Thêm một kết nối dữ liệu vào cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thêm một kết nối dữ liệu thứ cấp của mẫu biểu mẫu truy vấn cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server. Bạn không thể thêm một kết nối dữ liệu thứ cấp vào mẫu biểu mẫu của bạn gửi dữ liệu biểu mẫu cơ sở dữ liệu. Nếu bạn muốn sử dụng một kết nối dữ liệu thứ cấp để nộp biểu mẫu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu, hãy dùng một kết nối dữ liệu thứ cấp một dịch vụ Web phù hợp với cơ sở dữ liệu đó. Tìm nối kết để biết thêm thông tin về việc thêm kết nối dữ liệu thứ cấp vào dịch vụ Web trong phần Xem thêm .

Để thêm một kết nối dữ liệu thứ cấp cơ sở dữ liệu, bạn phải thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: thêm một kết nối dữ liệu thứ cấp vào mẫu biểu mẫu    Bước này sẽ tạo nguồn dữ liệu thứ cấp với trường thích hợp và nhóm dựa trên cách dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Bạn cũng có thể cấu hình mẫu biểu mẫu để cho phép các biểu mẫu để dùng kết nối dữ liệu này khi biểu mẫu đầu tiên sẽ mở ra.

Bước 2: cấu hình mẫu biểu mẫu để dùng kết nối dữ liệu    Nếu bạn muốn người dùng của bạn để dùng kết nối dữ liệu này sau khi biểu mẫu mở ra, bạn có thể thêm các quy tắc hoặc một nút cho mẫu biểu mẫu cho phép người dùng để lấy dữ liệu từ kết nối dữ liệu này.

Trong bài viết này

Tổng quan

Trước khi bạn bắt đầu

Bước 1: Thêm một kết nối dữ liệu thứ cấp

Bước 2: Cấu hình mẫu biểu mẫu để dùng kết nối dữ liệu

Tổng quan

Khi bạn tạo một mẫu biểu mẫu dựa trên một nguồn dữ liệu ngoài, Microsoft Office InfoPath tạo một chính kết nối dữ liệu đó nguồn dữ liệu ngoài. InfoPath rồi tạo nguồn dữ liệu chính cho mẫu biểu mẫu dựa trên cách dữ liệu được lưu trữ trong nguồn dữ liệu ngoài. Tuy nhiên, nguồn dữ liệu ngoài được dùng trong kết nối dữ liệu chính có thể không có giá trị mà bạn muốn đưa vào các điều khiển trên mẫu biểu mẫu. Các giá trị này có thể tồn tại trong nguồn dữ liệu bên ngoài khác, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu SQL Server khác. Để có được giá trị từ một nguồn dữ liệu bên ngoài khác, bạn có thể thêm một kết nối dữ liệu thứ cấp mẫu biểu mẫu của bạn.

Kết nối dữ liệu thứ cấp là kết nối dữ liệu mà bạn thêm vào mẫu biểu mẫu. Kết nối dữ liệu này có thể là kết nối dữ liệu truy vấn hoặc kết nối dữ liệu gửi. Bạn có thể thêm một kết nối dữ liệu truy vấn của mẫu biểu mẫu chỉ là một kết nối dữ liệu thứ cấp cơ sở dữ liệu SQL Server. Bạn thêm kết nối dữ liệu này chỉ khi bạn cần dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài không phải là một trong kết nối dữ liệu chính. Bạn không thể thêm một kết nối dữ liệu gửi vào cơ sở dữ liệu SQL Server như một kết nối dữ liệu thứ cấp.

