Thuộc tính AllowBypassKey

Bạn có thể sử dụng thuộc tính AllowBypassKey để chỉ định xem phím SHIFT có được bật để bỏ qua các thuộc tính khởi động và macro AutoExec hay không. Ví dụ: bạn có thể đặt thuộc tính AllowBypassKey thành False để ngăn người dùng bỏ qua các thuộc tính khởi động và macro AutoExec.

Cài đặt

Thuộc tính AllowBypassKey sử dụng các cài đặt sau.

Thiết đặt

Mô tả

True

Bật phím SHIFT để cho phép người dùng bỏ qua các thuộc tính khởi động và macro AutoExec.

False

Tắt phím SHIFT để ngăn không cho người dùng bỏ qua các thuộc tính khởi động và maro AutoExec.


Bạn có thể đặt thuộc tính này bằng cách sử dụng macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Để đặt thuộc tính AllowBypassKey bằng cách sử dụng một macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA), bạn phải tạo thuộc tính bằng những cách sau đây:

  • Trong cơ sở dữ liệu của Microsoft Access (.mdb hoặc .accdb), bạn có thể thêm thuộc tính bằng phương pháp CreateProperty rồi nối thêm thuộc tính đó vào tuyển tập Properties của đối tượng Database.

  • Trong Dự án Microsoft Access (.adp), bạn có thể thêm thuộc tính vào tuyển tập AccessObjectProperties của đối tượng CurrentProject bằng cách sử dụng phương pháp Thêm.

Ghi chú

Bạn nên đảm bảo thuộc tính AllowBypassKey được đặt thành True khi bạn gỡ lỗi một ứng dụng.

Cài đặt của thuộc tính AllowBypassKey sẽ chỉ có hiệu lực trong lần mở cơ sở dữ liệu ứng dụng tiếp theo.

Ví dụ

Ví dụ sau đây trình bày về một thủ tục có tên là SetBypassProperty giúp chuyển tên thuộc tính thành được đặt, loại dữ liệu của thuộc tính đó và cài đặt. Thủ tục dùng chung ChangeProperty cố gắng đặt thuộc tính AllowBypassKey và nếu không tìm thấy thuộc tính, thủ tục này sẽ sử dụng phương pháp CreateProperty để gắn thêm thuộc tính cho tuyển tập Properties. Điều này là cần thiết vì thuộc tính AllowBypassKey sẽ không xuất hiện trong tuyển tập Properties cho đến khi thuộc tính này được thêm vào.

Sub SetBypassProperty()
Const DB_Boolean As Long = 1
ChangeProperty "AllowBypassKey", DB_Boolean, False
End Sub
Function ChangeProperty(strPropName As String, _
varPropType As Variant, _
varPropValue As Variant) As Integer
Dim dbs As Object, prp As Variant
Const conPropNotFoundError = 3270
Set dbs = CurrentDb
On Error GoTo Change_Err
dbs.Properties(strPropName) = varPropValue
ChangeProperty = True
Change_Bye:
Exit Function
Change_Err:
If Err = conPropNotFoundError Then ' Property not found.
Set prp = dbs.CreateProperty(strPropName, _
varPropType, varPropValue)
dbs.Properties.Append prp
Resume Next
Else
' Unknown error.
ChangeProperty = False
Resume Change_Bye
End If
End Function

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×