Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Áp dụng cho

Đối tượng BoundObjectFrame

Đối tượng Label

Đối tượng Rectangle

Đối tượng CheckBox

Đối tượng ListBox

Đối tượng Section

Đối tượng ComboBox

Đối tượng ObjectFrame

Tuyển tập TabControl

Đối tượng CommandButton

Đối tượng OptionButton

Đối tượng TextBox

Đối tượng Form

Đối tượng OptionGroup

Đối tượng ToggleButton

Đối tượng Image

Đối tượng Page

Đặt hoặc trả về giá trị của hộp Khi Bấm trong cửa sổ Thuộc tính của một trong các đối tượng thuộc danh sách Áp dụng Cho. Đọc/ghi Chuỗi.

expression.OnClick

biểu thức Bắt buộc. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng trong danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Thuộc tính này rất hữu ích trong việc thay đổi theo chương trình cho hành động Microsoft Office Access 2007 thực hiện khi có sự kiện được kích hoạt. Ví dụ: giữa các lần gọi sự kiện, có thể bạn muốn thay đổi các tham số của biểu thức hay chuyển từ quy trình sự kiện sang biểu thức hoặc macro, tùy theo các trường hợp kích hoạt sự kiện.

Sự kiện Click xảy ra khi người dùng nhấn và thả nút chuột trái trên một đối tượng.

Giá trị OnClick sẽ là một trong những giá trị sau đây, tùy theo lựa chọn đã chọn trong cửa sổ Chọn Bộ dựng (được truy nhập bằng cách bấm vào nút Dựng bên cạnh hộp Khi Bấm trong cửa sổ Thuộc tính của đối tượng):

  • Nếu chọn Bộ dựng Biểu thức, giá trị sẽ là "=expression", trong đó expression là biểu thức từ cửa sổ Bộ dựng Biểu thức.

  • Nếu chọn Bộ dựng Macro thì giá trị sẽ là tên của macro.

  • Nếu chọn Bộ dựng Mã thì giá trị sẽ là "[Thủ tục Sự kiện]".

Nếu để trống hộp Khi Bấm, giá trị thuộc tính sẽ là một chuỗi trống.

Ví dụ

Ví dụ sau đây liên kết sự kiện Click với thủ tục sự kiện "OK_Click" cho nút có tên là "OK" trên biểu mẫu "Mục nhập Đơn hàng" nếu hiện không có liên kết nào.

With Forms("Order Entry").Controls("OK")
If .OnClick = "" Then
.OnClick = "[Event Procedure]"
End If
End With

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×