You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Áp dụng cho

Đối tượng AccessObject

Đối tượng CodeProject

Đối tượng Form

Đối tượng ObjectFrame

Đối tượng Reference

Đối tượng SubForm

Đối tượng AccessObjectProperty

Đối tượng ComboBox

Đối tượng Image

Đối tượng OptionButton

Đối tượng Report

Tuyển tập TabControl

Đối tượng AdditionalData

Đối tượng CommandButton

Đối tượng Label

Đối tượng OptionGroup

Đối tượng Section

Đối tượng TextBox

Đối tượng Application

Đối tượng CurrentProject

Đối tượng Line

Đối tượng Page

Đối tượng SmartTag

Đối tượng ToggleButton

Đối tượng BoundObjectFrame

Đối tượng CustomControl

Đối tượng ListBox

Đối tượng PageBreak

Đối tượng SmartTagAction

Đối tượng CheckBox

Đối tượng DataAccessPage

Đối tượng Module

Đối tượng Rectangle

Đối tượng SmartTagProperty

Bạn có thể sử dụng thuộc tính Name để chỉ định hoặc xác định biểu thức chuỗi nhận dạng tên của một đối tượng. Đọc/ghi Chuỗi cho các đối tượng sau đây: AdditionalData, BoundObjectFrame, CheckBox, ComboBox, CommandButton, CustomControl, Form, Image, Label, Line, ListBox, Module, ObjectFrame, OptionButton, OptionGroup, Page, PageBreak, Rectangle, Report, Section, SmartTagProperty, SubForm, TabControl, TextBoxToggleButton. Chuỗi chỉ đọc cho các đối tượng sau đây: AccessObject, AccessObjectProperty, Application, CodeProject, CurrentProject, DataAccessPage, Reference, SmartTagSmartTagAction.

expression.Name

biểu thức Bắt buộc. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng ở trên.

Ghi chú

Tên hợp lệ phải phù hợp với các quy ước đặt tên tiêu chuẩn cho Microsoft Office Access 2007. Đối với các đối tượng Microsoft Access, tên có thể dài tối đa 64 ký tự. Đối với các điều khiển, tên có thể dài tới 255 ký tự.

Đối với các đối tượng mới, đặt thuộc tính Name bằng cách bấm vào Lưu trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh và nhập tên hợp lệ. Để thay đổi tên đối tượng hiện có trong ngăn Dẫn hướng, bấm chuột phải vào tên, rồi bấm Đổi tên. Để thay đổi tên đối tượng hiện có khi đối tượng đang mở, bấm vào Lưu Dưới dạng trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

Đối với một mục hoặc điều khiển, bạn có thể đặt thuộc tính này bằng cách sử dụng trang thuộc tính, macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA). Bạn có thể sử dụng thuộc tính Name trong các biểu thức đối với đối tượng.

Tên mặc định cho các đối tượng mới là tên đối tượng cộng với một số nguyên duy nhất. Ví dụ: biểu mẫu mới đầu tiên là Form1, biểu mẫu mới thứ hai là Form2, v.v.. Một biểu mẫu không thể có cùng tên với đối tượng hệ thống khác, như đối tượng Screen.

Đối với một kiểm soát không gắn kết, tên mặc định là loại điều khiển cộng với một số nguyên duy nhất. Ví dụ: nếu điều khiển đầu tiên bạn thêm vào một biểu mẫu là một hộp văn bản, cài đặt thuộc tính Name của biểu mẫu đó là Text1.

Đối với một kiểm soát được gắn, tên mặc định là tên của trường trong nguồn dữ liệu cơ sở. Nếu bạn tạo một điều khiển bằng cách kéo một trường từ danh sách trường, cài đặt thuộc tính FieldName của trường đó sẽ được sao chép vào hộp thuộc tính Name của điều khiển đó.

Bạn không thể sử dụng "Biểu mẫu" hoặc "Báo cáo" để đặt tên một điều khiển hoặc mục.

Các điều khiển trên cùng một biểu mẫu, báo cáo hoặc trang truy nhập dữ liệu không thể có cùng tên nhưng các điều khiển trên các biểu mẫu, báo cáo hoặc trang truy nhập dữ liệu khác nhau có thể có cùng tên. Một điều khiển và một mục trên cùng một biểu mẫu không thể có cùng tên.

Ví dụ

Ví dụ sau đây trả về thuộc tính Name đối với biểu mẫu đầu tiên trong tuyển tập Biểu mẫu.

Dim strFormName As String

strFormName = Forms(0).Name

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×