Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Áp dụng cho

Đối tượng Form

Đối tượng Report

Bạn có thể sử dụng thuộc tính hWnd để xác định núm điều khiển (một giá trị số nguyên dài duy nhất) được gán bởi Microsoft Windows cho cửa sổ hiện tại. Đọc/ghi Long.

expression.Hwnd

biểu thức Bắt buộc. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng trong danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Thuộc tính này chỉ sẵn dùng bằng cách sử dụng macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Bạn có thể sử dụng thuộc tính này trong mã VBA khi thực hiện cuộc gọi đến các hàm giao diện lập trình ứng dụng Windows (API) hoặc các lộ trình bên ngoài khác yêu cầu phải có thuộc tính hWnd dưới dạng một tham đối. Nhiều hàm của Windows yêu cầu giá trị thuộc tính hWnd của cửa sổ hiện tại như một trong các tham đối.

Vì giá trị của thuộc tính này có thể thay đổi khi một chương trình đang chạy nên sẽ không lưu trữ giá trị thuộc tính hWnd trong một biến chung.

Ví dụ

Ví dụ sau đây sử dụng thuộc tính hWnd với hàm IsZoomed của API Windows để xác định liệu một cửa sổ được phóng to hay không.

' Enter on single line in Declarations 
' section of Module window.
Declare Function IsZoomed Lib "user32" _
(ByVal hWnd As Long) As Long
Sub Form_Activate()
Dim intWindowHandle As Long
intWindowHandle = Screen.ActiveForm.hWnd
If Not IsZoomed(intWindowHandle) Then
DoCmd.Maximize
End If
End Sub

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×