Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Áp dụng cho

Đối tượng Form

Đối tượng Report

Bạn có thể sử dụng thuộc tính InputParameters để chỉ định hoặc xác định các tham số đầu vào được đưa vào câu lệnh SQL trong thuộc tính RecordSource của biểu mẫu hoặc báo cáo hay thủ tục dịch sẵn khi được sử dụng dưới dạng nguồn bản ghi trong Dự án Microsoft Access (.adp). Đọc/ghi Chuỗi.

expression.InputParameters

biểu thức Bắt buộc. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng trong danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Bạn có thể đặt thuộc tính này bằng cách sử dụng trang thuộc tính hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Khi được sử dụng với thuộc tính RecordSource:

Chuỗi thuộc tính InputParameter mẫu được sử dụng với câu lệnh SQL trong thuộc tính RecordSource sẽ sử dụng cú pháp sau.

state char=[Forms]![formname]![StateList], salesyear smallint=[Forms]![formname]![Nhập năm quan tâm]

Điều này sẽ dẫn đến tham số trạng thái được đặt thành giá trị hiện tại của điều khiển StateList, đồng thời, người dùng nhận được lời nhắc về tham số salesyear. Nếu đã tồn tại bất cứ tham số nào khác không nằm trong danh sách này thì chúng sẽ được gán giá trị mặc định.

Truy vấn sẽ được thực thi với một vạch dấu ? cho một tham số không phải mặc định trong danh sách InputParameter.

Lệnh làm mới hoặc truy vấn lại trong Microsoft Office Access 2007 sẽ kích hoạt hoạt động tái thực thi truy vấn. Người dùng có thể thực hiện thao tác này trong mã bằng cách gọi phương pháp Recordset.Requery tiêu chuẩn. Nếu giá trị của một tham số được liên kết với một điều khiển trên biểu mẫu thì giá trị hiện tại của điều khiển được sử dụng tại thời điểm truy vấn lại. Truy vấn không tự động tái thực thi khi giá trị của điều khiển thay đổi.

Khi được sử dụng với thủ tục lưu trữ:

Chuỗi thuộc tính InputParameter mẫu được sử dụng với thủ tục lưu trữ sẽ là:

@state char=[Forms]![formname]![StateList], @salesyear smallint=[Forms]![formname]![Nhập năm quan tâm]

Điều này sẽ dẫn đến tham số @trạng thái được đặt thành giá trị hiện tại của điều khiển StateList, đồng thời người dùng nhận được lời nhắc về tham số @salesyear. Nếu có bất cứ tham số đối với thủ tục lưu trữ nào khác không nằm trong danh sách này thì chúng sẽ được gán giá trị mặc định.

Thủ tục lưu trữ sẽ được thực thi bằng cách sử dụng chuỗi lệnh có chứa cú pháp {call } với một vạch dấu ? cho mỗi tham số không phải mặc định trong danh sách InputParameter.

Lệnh làm mới hoặc truy vấn lại trong Access sẽ kích hoạt tái thực thi thủ tục lưu trữ. Người dùng có thể thực hiện thao tác này trong mã bằng cách gọi phương pháp Recordset.Requerytiêu chuẩn. Nếu giá trị của một tham số được liên kết với một điều khiển trên biểu mẫu thì giá trị hiện tại của điều khiển được sử dụng tại thời điểm truy vấn lại. Thủ tục lưu trữ không tự động tái thực thi khi giá trị điều khiển thay đổi.

Hộp thoại bộ dựng này sẽ được thu hồi khi quy trình lưu trữ trước tiên được chọn làm nguồn bản ghi của biểu mẫu nếu quy trình lưu trữ có bất cứ tham số nào. Sau khi tạo chuỗi InputParameters đầu tiên, cùng hộp thoại này sẽ được sử dụng làm bộ dựng để thay đổi chuỗi. Tuy nhiên, trong trường hợp này thì danh sách tham số sẽ đi kèm với những gì đã tồn tại trong chuỗi.

Giá trị tham số cũng được settable trong mã bằng lệnh và đối tượng tham số (ADO) của đối tượng dữ liệu ActiveX. Nếu kết quả trả về một tập kết quả, một biểu mẫu có thể được gắn kết với nó bằng cách đặt thuộc tính của biểu mẫu. ADO Coding là cách duy nhất để xử lý các thủ tục được lưu trữ mà không trả về các tập kết quả như truy vấn hành động, những thông số trả về các tham số đầu ra, hoặc các tập hợp trả về nhiều kết quả.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×