Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Áp dụng cho

Đối tượng Screen

Bạn có thể sử dụng thuộc tính ActiveForm cùng với đối tượng Screen để xác định hoặc tham chiếu đến biểu mẫu có tiêu điểm. Đối tượng Form chỉ đọc.

expression.ActiveForm

biểu thức Bắt buộc. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng trong danh sách Áp dụng Cho.

Cài đặt

Cài đặt thuộc tính này có chứa tham chiếu đến đối tượng biểu mẫu, đối tượng này có tiêu điểm tại thời gian chạy.

Thuộc tính này chỉ khả dụng bằng cách sử dụng macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA) và là thuộc tính chỉ đọc trong mọi dạng xem.

Ghi chú

Bạn có thể sử dụng thuộc tính ActiveForm để tham chiếu đến một biểu mẫu hiện hoạt cùng một trong các thuộc tính hoặc phương pháp của biểu mẫu đó. Ví dụ sau hiển thị cài đặt thuộc tính Name của biểu mẫu hiện hoạt.

Dim frmCurrentForm As Form
Set frmCurrentForm = Screen.ActiveForm
MsgBox "Current form is " & frmCurrentForm.Name

Nếu biểu mẫu con có tiêu điểm, ActiveForm sẽ tham chiếu đến biểu mẫu chính. Nếu không có biểu mẫu hoặc biểu mẫu con nào có tiêu điểm khi bạn sử dụng thuộc tính ActiveForm thì sẽ xảy ra lỗi.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×