Thuộc tính Hwnd

Áp dụng cho

Đối tượng Form

Đối tượng Report

Bạn có thể sử dụng thuộc tính hWnd để xác định núm điều khiển (một giá trị số nguyên dài duy nhất) được gán bởi Microsoft Windows cho cửa sổ hiện tại. Đọc/ghi Long.

expression.Hwnd

Cần có expression. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng thuộc danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Thuộc tính này chỉ sẵn dùng bằng cách sử dụng macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Bạn có thể sử dụng thuộc tính này trong mã VBA khi thực hiện cuộc gọi đến các hàm giao diện lập trình ứng dụng Windows (API) hoặc các lộ trình bên ngoài khác yêu cầu phải có thuộc tính hWnd dưới dạng một tham đối. Nhiều hàm của Windows yêu cầu giá trị thuộc tính hWnd của cửa sổ hiện tại như một trong các tham đối.

Vì giá trị của thuộc tính này có thể thay đổi khi một chương trình đang chạy nên sẽ không lưu trữ giá trị thuộc tính hWnd trong một biến chung.

Ví dụ

Ví dụ sau đây sử dụng thuộc tính hWnd với hàm IsZoomed của API Windows để xác định liệu một cửa sổ được phóng to hay không.

' Enter on single line in Declarations 
' section of Module window.
Declare Function IsZoomed Lib "user32" _
(ByVal hWnd As Long) As Long
Sub Form_Activate()
Dim intWindowHandle As Long
intWindowHandle = Screen.ActiveForm.hWnd
If Not IsZoomed(intWindowHandle) Then
DoCmd.Maximize
End If
End Sub

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×