Thao tác UNION

Thao tác UNION trong Access sẽ tạo truy vấn hợp, kết hợp các kết quả của hai bảng hoặc truy vấn độc lập trở lên.

Cú pháp

[TABLE] query1 UNION [ALL] [TABLE] query2 [UNION [ALL] [TABLE] queryn [ ... ]]

Thao tác UNION có các phần sau đây:

Phần

Mô tả

query1-n

Câu lệnh SELECT, tên của một truy vấn được lưu trữ hoặc tên của một bảng được lưu trữ sau từ khóa TABLE.

Ghi chú

Bạn có thể phối các kết quả của hai hoặc nhiều truy vấn, bảng và câu lệnh SELECT, theo bất kỳ tổ hợp nào, trong một thao tác UNION đơn nhất. Ví dụ sau đây sẽ phối bảng hiện có tên là Tài khoản Mới với một câu lệnh SELECT:

TABLE [New Accounts] UNION ALL
SELECT *
FROM Customers
WHERE OrderAmount > 1000;

Theo mặc định, bạn sẽ không nhận được bản ghi trùng lặp khi sử dụng thao tác UNION; tuy nhiên, bạn có thể thêm xác lập ALL để đảm bảo mọi bản ghi đều được trả về. Điều này cũng giúp truy vấn chạy nhanh hơn.

Mọi truy vấn trong thao tác UNION phải yêu cầu cùng một số lượng trường; tuy nhiên, các trường không cần phải có cùng kích cỡ hoặc kiểu dữ liệu.

Chỉ sử dụng biệt danh trong câu lệnh SELECT đầu tiên vì biệt danh sẽ bị bỏ qua trong các câu lệnh khác. Trong mệnh đề ORDER BY, tham chiếu đến các trường theo tên gọi của các trường trong câu lệnh SELECT đầu tiên.

Lưu ý: 

  • Bạn có thể sử dụng mệnh đề GROUP BY hoặc HAVING trong từng tham đối query để nhóm dữ liệu trả về.

  • Bạn có thể sử dụng mệnh đề ORDER BY ở cuối tham đối query sau cùng để hiển thị dữ liệu trả về theo thứ tự chỉ định.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×