENT_USER

COLLATE

CURSOR


D

DATABASE

DISALLOW

DATE — See DATETIME

DISCONNECT

DATETIME

DISTINCT

DAY

DISTINCTROW

DEC, DECIMAL

DOMAIN

DECLARE

DOUBLE

DELETE

DROP

DESC


E-H

Eqv

FOREIGN

EXCLUSIVECONNECT

FROM

EXEC, EXECUTE

Mệnh đề FROM

EXISTS

GENERAL — Xem LONGBINARY

EXTRACT

GRANT

FALSE

GROUP

FETCH

GUID

FIRST

HAVING

FLOAT, FLOAT8 — Xem DOUBLE

HOUR

FLOAT4 — Xem SINGLE


I

IDENTITY

INPUT

IEEEDOUBLE — Xem DOUBLE

INSENSITIVE

IEEESINGLE — Xem SINGLE

INSERT

IGNORE

INSERT INTO

IMAGE

INT, INTEGER, INTEGER4 — Xem LONG

Imp

INTEGER1 — Xem BYTE

In

INTEGER2 — Xem SHORT

IN

INTERVAL

INDEX

INTO

INDEXCREATEDB

Is

INNER

ISOLATION


J-M

JOIN

LONGTEXT

KEY

LOWER

LANGUAGE

MATCH

LAST

Max

LEFT

MEMO — Xem LONGTEXT

Level*

Min

Like

MINUTE

LOGICAL, LOGICAL1 — Xem BIT

Mod

LONG

MONEY — Xem CURRENCY

LONGBINARY

MONTH

LONGCHAR


N-P

NATIONAL

Outer*

NCHAR

OUTPUT

NONCLUSTERED

OWNERACCESS

Not

PAD

NTEXT

PARAMETERS

NULL

PARTIAL

NUMBER — Xem DOUBLE

PASSWORD

NUMERIC — Xem DECIMAL

PERCENT

NVARCHAR

PIVOT

OCTET_LENGTH

POSITION

OLEOBJECT — Xem LONGBINARY

PRECISION

ON

PREPARE

OPEN

PRIMARY

OPTION

PRIVILEGES

Or

PROC, PROCEDURE

ORDER

PUBLIC


Q-S

REAL — Xem SINGLE

SMALLDATETIME

REFERENCES

SMALLINT — Xem SHORT

RESTRICT

SMALLMONEY

REVOKE

SOME

RIGHT

SPACE

ROLLBACK

SQL

SCHEMA

SQLCODE, SQLERROR, SQLSTATE

SECOND

StDev

SELECT

StDevP

SELECTSCHEMA

STRING — Xem TEXT

SELECTSECURITY

SUBSTRING

SET

Sum

SHORT

SYSNAME

SINGLE

SYSTEM_USER

SIZE


T-Z

TABLE

UPDATEOWNER

TableID*

UPDATESECURITY

TEMPORARY

UPPER

TEXT

USAGE

TIME — Xem DATETIME

USER

TIMESTAMP

USING

TIMEZONE_HOUR

VALUE

TIMEZONE_MINUTE

VALUES

TINYINT

Var

TO

VARBINARY — Xem BINARY

TOP

VARCHAR — Xem TEXT

TRAILING

VarP

TRANSACTION

VARYING

TRANSFORM

VIEW

TRANSLATE

WHEN

TRANSLATION

WHENEVER

TRIM

WHERE

TRUE

WITH

UNION

WORK

UNIQUE

Xor

UNIQUEIDENTIFIER

YEAR

UNKNOWN

YESNO — Xem BIT

UPDATE

ZONE

UPDATEIDENTITYPhát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×