Thuộc tính OrderByOn

Áp dụng cho

Đối tượng Form

Đối tượng Report

Bạn có thể sử dụng thuộc tính OrderByOn để chỉ định xem cài đặt thuộc tính của đối tượng OrderBy có được áp dụng hay không. Đọc/ghi Boolean.

expression.OrderByOn

Cần có expression. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng thuộc danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Thuộc tính OrderByOn sử dụng các cài đặt sau.

Cài đặt

Visual Basic

Mô tả

True

Cài đặt thuộc tính OrderBy được áp dụng khi đối tượng được mở.

No

False

(Mặc định) Cài đặt thuộc tính OrderBy không được áp dụng khi đối tượng được mở.


Lưu ý: Đối với các báo cáo, bạn có thể đặt thuộc tính OrderByOn bằng cách sử dụng trang thuộc tính của báo cáo, macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Đối với mọi đối tượng khác, bạn có thể đặt thuộc tính OrderByOn bằng cách bấm nút Sắp xếp trong Sắp xếp & Lọc trên tab Trang đầu hoặc bằng cách sử dụng VBA.

Khi đối tượng mới được tạo, đối tượng này sẽ kế thừa các thuộc tính RecordSource, Filter, OrderBy, OrderByOnFilterOn của bảng hoặc truy vấn đã tạo ra từ đó.

Ví dụ

Ví dụ sau đây hiển thị một thông báo cho biết trạng thái của thuộc tính OrderByOn đối với biểu mẫu "Danh sách Gửi thư".

MsgBox "OrderByOn property is " & _
Forms("Mailing List").OrderByOn
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×