Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này áp dụng cho Office Home & Business, Office Professional và các ứng dụng Office được mua riêng lẻ. Để chuyển đổi một bản Office đặt sang hoặc từ một Microsoft 365, hãy xem Chuyển đổi giấy phép bản Office bạn.

Thay đổi khóa sản phẩm cho phiên bản của bạn

Cách bạn thay đổi khóa sản phẩm phụ thuộc vào phiên bản bản Office. Chọn phiên bản Office của bạn từ các tab bên dưới.

Cách thực hành tốt nhất cho nhiều phiên bản của Office

Nếu bạn đã mua nhiều bản sao Office và sử dụng cùng một nút Cài đặt để cài đặt Office trên nhiều PC thì việc kích hoạt sẽ không thành công trên các PC còn lại. Điều này xảy ra vì mỗi nút Cài đặt được liên kết với một khóa sản phẩm duy nhất mà chỉ có thể cài đặt được trên một PC. Để khắc phục lỗi này, bạn có thể thay đổi mã bản quyền sản phẩm trên các PC khác khi bạn cài đặt Office.

Lưu ý: Sau khi bạn thay đổi khóa sản phẩm, chúng tôi khuyên bạn nên tạo danh sách để quản lý các khóa sản phẩm mình đã cài đặt. Để tìm hiểu cách thức, xem mục Quản lý nhiều bản cài đặt Office mua một lần sử dụng cùng một tài khoản Microsoft.

Hầu hết các phiên bản Office 2021 và Office 2019 không bao gồm khóa sản phẩm và bạn chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản đã được liên kết với giấy phép Office của mình.

Nếu phiên bản của bạn có chứa khóa sản phẩm, hãy làm theo các bước bên dưới tab 2016.

 1. Trên thiết bị mà bạn muốn thay đổi khóa, mở ứng dụng Office bất kỳ, chọn menu Tệp và sau đó chọn Tài khoản ở gần cuối menu.

 2. Bên dưới Thông tin sản phẩm, chọn nú Thay đổi giấy phép.

  Nếu không có nút Thay đổi giấy phép, bạn có thể cần Cài đặt bản cập nhật Office.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bạn đã đăng nhập, hãy chọn Sử dụng một tài khoản khác, rồi chọn Nhập khóa sản phẩm thay vào đó.

  • Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy chọn Nhập khóa sản phẩm thay vào đó.

 4. Nhập khóa sảnOffice 2016 của bạn, rồi chọn Cài đặt sản phẩm này thay vào đó.

  Nếu khóa sản phẩm của bạn là khóa mới, hãy làm theo các lời nhắc để hoàn tất quy trình quy đổi.

 5. Office sẽ bắt đầu quy trình cập nhật. Đóng toàn bộ các ứng dụng Office để hoàn tất quy trình.

 1. Gỡ cài đặt Office khỏi PC mà bạn kích hoạt không thành công. Để thực hiện thao tác này, hãy xem Gỡ cài đặt khỏi PC.

 2. Trên PC, bạn đã gỡ cài đặt Office, hãy đăng nhập vào trang Dịch vụ & đăng ký của mình bằng email và mật khẩu đã liên kết với tài khoản Microsoft được sử dụng để cài đặt Office.

 3. Cài đặt lại Office bằng cách chọn nút Cài đặt Office cho các gói mua một lần chưa được kích hoạt. Để được trợ giúp khi cài đặt Office, xem mục Cài đặt Office trên PC hoặc máy Mac.

 1. Đăng nhập vào trang Dịch vụ & đăng ký của bạn bằng email và mật khẩu đã liên kết với tài khoản Microsoft được sử dụng để cài đặt Office.

  Sau khi đăng nhập, bạn sẽ thấy danh sách sản phẩm Office được liên kết với tài khoản Microsoft của mình.

 2. Với sản phẩm đầu tiên được liệt kê trên trang, hãy chọn Xem khóa sản phẩm. Sao chép hoặc ghi lại khóa sản phẩm. Đây có thể là khóa sản phẩm đã được dùng nhiều lần để cài đặt Office.

 3. Chọn Xem khóa sản phẩm cho các sản phẩm Office còn lại và sao chép hoặc ghi lại các khóa này. Đây có thể là các khóa mà bạn sẽ sử dụng để thay thế khóa đã được sử dụng nhiều lần.

