Thuộc tính IsVisible

Áp dụng cho

Đối tượng BoundObjectFrame

Đối tượng Image

Đối tượng OptionButton

Đối tượng SubForm

Đối tượng CheckBox

Đối tượng Label

Đối tượng OptionGroup

Tuyển tập TabControl

Đối tượng ComboBox

Đối tượng Line

Đối tượng Page

Đối tượng TextBox

Đối tượng CommandButton

Đối tượng ListBox

Đối tượng PageBreak

Đối tượng ToggleButton

Đối tượng CustomControl

Đối tượng ObjectFrame

Đối tượng Rectangle

Bạn có thể sử dụng thuộc tính IsVisible trong mã Visual Basic for Applications (VBA) để xác định xem điều khiển trên báo cáo có hiển thị hay không. Đọc/ghi Boolean.

expression.IsVisible

biểu thức Bắt buộc. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng trong danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Thuộc tính IsVisible sử dụng các cài đặt sau.

Thiết đặt

Mô tả

True

(Mặc định) Điều khiển sẽ hiển thị.

False

Điều khiển sẽ không hiển thị.

Lưu ý: Bạn có thể đặt thuộc tính IsVisible chỉ trong sự kiện Print của mục báo cáo chứa điều khiển.

Bạn có thể sử dụng thuộc tính IsVisible cùng với thuộc tính HideDuplicates để xác định khi nào một điều khiển trên báo cáo sẽ hiển thị và hiển thị hoặc ẩn các điều khiển khác theo đó. Ví dụ: bạn có thể ẩn điều khiển dòng khi điều khiển hộp văn bản bị ẩn vì có chứa giá trị trùng lặp.

Ví dụ

Ví dụ sau sử dụng thuộc tính IsVisible của hộp văn bản để điều khiển hiển thị điều khiển dòng trên báo cáo. Báo cáo dựa trên bảng Sản_phẩm và sử dụng ba điều khiển với các thuộc tính sau đây.

Thuộc tính

Điều khiển dòng

Hộp văn bản #1

Hộp văn bản #2

Name

Dòng_0

CategoryID

ProductName

ControlSource

CategoryID

ProductName

HideDuplicates

Không

Left

0

0

2.0

Top

0

.1

.1

Width

4.0

1.0

1.0


Dán mã sau vào phần Khai báo của mô-đun báo cáo, rồi xem báo cáo để biết định dạng dòng có được điều khiển bởi thuộc tính IsVisible hay không:

Private Sub Detail_Print(Cancel As Integer, _
PrintCount As Integer)
If Me!CategoryID.IsVisible Then
Me!Line0.Visible = True
Else
Me!Line0.Visible = False
End If
End Sub

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×