Thuộc tính RecordSource

Áp dụng cho

Đối tượng Form

Đối tượng Report

Bạn có thể sử dụng thuộc tính RecordSource để chỉ định nguồn dữ liệu cho biểu mẫu hoặc báo cáo. Đọc/ghi Chuỗi.

expression.RecordSource

Cần có expression. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng thuộc danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Cài đặt thuộc tính RecordSource có thể là tên bảng, tên truy vấn hoặc câu lệnh SQL. Chẳng hạn, bạn có thể sử dụng các cài đặt sau đây:

Cài đặt mẫu

Mô tả

Nhân viên

Tên bảng chỉ định bảng Nhân viên làm nguồn dữ liệu.

SELECT Orders!OrderDate FROM Orders;

Câu lệnh SQL, chỉ định trường OrderDate trên bảng Đơn_hàng làm nguồn dữ liệu. Bạn có thể liên kết một điều khiển trên biểu mẫu hoặc báo cáo với trường OrderDate trong bảng Đơn_hàng bằng cách đặt thuộc tính ControlSource của điều khiển thành OrderDate.


Lưu ý: Bạn có thể đặt thuộc tính RecordSource bằng cách sử dụng trang thuộc tính của biểu mẫu hay báo cáo, macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Trong VBA, hãy sử dụng biểu thức chuỗi để đặt thuộc tính này.

Lưu ý: Việc thay đổi nguồn bản ghi của biểu mẫu hoặc báo cáo mở sẽ tự động khiến truy vấn lại dữ liệu cơ sở. Nếu thuộc tính Recordset được đặt theo thời gian chạy, thuộc tính RecordSource của biểu mẫu sẽ được cập nhật.

Sau khi tạo biểu mẫu hoặc báo cáo, bạn có thể thay đổi nguồn dữ liệu bằng cách thay đổi thuộc tính RecordSource. Thuộc tính RecordSource cũng hữu ích khi bạn muốn tạo biểu mẫu hoặc báo cáo có thể tái sử dụng. Ví dụ: bạn có thể tạo một biểu mẫu sử dụng thiết kế tiêu chuẩn, sau đó, sao chép biểu mẫu này và thay đổi thuộc tính RecordSource để hiển thị dữ liệu từ bảng, truy vấn hoặc câu lệnh SQL khác.

Việc giới hạn số lượng bản ghi chứa trong nguồn bản ghi của biểu mẫu có thể cải thiện hiệu năng, đặc biệt là khi ứng dụng của bạn đang chạy trên mạng. Ví dụ: bạn có thể đặt thuộc tính RecordSource của biểu mẫu thành câu lệnh SQL trả về một bản ghi duy nhất và thay đổi nguồn bản ghi của biểu mẫu tùy theo tiêu chí người dùng lựa chọn.

Ví dụ

Ví dụ sau đặt thuộc tính RecordSource của biểu mẫu vào bảng Khách_hàng:

Forms!frmCustomers.RecordSource = "Customers"

Ví dụ tiếp theo sẽ thay đổi nguồn bản ghi của biểu mẫu thành một bản ghi duy nhất trong bảng Khách_hàng, tùy theo tên công ty đã được chọn trong điều khiển hộp tổ hợp cmboCompanyName. Hộp tổ hợp được điền bằng câu lệnh SQL sẽ trả về ID khách hàng (trong cột liên kết) và tên công ty. CustomerID có kiểu dữ liệu Văn bản.

Sub cmboCompanyName_AfterUpdate()
Dim strNewRecord As String
strNewRecord = "SELECT * FROM Customers " _
& " WHERE CustomerID = '" _
& Me!cmboCompanyName.Value & "'"
Me.RecordSource = strNewRecord
End Sub

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×