 4. Trên PC mà bạn đã kích hoạt Office không thành công, hãy mở Dấu nhắc Lệnh như được mô tả dưới đây:

  Windows 10 và Windows 8.1   

  Windows 7   

  1. Chọn nút Bắt đầu Nút Bắt đầu của Windows trong Windows 8 và Windows 10 (góc dưới bên trái).

  2. Nhập Dấu nhắc lệnh.

  3. Bấm chuột phải vào biểu tượng Dấu nhắc Lệnh, rồi chọn Chạy với tư cách người quản trị.

  1. Chọn nút Bắt đầu Nút Bắt đầu của Windows 7 (góc dưới bên trái).

  2. Bấm chuột phải vào Dấu nhắc Lệnh, rồi chọn Chạy với tư cách người quản trị.

 5. Từ danh sách thả xuống bên dưới, chọn phiên bản Office và phiên bản Windows (32 bit hoặc 64 bit) của bạn, rồi chạy lệnh như được mô tả.

  Mẹo: Nếu bạn gặp phải thông báo Lỗi Đầu vào: Không thể tìm thấy tệp tập lệnh... thì nghĩa là bạn đã sử dụng sai lệnh. Đừng lo, việc chạy sai lệnh cũng không ảnh hưởng gì cả. Hãy kiểm tra lại phiên bản Office và Windows của bạn, rồi thử một lệnh khác.

  1. Sao chép lệnh dưới đây, dán lệnh vào cửa sổ Dấu nhắc Lệnh, rồi nhấn Enter.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

   Dấu nhắc lệnh sẽ hiển thị năm ký tự cuối của khóa sản phẩm được sử dụng để cài đặt Office trên PC. Ví dụ của chúng tôi ở dưới đây sử dụng XXXXX để đại diện cho các ký tự này.

   Dấu nhắc Lệnh hiển thị năm chữ số cuối trong khóa sản phẩm

  2. Sao chép lệnh sau đây, dán lệnh vào cửa sổ Dấu nhắc Lệnh và thay XXXXX bằng chữ số 5 cuối của khóa sản phẩm được hiển thị ở bước trước đó. Nhấn Enter để loại bỏ khóa sản phẩm.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

  3. Sao chép lệnh sau đây, dán lệnh vào cửa sổ Dấu nhắc Lệnh và thay XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX bằng khóa sản phẩm chưa sử dụng từ danh sách của bạn. Nhấn Enter để thay đổi khóa.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Mẹo: Nếu bạn gặp phải thông báo Lỗi Đầu vào: Không thể tìm thấy tệp tập lệnh... thì nghĩa là bạn đã sử dụng sai lệnh. Đừng lo, việc chạy sai lệnh cũng không ảnh hưởng gì cả. Hãy kiểm tra lại phiên bản Office và Windows của bạn, rồi thử một lệnh khác.

  1. Sao chép lệnh dưới đây, dán lệnh vào cửa sổ Dấu nhắc Lệnh, rồi nhấn Enter.

   cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

   Dấu nhắc lệnh sẽ hiển thị năm ký tự cuối của khóa sản phẩm được sử dụng để cài đặt Office trên PC. Ví dụ của chúng tôi ở dưới đây sử dụng XXXXX để đại diện cho các ký tự này.

   Dấu nhắc Lệnh hiển thị năm chữ số cuối trong khóa sản phẩm

  2. Sao chép lệnh sau đây, dán lệnh vào cửa sổ Dấu nhắc Lệnh và thay XXXXX bằng chữ số 5 cuối của khóa sản phẩm được hiển thị ở bước trước đó. Nhấn Enter để loại bỏ khóa sản phẩm.

   cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

  3. Sao chép lệnh sau đây, dán lệnh vào cửa sổ Dấu nhắc Lệnh và thay XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX bằng khóa sản phẩm chưa sử dụng từ danh sách của bạn. Nhấn Enter để thay đổi khóa.

   cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Mẹo: Nếu bạn gặp phải thông báo Lỗi Đầu vào: Không thể tìm thấy tệp tập lệnh... thì nghĩa là bạn đã sử dụng sai lệnh. Đừng lo, việc chạy sai lệnh cũng không ảnh hưởng gì cả. Hãy kiểm tra lại phiên bản Office và Windows của bạn, rồi thử một lệnh khác.

  1. Sao chép lệnh dưới đây, dán lệnh vào cửa sổ Dấu nhắc Lệnh, rồi nhấn Enter.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

   Dấu nhắc lệnh sẽ hiển thị năm ký tự cuối của khóa sản phẩm được sử dụng để cài đặt Office trên PC. Ví dụ của chúng tôi ở dưới đây sử dụng XXXXX để đại diện cho các ký tự này.

   Dấu nhắc Lệnh hiển thị năm chữ số cuối trong khóa sản phẩm

  2. Sao chép lệnh sau đây, dán lệnh vào cửa sổ Dấu nhắc Lệnh và thay XXXXX bằng chữ số 5 cuối của khóa sản phẩm được hiển thị ở bước trước đó. Nhấn Enter để loại bỏ khóa sản phẩm.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

  3. Sao chép lệnh sau đây, dán lệnh vào cửa sổ Dấu nhắc Lệnh và thay XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX bằng khóa sản phẩm chưa sử dụng từ danh sách của bạn. Nhấn Enter để thay đổi khóa.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Mẹo: Nếu bạn gặp phải thông báo Lỗi Đầu vào: Không thể tìm thấy tệp tập lệnh... thì nghĩa là bạn đã sử dụng sai lệnh. Đừng lo, việc chạy sai lệnh cũng không ảnh hưởng gì cả. Hãy kiểm tra lại phiên bản Office và Windows của bạn, rồi thử một lệnh khác.