Khi bạn thêm một kết nối dữ liệu truy vấn vào cơ sở dữ liệu, InfoPath sẽ tạo ra một phụ nguồn dữ liệu với trường dữ liệu và nhóm tương ứng với cách dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Vì cấu trúc dữ liệu trong nguồn dữ liệu thứ cấp phải khớp với cách dữ liệu được lưu trữ trong các bảng cơ sở dữ liệu, bạn không thể sửa đổi trường hoặc nhóm trong nguồn dữ liệu thứ cấp. Bạn có thể cấu hình mỗi kết nối dữ liệu truy vấn để lưu kết quả để người dùng có quyền truy nhập vào dữ liệu khi biểu mẫu của họ không được kết nối mạng. Tùy thuộc vào thiên nhiên dữ liệu, bạn có thể muốn hiển thị kết quả truy vấn chỉ khi người dùng được kết nối mạng.

Ghi chú Bảo mật: Nếu bạn đang dùng một kết nối dữ liệu thứ cấp để truy xuất dữ liệu nhạy cảm từ nguồn dữ liệu ngoài, bạn có thể muốn tắt tính năng này để giúp bảo vệ dữ liệu từ trái phép sử dụng trong trường hợp máy tính bị mất hoặc bị đánh cắp. Nếu bạn vô hiệu hóa tính năng này, dữ liệu sẽ sẵn dùng chỉ khi người dùng được kết nối với mạng.

Khi bạn thêm một kết nối dữ liệu truy vấn vào mẫu biểu mẫu, theo mặc định biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này sử dụng kết nối dữ liệu khi chúng được mở bởi một người dùng. Bạn cũng có thể cấu hình mẫu biểu mẫu của bạn để dùng kết nối dữ liệu truy vấn trong một trong những cách sau đây:

 • Thêm quy tắc    Bạn có thể cấu hình các quy tắc để dùng kết nối dữ liệu truy vấn bất cứ khi nào xảy ra điều kiện trong quy tắc.

 • Nút Thêm    Bạn có thể thêm nút vào mẫu biểu mẫu người dùng có thể bấm vào nhận dữ liệu bằng cách dùng kết nối dữ liệu truy vấn.

 • Sử dụng mã tùy chỉnh    Nếu bạn không thể thêm một quy tắc hoặc nút, bạn có thể sử dụng mã tùy chỉnh để lấy dữ liệu bằng cách dùng kết nối dữ liệu truy vấn. Dùng mã tùy chỉnh có yêu cầu người phát triển để tạo mã tùy chỉnh.

Đầu trang

Trước khi bắt đầu

Trước khi bạn thêm một kết nối dữ liệu thứ cấp cơ sở dữ liệu SQL Server vào mẫu biểu mẫu của bạn, bạn cần thông tin sau đây từ người quản trị cơ sở dữ liệu của bạn:

 • Tên máy chủ với cơ sở dữ liệu mà bạn sẽ sử dụng với mẫu biểu mẫu này.

 • Tên cơ sở dữ liệu mà bạn sẽ sử dụng với mẫu biểu mẫu này.

 • Xác thực yêu cầu bởi cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu có thể sử dụng xác thực Microsoft Windows hoặc xác thực SQL Server để xác định cách thức người dùng có thể truy nhập cơ sở dữ liệu.

 • Tên bảng có chứa dữ liệu mà bạn muốn gửi cho biểu mẫu. Đây là bảng chính. Nếu bạn dự định dùng nhiều hơn một bảng trong cơ sở dữ liệu, bạn phải tên của những người khác, con bảng. Bạn cũng phải tên của các trường trong bảng con có mối quan hệ để các trường trong bảng chính.

 • Cho dù bạn một cách an toàn có thể lưu trữ kết quả truy vấn trong biểu mẫu để dùng ngoại tuyến.

Đầu trang

Bước 1: Thêm một kết nối dữ liệu thứ cấp

 1. Trên menu công cụ , hãy bấm Kết nối dữ liệu.

 2. Trong hộp thoại Kết nối dữ liệu , bấm Thêm.

 3. Trong trình hướng dẫn kết nối dữ liệu, bấm tạo kết nối mới đến, bấm nhận dữ liệu, sau đó bấm tiếp theo.

 4. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, bấm cơ sở dữ liệu (Microsoft SQL Server hoặc Microsoft Office Access chỉ), sau đó bấm tiếp theo.

