Thuộc tính Printer

Áp dụng cho

Đối tượng Application

Đối tượng Form

Đối tượng Report

Trả về hoặc đặt đối tượng Printer thể hiện máy in mặc định trên hệ thống hiện tại. Đọc/ghi.

expression.Printer

Cần có expression. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng thuộc danh sách Áp dụng Cho.

Ví dụ

Ví dụ sau đây sẽ biến máy in đầu tiên trong tuyển tập Printer trở thành máy in mặc định cho hệ thống, rồi báo cáo tên máy in, thông tin trình điều khiển và thông tin cổng.

Dim prtDefault As Printer
Set Application.Printer = Application.Printers(0)
Set prtDefault = Application.Printer
With prtDefault
MsgBox "Device name: " & .DeviceName & vbCr _
& "Driver name: " & .DriverName & vbCr _
& "Port: " & .Port
End With

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×