  1. Sao chép lệnh dưới đây, dán lệnh vào cửa sổ Dấu nhắc Lệnh, rồi nhấn Enter.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

   Dấu nhắc lệnh sẽ hiển thị năm ký tự cuối của khóa sản phẩm được sử dụng để cài đặt Office trên PC. Ví dụ của chúng tôi ở dưới đây sử dụng XXXXX để đại diện cho các ký tự này.

   Dấu nhắc Lệnh hiển thị năm chữ số cuối trong khóa sản phẩm

  2. Sao chép lệnh sau đây, dán lệnh vào cửa sổ Dấu nhắc Lệnh và thay XXXXX bằng chữ số 5 cuối của khóa sản phẩm được hiển thị ở bước trước đó. Nhấn Enter để loại bỏ khóa sản phẩm.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

  3. Sao chép lệnh sau đây, dán lệnh vào cửa sổ Dấu nhắc Lệnh và thay XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX bằng khóa sản phẩm chưa sử dụng từ danh sách của bạn. Nhấn Enter để thay đổi khóa.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Mẹo: Nếu bạn gặp phải thông báo Lỗi Đầu vào: Không thể tìm thấy tệp tập lệnh... thì nghĩa là bạn đã sử dụng sai lệnh. Đừng lo, việc chạy sai lệnh cũng không ảnh hưởng gì cả. Hãy kiểm tra lại phiên bản Office và Windows của bạn, rồi thử một lệnh khác.

  1. Sao chép lệnh dưới đây, dán lệnh vào cửa sổ Dấu nhắc Lệnh, rồi nhấn Enter.

   cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

   Dấu nhắc lệnh sẽ hiển thị năm ký tự cuối của khóa sản phẩm được sử dụng để cài đặt Office trên PC. Ví dụ của chúng tôi ở dưới đây sử dụng XXXXX để đại diện cho các ký tự này.

   Dấu nhắc Lệnh hiển thị năm chữ số cuối trong khóa sản phẩm

  2. Sao chép lệnh sau đây, dán lệnh vào cửa sổ Dấu nhắc Lệnh và thay XXXXX bằng chữ số 5 cuối của khóa sản phẩm được hiển thị ở bước trước đó. Nhấn Enter để loại bỏ khóa sản phẩm.

   cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

  3. Sao chép lệnh sau đây, dán lệnh vào cửa sổ Dấu nhắc Lệnh và thay XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX bằng khóa sản phẩm chưa sử dụng từ danh sách của bạn. Nhấn Enter để thay đổi khóa.

   cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Mẹo: Nếu bạn gặp phải thông báo Lỗi Đầu vào: Không thể tìm thấy tệp tập lệnh... thì nghĩa là bạn đã sử dụng sai lệnh. Đừng lo, việc chạy sai lệnh cũng không ảnh hưởng gì cả. Hãy kiểm tra lại phiên bản Office và Windows của bạn, rồi thử một lệnh khác.

  1. Sao chép lệnh dưới đây, dán lệnh vào cửa sổ Dấu nhắc Lệnh, rồi nhấn Enter.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

   Dấu nhắc lệnh sẽ hiển thị năm ký tự cuối của khóa sản phẩm được sử dụng để cài đặt Office trên PC. Ví dụ của chúng tôi ở dưới đây sử dụng XXXXX để đại diện cho các ký tự này.

   Dấu nhắc Lệnh hiển thị năm chữ số cuối trong khóa sản phẩm

  2. Sao chép lệnh sau đây, dán lệnh vào cửa sổ Dấu nhắc Lệnh và thay XXXXX bằng chữ số 5 cuối của khóa sản phẩm được hiển thị ở bước trước đó. Nhấn Enter để loại bỏ khóa sản phẩm.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

  3. Sao chép lệnh sau đây, dán lệnh vào cửa sổ Dấu nhắc Lệnh và thay XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX bằng khóa sản phẩm chưa sử dụng từ danh sách của bạn. Nhấn Enter để thay đổi khóa.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Mẹo: 

 6. Bây giờ, hãy khởi chạy một ứng dụng Office, chẳng hạn như Word, rồi chọn Tiếp theo để kích hoạt Office qua Internet.

 7. Lặp lại quy trình này cho từng PC mà bạn đã kích hoạt không thành công.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×