 5. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, hãy bấm Chọn cơ sở dữ liệu.

 6. Trong hộp thoại Chọn nguồn dữ liệu , hãy bấm Nguồn mới.

 7. Trong danh sách bạn muốn kết nối với loại nguồn dữ liệu , bấm Microsoft SQL Server, sau đó bấm tiếp theo.

 8. Trong hộp tên máy chủ , hãy nhập tên máy chủ với cơ sở dữ liệu.

 9. Dưới đăng nhập vào thông tin đăng nhập, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu cơ sở dữ liệu xác định ai có quyền truy nhập dựa trên thông tin xác thực được sử dụng trong mạng Microsoft Windows, hãy bấm Sử dụng xác thực Windows.

  • Nếu cơ sở dữ liệu xác định ai có quyền truy nhập dựa trên một tên đã xác định người dùng và mật khẩu mà bạn Lấy từ người quản trị cơ sở dữ liệu, bấm sử dụng tên người dùng và mật khẩu sau đây, sau đó nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn trong hộp Tên người dùng Mật khẩu hộp.

 10. Bấm Tiếp.

 11. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, trong danh sách chọn cơ sở dữ liệu có chứa dữ liệu mà bạn muốn , hãy bấm cơ sở dữ liệu mà bạn muốn dùng, chọn hộp kiểm kết nối với một bảng cụ thể , bấm vào tên của bảng chính, và sau đó bấm tiếp theo .

 12. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, trong hộp Tên tệp , hãy nhập tên cho tệp lưu trữ thông tin kết nối dữ liệu.

 13. Để lưu các thiết đặt này, hãy bấm kết thúc.

 14. Thêm bất kỳ bảng nào khác mà bạn muốn dùng trong kết nối dữ liệu truy vấn.

  Cách thực hiện?

  1. Bấm thêm bảng.

  2. Trong hộp thoại thêm bảng hoặc truy vấn , bấm vào tên của bảng con, sau đó bấm tiếp theo. InfoPath cố gắng đặt mối quan hệ bằng cách kết hợp tên trường trong cả hai bảng. Nếu bạn không muốn sử dụng mối quan hệ được gợi ý, chọn mối quan hệ, sau đó bấm Loại bỏ mối quan hệ. Để thêm một mối quan hệ, hãy bấm Thêm mối quan hệ. Trong hộp thoại Thêm mối quan hệ , bấm vào tên của từng trường liên quan trong cột tương ứng, sau đó bấm OK.

  3. Bấm Kết thúc.

  4. Để thêm bổ sung con bảng, hãy lặp lại các bước sau đây.

 15. Bấm Tiếp.

 16. Để thực hiện các kết quả của kết nối dữ liệu truy vấn sẵn dùng khi biểu mẫu không được kết nối mạng, hãy chọn hộp kiểm lưu trữ một bản sao của dữ liệu trong mẫu biểu mẫu .

  Ghi chú Bảo mật: Chọn hộp kiểm này lưu trữ dữ liệu trên máy tính của người dùng khi sử dụng biểu mẫu này kết nối dữ liệu. Nếu biểu mẫu nhận dữ liệu nhạy cảm khỏi kết nối dữ liệu này, bạn có thể muốn tắt tính năng này để giúp bảo vệ dữ liệu trong trường hợp máy tính bị mất hoặc bị đánh cắp.

 17. Bấm Tiếp.

 18. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, hãy nhập tên mô tả cho kết nối dữ liệu thứ cấp này. Nếu bạn muốn biểu mẫu để tự động nhận dữ liệu khi mở biểu mẫu, hãy chọn hộp kiểm tự động truy xuất dữ liệu khi mở biểu mẫu .

Đầu trang

Bước 2: Cấu hình mẫu biểu mẫu để dùng kết nối dữ liệu

Nếu bạn muốn biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này để dùng kết nối dữ liệu này sau khi người dùng sẽ mở ra biểu mẫu, bạn có thể thêm quy tắc vào mẫu biểu mẫu có sử dụng kết nối dữ liệu này dưới một điều kiện nhất định, hoặc bạn có thể thêm một nút vào mẫu biểu mẫu người dùng của bạn có thể cli CK để dùng kết nối dữ liệu này.

