Thuộc tính Guid

Áp dụng cho

Đối tượng Reference

Thuộc tính GUID của đối tượng Reference sẽ trả về GUID giúp xác định thư viện loại trong Windows Registry. Chỉ đọc Chuỗi.

expression.Guid

biểu thức Bắt buộc. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng trong danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Thuộc tính GUID chỉ sẵn dùng qua việc sử dụng mã Visual Basic for Applications (VBA).

Mọi thư viện loại đều có một GUID liên kết được lưu trữ trong Sổ đăng ký. Khi bạn đặt tham chiếu cho thư viện loại, Microsoft Office Access 2007 sẽ sử dụng GUID của thư viện loại để xác định thư viện loại đó.

Bạn có thể sử dụng phương pháp AddFromGUID để tạo đối tượng Reference từ GUID của thư viện loại.

Ví dụ

Ví dụ sau đây sẽ in giá trị của các thuộc tính FullPath, GUID, IsBroken, MajorMinor cho từng đối tượng Reference trong tuyển tập Reference:

Sub ReferenceProperties()
Dim ref As Reference
' Enumerate through References collection.
For Each ref In References
' Check IsBroken property.
If ref.IsBroken = False Then
Debug.Print "Name: ", ref.Name
Debug.Print "FullPath: ", ref.FullPath
Debug.Print "Version: ", ref.Major & _
"." & ref.Minor
Else
Debug.Print "GUIDs of broken references:"
Debug.Print ref.GUID
EndIf
Next ref
End Sub

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×