Tạo Công thức cho Phép tính trong Power Pivot

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem thông tin cơ bản về việc tạo công thức tính toán cho cả cột được tínhcác biện pháp trong Power Pivot. Nếu bạn mới dùng DAX, hãy đảm bảo kiểm tra bắt đầu nhanh: tìm hiểu những điều cơ bản về Dax trong 30 phút.

Thông tin cơ bản về công thức

Power Pivot cung cấp các biểu thức phân tích dữ liệu (DAX) để tạo các phép tính tùy chỉnh trong bảng Power Pivot và trong Pivottable trong Excel. DAX bao gồm một số hàm được dùng trong công thức Excel và các hàm bổ sung được thiết kế để làm việc với dữ liệu quan hệ và thực hiện các tập hợp động.

Dưới đây là một số công thức cơ bản có thể được sử dụng trong một cột được tính toán:

Công thức

Mô tả

=TODAY()

Chèn ngày hôm nay vào mỗi hàng của cột.

=3

Chèn giá trị 3 trong mỗi hàng của cột.

=[Column1] + [Column2]

Thêm các giá trị trong cùng một hàng của [Cột1] và [Cột2] và đặt kết quả trong cùng hàng của cột được tính toán.

Bạn có thể tạo các công thức Power Pivot cho các cột được tính toán nhiều khi tạo công thức trong Microsoft Excel.

Hãy thực hiện các bước sau khi tạo công thức:

 • Mỗi công thức phải bắt đầu bằng một dấu bằng.

 • Bạn có thể nhập hoặc chọn tên hàm hoặc nhập một biểu thức.

 • Bắt đầu nhập một vài chữ cái đầu tiên của hàm hoặc tên mà bạn muốn và tự động hoàn tất Hiển thị danh sách các hàm sẵn dùng, bảng và cột. Nhấn TAB để thêm một mục từ danh sách tự động hoàn tất vào công thức.

 • Bấm vào nút FX để hiển thị danh sách các hàm sẵn dùng. Để chọn một hàm từ danh sách thả xuống, hãy sử dụng các phím mũi tên để tô sáng mục, rồi bấm OK để thêm hàm vào công thức.

 • Cung cấp các đối số cho hàm bằng cách chọn chúng từ danh sách thả xuống của các bảng và cột có thể xảy ra hoặc bằng cách nhập giá trị hoặc hàm khác.

 • Kiểm tra lỗi cú pháp: đảm bảo rằng tất cả các dấu ngoặc đơn đều được đóng lại và các cột, bảng và giá trị được tham chiếu chính xác.

 • Nhấn ENTER để chấp nhận công thức.

Lưu ý: Trong một cột được tính toán ngay khi bạn chấp nhận công thức, cột sẽ được nhập vào các giá trị. Trong một thước đo, nhấn ENTER sẽ lưu định nghĩa đo.

Tạo một công thức đơn giản

Để tạo một cột được tính bằng một công thức đơn giản

SalesDate

Thể loại con

Product

Doanh số

Số_lượng

1/5/2009

N

Hộp văn phòng

254995

68

1/5/2009

N

Bộ sạc pin mini

1099,56

44

1/5/2009

Digital

Mỏng kỹ thuật số

6512

44

1/6/2009

N

Ống kính chuyển đổi Tele

1662,5

7

1/6/2009

N

Chân

938,34

7

1/6/2009

N

Cáp USB

1230,25

06

 1. Chọn và sao chép dữ liệu từ bảng ở trên, bao gồm các đầu đề bảng.

 2. Trong Power Pivot, bấm trang chủ>dán.

 3. Trong hộp thoại dán bản xem trước , hãy bấm OK.

 4. Bấm cột> thiết kế> Thêm.

 5. Trong thanh công thức ở phía trên bảng, hãy nhập công thức sau đây.

  = [Doanh số]/[số lượng]

 6. Nhấn ENTER để chấp nhận công thức.

Các giá trị sau đó được nhập vào cột được tính mới cho tất cả các hàng.

Mẹo sử dụng tính năng tự động hoàn tất

 • Bạn có thể sử dụng tính năng tự động điền công thức ở giữa công thức hiện có với các hàm lồng nhau. Văn bản ngay trước điểm chèn được dùng để hiển thị các giá trị trong danh sách thả xuống và tất cả văn bản sau điểm chèn vẫn không đổi.

 • Power Pivot không thêm dấu ngoặc đơn đóng của hàm hoặc tự động khớp dấu ngoặc đơn. Bạn phải đảm bảo rằng mỗi hàm là cú pháp chính xác hoặc bạn không thể lưu hoặc sử dụng công thức. Power Pivot có dấu ngoặc đơn tô sáng, giúp kiểm tra xem chúng được đóng đúng cách.

Làm việc với bảng và cột

bảngPower Pivot trông tương tự như bảng Excel nhưng khác nhau trong cách họ làm việc với dữ liệu và với công thức:

 • Các công thức trong Power Pivot chỉ hoạt động với bảng và cột, chứ không phải với các ô riêng lẻ, tham chiếu phạm vi hoặc mảng.

 • Các công thức có thể sử dụng mối quan hệ để nhận giá trị từ các bảng liên quan. Các giá trị được truy nhập luôn liên quan đến giá trị hàng hiện tại.

 • Bạn không thể dán các công thức Power Pivot vào trang tính Excel và ngược lại.

