Áp dụng cho

Đối tượng CheckBox

Đối tượng OptionGroup

Đối tượng ComboBox

Đối tượng TextBox

Đối tượng ListBox

Đối tượng ToggleButton

Đối tượng OptionButton

Xác định giá trị String được tự động nhập vào trường khi có một bản ghi mới được tạo. Ví dụ: trong bảng Địa chỉ, bạn có thể đặt giá trị mặc định cho trường Thành phố thành New York. Khi người dùng thêm một bản ghi vào bảng, họ có thể chấp nhận giá trị này hoặc nhập tên của thành phố khác. Đọc/ghi.

expression.DefaultValue

biểu thức Bắt buộc. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng trong danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

  • Thuộc tính DefaultValue không áp dụng cho các điều khiển hộp kiểm, nút tùy chọn hoặc nút chuyển đổi khi chúng nằm trong nhóm tùy chọn. Tuy nhiên, thuộc tính này áp dụng cho chính nhóm tùy chọn đó.

  • Thuộc tính DefaultValue áp dụng cho mọi trường bảng, trừ các trường có kiểu dữ liệu AutoNumber hoặc Đối tượng OLE.

Thuộc tính DefaultValue xác định văn bản hoặc biểu thức sẽ tự động được nhập vào điều khiển hoặc trường khi có một bản ghi mới được tạo. Ví dụ: nếu bạn đặt thuộc tính DefaultValue cho điều khiển hộp văn bản thành =Now(), điều khiển này sẽ hiển thị ngày và thời gian hiện tại. Độ dài tối đa đối với cài đặt thuộc tính DefaultValue là 255 ký tự.

Đối với điều khiển, bạn có thể đặt thuộc tính này trong trang thuộc tính của điều khiển. Đối với trường, bạn có thể đặt thuộc tính này trong cửa sổ Thiết kế của bảng (trong mục Thuộc tính Trường), ở macro hoặc bằng cách sử dụng mã Visual Basic for Applications (VBA).

Trong mã VBA, hãy sử dụng biểu thức chuỗi để đặt giá trị cho thuộc tính này. Ví dụ: mã sau sẽ đặt thuộc tính DefaultValue cho điều khiển hộp văn bản có tên là PaymentMethod thành "Tiền mặt":

Forms!frmInvoice!PaymentMethod.DefaultValue = """Cash"""

Lưu ý: Để đặt thuộc tính này cho một trường qua việc sử dụng mã VBA, hãy sử dụng thuộc tính DefaultValue ADO hoặc thuộc tính DefaultValue DAO.

Thuộc tính DefaultValue chỉ được áp dụng khi bạn thêm một bản ghi mới. Nếu bạn thay đổi thuộc tính DefaultValue, thay đổi đó sẽ không được áp dụng tự động cho các bản ghi hiện có.

Nếu bạn đặt thuộc tính DefaultValue cho điều khiển biểu mẫu được liên kết với trường cũng có một cài đặt thuộc tính DefaultValue được xác định trong bảng, cài đặt điều khiển sẽ ghi đè cài đặt bảng.

Nếu bạn tạo điều khiển bằng cách kéo một trường từ Danh sách trường, cài đặt thuộc tính DefaultValue của trường, như được xác định trong bảng, sẽ được áp dụng cho điều khiển của biểu mẫu, mặc dù cài đặt thuộc tính DefaultValue của điều khiển sẽ được để trống.

Một điều khiển có thể cung cấp giá trị mặc định của điều khiển khác. Ví dụ: nếu bạn đặt thuộc tính DefaultValue cho một điều khiển thành biểu thức sau đây, giá trị mặc định của điều khiển sẽ được đặt thành cài đặt thuộc tính DefaultValue cho điều khiển txtShipTo.

=Forms!frmInvoice!txtShipTo

Nếu các điều khiển nằm trên cùng biểu mẫu, điều khiển có nguồn của giá trị mặc định phải xuất hiện trước trong thứ tự tab so với điều khiển có chứa biểu thức.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×