Thêm quy tắc

Bạn có thể thêm quy tắc cho mẫu biểu mẫu để lấy dữ liệu từ kết nối dữ liệu truy vấn bất cứ khi nào đáp ứng điều kiện cho quy tắc. Quy trình sau đây giả định rằng bạn đã tạo một kết nối dữ liệu truy vấn cho mẫu biểu mẫu của bạn, và bạn đã cấu hình các điều khiển trên mẫu biểu mẫu của bạn để hiển thị dữ liệu từ kết nối dữ liệu đó.

 1. Nếu mẫu biểu mẫu có nhiều dạng xem, bấm vào tên dạng xem trên menu dạng xem để đi đến dạng xem với điều khiển mà bạn muốn hiển thị dữ liệu từ nguồn dữ liệu thứ cấp.

 2. Bấm đúp vào điều khiển mà bạn muốn thêm quy tắc.

 3. Bấm vào tab Dữ liệu.

 4. Bên dưới quy tắc hợp lệ và, hãy bấm quy tắc.

 5. Trong hộp thoại quy tắc , bấm Thêm.

 6. Trong hộp tên , nhập tên cho quy tắc.

 7. Để xác định một điều kiện khi quy tắc sẽ chạy, bấm Thiết đặt điều kiện, sau đó nhập điều kiện. Quy tắc sẽ chạy khi điều kiện xảy ra. Nếu bạn không đặt một điều kiện, quy tắc sẽ chạy bất cứ khi nào người dùng thay đổi giá trị trong điều khiển, và sau đó di chuyển con trỏ của người đó ra khỏi điều khiển đó.

 8. Bấm Thêm hành động.

 9. Trong danh sách hành động , bấm truy vấn bằng cách dùng kết nối dữ liệu.

 10. Trong danh sách kết nối dữ liệu , bấm kết nối dữ liệu truy vấn mà bạn muốn dùng, sau đó bấm OK để đóng từng hộp thoại mở.

 11. Để kiểm tra các thay đổi của bạn, hãy bấm Xem trước trên thanh công cụ Chuẩn hoặc nhấn CTRL+SHIFT+B.

Thêm nút

Bạn có thể thêm một nút điều khiển của mẫu biểu mẫu người dùng của bạn có thể bấm vào nhận dữ liệu từ kết nối dữ liệu truy vấn.

 1. Nếu mẫu biểu mẫu có nhiều dạng xem, bấm vào tên dạng xem trên menu dạng xem để đi đến dạng xem với điều khiển mà bạn muốn hiển thị dữ liệu từ nguồn dữ liệu thứ cấp.

 2. Nếu ngăn tác vụ Điều khiển không hiển thị, bấm Thêm Điều khiển trên menu Chèn hoặc nhấn ALT+I, C.

 3. Kéo điều khiển nút lên trên mẫu biểu mẫu của bạn.

 4. Bấm đúp vào điều khiển nút mà bạn vừa thêm vào mẫu biểu mẫu.

 5. Bấm tab chung .

 6. Trong danh sách hành động , bấm làm mới.

 7. Trong hộp nhãn , hãy nhập tên mà bạn muốn xuất hiện trên nút trên mẫu biểu mẫu của bạn.

 8. Bấm vào Cài đặt.

 9. Trong hộp thoại làm mới , hãy bấm một nguồn dữ liệu thứ cấp.

 10. Trong danh sách chọn nguồn dữ liệu thứ cấp , hãy bấm vào nguồn dữ liệu thứ cấp được liên kết với kết nối dữ liệu truy vấn.

 11. Bấm OK để đóng từng hộp thoại đang mở.

 12. Để kiểm tra các thay đổi của bạn, hãy bấm Xem trước trên thanh công cụ Chuẩn hoặc nhấn CTRL+SHIFT+B.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×