Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Áp dụng cho

Đối tượng Form

Đối tượng Report

Bạn có thể sử dụng thuộc tính Dirty để xác định xem bản ghi hiện thời đã được sửa đổi hay chưa kể từ lần lưu cuối. Ví dụ: bạn có thể muốn hỏi người dùng có muốn thay đổi bản ghi hay không và nếu không, hãy cho phép người dùng di chuyển đến bản ghi kế tiếp mà không cần lưu thay đổi. Đọc/ghi Boolean.

expression.Dirty

biểu thức Bắt buộc. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng trong danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Thuộc tính Dirty sử dụng các cài đặt sau.

Cài đặt

Visual Basic

Mô tả

True

True

Bản ghi hiện thời đã được thay đổi.

False

False

Bản ghi hiện thời chưa được thay đổi.

Thuộc tính này sẵn dùng trong Dạng xem biểu mẫu và Dạng xem biểu dữ liệu.

Thuộc tính này được đặt hoặc đọc bằng cách sử dụng mã macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Khi một bản ghi được lưu, Microsoft Office Access 2007 đặt thuộc tính Dirty thành False. Khi người dùng tạo các thay đổi đối với một bản ghi, thuộc tính này được đặt thành True.

Ví dụ

Ví dụ sau sẽ bật nút btnUndo khi dữ liệu được thay đổi. Thủ tục con UndoEdits () được gọi từ sự kiện AfterUpdate của các điều khiển hộp văn bản. Việc bấm vào nút btnUndo đã bật sẽ khôi phục giá trị gốc của điều khiển bằng cách sử dụng thuộc tính OldValue.

Sub UndoEdits()
If Me.Dirty Then
Me!btnUndo.Enabled = True ' Enable button.
Else
Me!btnUndo.Enabled = False ' Disable button.
End If
End Sub
Sub btnUndo_Click()
Dim ctlC As Control
' For each control.
For Each ctlC in Me.Controls
If ctlC.ControlType = acTextBox Then
' Restore Old Value.
ctlC.Value = ctlC.OldValue
End If
Next ctlC
End Sub

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×