Thuộc tính Section

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Áp dụng cho

Đối tượng BoundObjectFrame

Đối tượng Image

Đối tượng OptionGroup

Tuyển tập TabControl

Đối tượng CheckBox

Đối tượng Label

Đối tượng Page

Đối tượng TextBox

Đối tượng ComboBox

Đối tượng Line

Đối tượng PageBreak

Đối tượng ToggleButton

Đối tượng CommandButton

Đối tượng ListBox

Đối tượng Rectangle

Đối tượng CustomControl

Đối tượng ObjectFrame

Đối tượng Report

Đối tượng Form

Đối tượng OptionButton

Đối tượng SubForm

Thuộc tính Section như khi áp dụng cho điều khiển trên biểu mẫu hoặc báo cáo.

Bạn có thể xác định những điều khiển này theo mục của biểu mẫu hoặc báo cáo xuất hiện điều khiển. Đọc/ghi Số nguyên.

expression.Section

Cần có expression. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng ở trên.

Ghi chú

Đối với điều khiển, bạn có thể sử dụng thuộc tính Section để xác định mục nào của biểu mẫu hoặc báo cáo có điều khiển nằm trong.

Thuộc tính Section như khi áp dụng cho các đối tượng Biểu mẫu và Báo cáo.

Bạn có thể sử dụng thuộc tính Section để xác định phần của biểu mẫu hoặc báo cáo và cung cấp quyền truy nhập vào các thuộc tính của mục đó. Chỉ đọc đối tượng Section.

expression.Section(Index)

Cần có expression. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng ở trên.

Chỉ mục    Biến Bắt buộc. Số hoặc tên mục.

Ghi chú

Thuộc tính Section tương ứng với một mục cụ thể. Bạn có thể sử dụng các hằng số được liệt kê dưới đây. Chúng tôi khuyên bạn nên dùng hằng số để giúp mã của bạn dễ đọc hơn.

Cài đặt

Hằng số

Mô tả

0

acDetail

Mục hoặc báo cáo chi tiết của biểu mẫuphần chi tiết

1

acHeader

Biểu mẫu hoặc mục đầu trang báo cáo

2

acFooter

Biểu mẫu hoặc mục chân trang báo cáo

3

acPageHeader

Mục phần đầu trang của biểu mẫu hoặc báo cáo

4

acPageFooter

Mục phần chân trang của biểu mẫu hoặc báo cáo

5

acGroupLevel1Header

Mục đầu trang mức gộp nhóm 1 (chỉ với báo cáo)

6

acGroupLevel1Footer

Mục chân trang mức gộp nhóm 1 (chỉ với báo cáo)

7

acGroupLevel2Header

Mục đầu trang mức gộp nhóm 2(chỉ với báo cáo)

8

acGroupLevel2Footer

Mục chân trang mức gộp nhóm 2 (chỉ với báo cáo)


Nếu một báo cáo có các mục mức gộp nhóm bổ sung, các cặp đầu trang/chân trang được đánh số liên tiếp bắt đầu từ 9.

Đối với các biểu mẫu và báo cáo, thuộc tính Section là một mảng tất cả các mục hiện tại trong biểu mẫu hoặc báo cáo được chỉ định theo số mục. Ví dụ: Section(0) tham chiếu đến mục chi tiết của biểu mẫu và Section(3) tham chiếu đến mục đầu trang của biểu mẫu.

Bạn cũng có thể tham chiếu đến một mục theo tên. Câu lệnh sau đây tham chiếu đến mục Detail0 đối với biểu mẫu Khách hàng và đều tương đương nhau.

Forms!Customers.Section(acDetail).Visible

Forms!Customers.Section(0).Visible

Forms!Customers.Detail0.Visible

Đối với các biểu mẫu và báo cáo, bạn phải kết hợp thuộc tính Section với các thuộc tính khác có áp dụng cho mục biểu mẫu hoặc báo cáo.

Ví dụ

Như áp dụng cho điều khiển trên một biểu mẫu hoặc báo cáo.

Ví dụ sau đây sử dụng thuộc tính Section để xác định mục có chứa điều khiển CustomerID.

Dim intSectionNumber As Integer
intSectionNumber = Forms!Customers!CustomerID.Section

Như áp dụng cho các đối tượng Biểu mẫu và Báo cáo.

Ví dụ sau đây cho biết cách tham chiếu đến thuộc tính Visible của mục đầu trang trong biểu mẫu Khách hàng.

Forms!Customers.Section(acPageHeader).Visible

Forms!Customers.Section(3).Visible

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×