 • Bạn không thể có dữ liệu không đều hoặc "không bị rách", như bạn thực hiện trong trang tính Excel. Mỗi hàng trong một bảng phải chứa cùng số cột. Tuy nhiên, bạn có thể có các giá trị trống trong một số cột. Bảng dữ liệu Excel và các bảng dữ liệu Power Pivot không phải là hoán đổi, nhưng bạn có thể nối kết đến bảng Excel từ Power Pivot và dán dữ liệu Excel vào Power Pivot. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục thêm dữ liệu trang tính vào một mô hình dữ liệu bằng cách dùng bảng được liên kếtsao chép và dán hàng vào mô hình dữ liệu trong Power Pivot.

Tham chiếu đến các bảng và cột trong công thức và biểu thức

Bạn có thể tham chiếu đến bất kỳ bảng và cột nào bằng cách dùng tên của nó. Ví dụ, công thức sau đây minh họa cách tham chiếu đến các cột từ hai bảng bằng cách sử dụng tên đủ điều kiện:

= SUM (' doanh số mới ' [amount]) + SUM (' doanh số quá khứ ' [số tiền])

Khi một công thức được đánh giá, Power Pivot lần đầu tiên kiểm tra cú pháp chung, rồi kiểm tra tên cột và bảng mà bạn cung cấp cho các cột và bảng có thể có trong ngữ cảnh hiện tại. Nếu tên đó bị xóa hoặc nếu không tìm thấy cột hoặc không, bạn sẽ gặp phải lỗi trên công thức của mình (một chuỗi #ERROR thay vì giá trị dữ liệu trong các ô mà lỗi xảy ra). Để biết thêm thông tin về yêu cầu đặt tên cho bảng, cột và các đối tượng khác, hãy xem "các yêu cầu đặt tên trong đặc tả cú pháp Dax cho Power Pivot.

Lưu ý: Ngữ cảnh là một tính năng quan trọng trong các mô hình dữ liệu Power Pivot cho phép bạn tạo công thức động. Ngữ cảnh được xác định bởi các bảng trong mô hình dữ liệu, các mối quan hệ giữa các bảng và bất kỳ bộ lọc nào đã được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem ngữ cảnh trong công thức Dax.

Mối quan hệ bảng

Bảng có thể liên quan đến các bảng khác. Bằng cách tạo mối quan hệ, bạn có thể tìm thấy dữ liệu trong một bảng khác và sử dụng các giá trị liên quan để thực hiện các phép tính phức tạp. Ví dụ, bạn có thể sử dụng một cột được tính toán để tìm tất cả các bản ghi vận chuyển liên quan đến các đại lý bán hàng hiện tại, sau đó tổng chi phí vận chuyển cho mỗi. Hiệu ứng này giống như một truy vấn tham số: bạn có thể tính toán một khoản khác nhau cho mỗi hàng trong bảng hiện tại.

Nhiều hàm DAX yêu cầu mối quan hệ tồn tại giữa các bảng hoặc trong số nhiều bảng, để xác định các cột mà bạn đã tham chiếu và trả về kết quả có ý nghĩa. Các hàm khác sẽ cố gắng xác định mối quan hệ; Tuy nhiên, để có kết quả tốt nhất mà bạn luôn nên tạo mối quan hệ có thể xảy ra.

Khi bạn làm việc với Pivottable, đặc biệt là bạn sẽ kết nối tất cả các bảng được dùng trong PivotTable để dữ liệu tóm tắt có thể được tính chính xác. Để biết thêm thông tin, hãy xem làm việc với mối quan hệ trong pivottable.

Khắc phục sự cố lỗi trong công thức

Nếu bạn gặp phải lỗi khi xác định một cột được tính toán, công thức có thể chứa lỗi cú pháp hoặc lỗi ngữ nghĩa.

Lỗi syntactic là dễ dàng nhất để giải quyết. Chúng thường liên quan đến việc thiếu dấu ngoặc đơn hoặc dấu phẩy. Để được trợ giúp về cú pháp của các hàm riêng lẻ, hãy xem tham khảo hàm Dax.

Loại lỗi còn xảy ra khi cú pháp là chính xác, nhưng giá trị hoặc cột được tham chiếu không có ý nghĩa trong ngữ cảnh của công thức. Các lỗi ngữ nghĩa như vậy có thể do bất kỳ vấn đề nào sau đây:

 • Công thức tham chiếu đến một cột, bảng hoặc hàm không có hiện có.

 • Công thức xuất hiện chính xác, nhưng khi Power Pivot tìm kiếm dữ liệu, nó tìm thấy kiểu không khớp và tăng một lỗi.

 • Công thức sẽ vượt số không chính xác hoặc loại tham số vào một hàm.

 • Công thức tham chiếu đến một cột khác có lỗi và do đó các giá trị của nó không hợp lệ.

 • Công thức tham chiếu đến một cột chưa được xử lý. Điều này có thể xảy ra nếu bạn đã thay đổi sổ làm việc sang chế độ thủ công, thực hiện thay đổi, sau đó không bao giờ làm mới dữ liệu hoặc cập nhật các phép tính.

Trong bốn trường hợp đầu tiên, DAX gắn cờ toàn bộ cột có chứa công thức không hợp lệ. Trong trường hợp cuối cùng, DAX đã màu xám ra khỏi cột để cho biết cột đó nằm trong trạng thái không được xử lý.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×