Thuộc tính AllowEdits

Áp dụng cho

Đối tượng Form

Bạn có thể sử dụng thuộc tính AllowEdits để chỉ định xem người dùng có thể chỉnh sửa bản ghi đã lưu khi sử dụng biểu mẫu hay không. Đọc/ghi Boolean.

expression.AllowEdits

Cần có expression. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng thuộc danh sách Áp dụng Cho.

Cài đặt

Thuộc tính AllowEdits sử dụng các cài đặt sau.

Cài đặt

Visual Basic

Mô tả

True

(Mặc định) Người dùng có thể chỉnh sửa bản ghi đã lưu.

No

False

Người dùng không thể chỉnh sửa bản ghi đã lưu.


Bạn có thể đặt thuộc tính AllowEdits bằng cách sử dụng trang thuộc tính của biểu mẫu, macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Ghi chú

Bạn có thể sử dụng thuộc tính AllowEdits để ngăn không cho biểu mẫu hiển thị các thay đổi dữ liệu hiện có. Nếu bạn muốn ngăn không cho thay đổi dữ liệu trong một điều khiển cụ thể, hãy sử dụng thuộc tính Enabled hoặc Locked.

Nếu bạn muốn ngăn không cho thay đổi các bản ghi hiện có (tạo biểu mẫu chỉ đọc), hãy đặt các thuộc tính AllowAdditions, AllowDeletionsAllowEdits thành No. Bạn cũng có thể chuyển các bản ghi thành chỉ đọc bằng cách đặt thuộc tính RecordsetType thành Snapshot.

Việc thay đổi giá trị trường theo chương trình làm cho bản ghi hiện tại có thể chỉnh sửa, bất kể cài đặt thuộc tính AllowEdits. Nếu bạn muốn ngăn người dùng thực hiện thay đổi cho bản ghi (AllowEditsNo) bạn cần để chỉnh sửa theo chương trình, hãy lưu bản ghi sau mọi thay đổi có tính lập trình; cài đặt thuộc tính AllowEdits sẽ được ưu tiên một lần nữa sau khi mọi thay đổi không được lưu vào bản ghi hiện thời được lưu.

Lưu ý: Khi tham đối Chế độ Dữ liệu của hành động OpenForm được đặt, Microsoft Office Access 2007 sẽ ghi đè một số cài đặt thuộc tính biểu mẫu. Nếu tham đối Chế độ Dữ liệu của hành động OpenForm được đặt thành Chỉnh sửa, Access sẽ mở biểu mẫu kèm theo các cài đặt thuộc tính sau:

  • AllowEdits — Yes

  • AllowDeletions — Yes

  • AllowAdditions — Yes

  • DataEntry — No

Để ngăn hành động OpenForm ghi đè mọi cài đặt thuộc tính hiện có trong số này, hãy bỏ qua cài đặt tham đối Chế độ Dữ liệu để Access sử dụng cài đặt thuộc tính được xác định theo biểu mẫu.

Ví dụ

Ví dụ sau đây sẽ kiểm tra thuộc tính ControlType cho toàn bộ điều khiển trên biểu mẫu. Đối với từng điều khiển hộp văn bản và nhãn, quy trình sẽ chuyển đổi thuộc tính SpecialEffect cho các điều khiển đó. Khi thuộc tính SpecialEffect của điều khiển nhãn được đặt thành Shadowed, thuộc tính SpecialEffect của điều khiển hộp văn bản được đặt thành Normal và thuộc tính AllowAdditions, AllowDeletions cũng như AllowEdits, tất cả đều được đặt thành True, biến intCanEdit được chuyển đổi để cho phép chỉnh sửa dữ liệu cơ sở.

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×