Áp dụng cho

Đối tượng Form

Đối tượng Report

Đặt hoặc trả về giá trị của hộp Khi Hủy kích hoạt trong cửa sổ Thuộc tính của biểu mẫu hoặc báo cáo. Đọc/ghi Chuỗi.

expression.OnDeactivate

biểu thức Bắt buộc. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng trong danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Thuộc tính này rất hữu ích trong việc thay đổi theo chương trình cho hành động Microsoft Office Access 2007 thực hiện khi có sự kiện được kích hoạt. Ví dụ: giữa các lần gọi sự kiện, có thể bạn muốn thay đổi các tham số của biểu thức hay chuyển từ quy trình sự kiện sang biểu thức hoặc macro, tùy theo các trường hợp kích hoạt sự kiện.

Sự kiện Hủy kích hoạt xảy ra khi biểu mẫu hoặc báo cáo mất tiêu điểm đến cửa sổ Bảng, Truy vấn, Biểu mẫu, Báo cáo, Macro hoặc Mô-đun hay đến ngăn Dẫn hướng.

Giá trị OnDeactivate sẽ là một trong những giá trị sau đây, tùy theo lựa chọn đã chọn trong cửa sổ Chọn Bộ dựng (truy nhập bằng cách bấm vào nút Dựng bên cạnh hộp Khi Hủy kích hoạt ở biểu mẫu hoặc trang thuộc tính của báo cáo):

  • Nếu chọn Bộ dựng Biểu thức, giá trị sẽ là "=expression", trong đó expression là biểu thức từ cửa sổ Bộ dựng Biểu thức.

  • Nếu chọn Bộ dựng Macro thì giá trị sẽ là tên của macro.

  • Nếu chọn Bộ dựng Mã thì giá trị sẽ là "[Thủ tục Sự kiện]".

Nếu để trống hộp Khi Hủy kích hoạt, giá trị thuộc tính sẽ là chuỗi trống.

Ví dụ

Ví dụ sau đây sẽ liên kết sự kiện Hủy kích hoạt với macro "Deactivate_Macro" cho biểu mẫu "Mục nhập Đơn hàng".

Forms("Order Entry").OnDeactivate = "Deactivate_Macro"

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×