We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.
Thêm hoặc chạy dòng công việc từ vùng nhắn tin

Có thể chạy nhiều dòng công việc từ vùng nhắn tin trong Teams. Một số cho phép bạn tạo và chèn nội dung phong phú vào thư mới. Những người khác cho phép bạn thực hiện những việc như lên lịch gửi thư sau. Tất cả những gì chúng cùng có là chúng cho phép bạn tùy chỉnh trải nghiệm nhắn tin để trở nên hữu ích hơn cho bạn và nhóm của bạn.

Bạn mới sử dụng dòng công việc? Bắt đầu với phần tổng quan này.

Mở Dòng công việc

1. Đi tới hộp nơi bạn nhập tin nhắn mới trong Teams.

2. Chọn Dòng công việc.

  • Nếu Dòng công việc đã được thêm vào (do bạn hoặc người quản trị CNTT của bạn thêm vào), bạn có thể nhìn thấy biểu Logo Dòng công việcbên dưới hộp nơi bạn nhập thông điệp. Chọn logo, rồi chọn Mở.

    Logo Dòng công việc bên dưới thanh nhắn tin

  • Nếu bạn không nhìn thấy logo trong dạng xem, hãy chọn Phần mở rộng thư Microsoft Teams tùy chọn khác, sau đó tìm kiếm "Dòng công việc".

    Hộp thoại mở rộng thư của dòng công việc bật ra và kết quả tìm kiếm của nó.

  • Trên màn hình tiếp theo, chọn Mở hoặc Thêm, tùy thuộc vào nút bạn nhìn thấy.

Thêm dòng công việc


Hãy làm theo các bước này để thêm dòng công việc đầu tiên của bạn hoặc thêm dòng công việc bổ sung vào bất kỳ lúc nào.

1. Mở Dòng công việc từ vùng nhắn tin (xem hướng dẫn ở trên).

2. Chọn Tạo hành động mới.

Dòng công việc tạo hành động mới

3. Chọn dòng công việc bạn muốn thêm.

Dòng công việc Tạo một lựa chọn nhiệm vụ Planner

4. Làm theo mọi lời nhắc bạn được cấp.

Khi bạn thực hiện xong, một hộp thoại xác nhận sẽ xuất hiện với tùy chọn để chạy dòng công việc của bạn ngay bây giờ. Hoặc bạn có thể đóng hộp thoại và chạy nó từ khu vực nhắn tin vào bất kỳ lúc nào trong tương lai.

Mẹo: Chọn +Tạomới để tạo dòng công việc hoàn toàn tùy chỉnh.  Bạn sẽ được chuyển trực tiếp đến Power Automate, ứng dụng hỗ trợ trải nghiệm dòng công việc trong Teams.

Chạy dòng công việc

1. Mở Dòng công việc từ vùng nhắn tin (xem hướng dẫn ở đầu bài viết này).

2. Chọn dòng công việc bạn muốn chạy.

Dòng công việc hiện ba ví dụ sẵn sàng để chọn từ đó.

3. Làm theo mọi lời nhắc bạn được cấp.

Quản lý dòng công việc

Bạn sẽ tìm thấy một nối kết đến Quản lý dòng công việc ở một số nơi trong suốt trải nghiệm: trên màn hình Thêm dòng công việc, trên hộp thoại xác nhận dòng công việc của bạn đã được thêm vào thành công và từ Ứng dụng > Dòng công việc. Nếu bạn cần sửa chi tiết dòng công việc hoặc xóa bỏ hoàn toàn một dòng công việc, hãy ghé thăm Quản lý dòng công việc.

Bài viết liên quan

Duyệt và thêm dòng công việc

Thêm hoặc chạy dòng công việc từ thư

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×