Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Áp dụng cho

Đối tượng Reference

Thuộc tính GUID của đối tượng Reference sẽ trả về GUID giúp xác định thư viện loại trong Windows Registry. Chỉ đọc Chuỗi.

expression.Guid

biểu thức Bắt buộc. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng trong danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Thuộc tính GUID chỉ sẵn dùng qua việc sử dụng mã Visual Basic for Applications (VBA).

Mọi thư viện loại đều có một GUID liên kết được lưu trữ trong Sổ đăng ký. Khi bạn đặt tham chiếu cho thư viện loại, Microsoft Office Access 2007 sẽ sử dụng GUID của thư viện loại để xác định thư viện loại đó.

Bạn có thể sử dụng phương pháp AddFromGUID để tạo đối tượng Reference từ GUID của thư viện loại.

Ví dụ

Ví dụ sau đây sẽ in giá trị của các thuộc tính FullPath, GUID, IsBroken, MajorMinor cho từng đối tượng Reference trong tuyển tập Reference:

Sub ReferenceProperties()
Dim ref As Reference
' Enumerate through References collection.
For Each ref In References
' Check IsBroken property.
If ref.IsBroken = False Then
Debug.Print "Name: ", ref.Name
Debug.Print "FullPath: ", ref.FullPath
Debug.Print "Version: ", ref.Major & _
"." & ref.Minor
Else
Debug.Print "GUIDs of broken references:"
Debug.Print ref.GUID
EndIf
Next ref
End Sub

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×