Thuộc tính Tag

Áp dụng cho

Đối tượng BoundObjectFrame

Đối tượng Image

Đối tượng OptionGroup

Đối tượng SubForm

Đối tượng CheckBox

Đối tượng Label

Đối tượng Page

Tuyển tập TabControl

Đối tượng ComboBox

Đối tượng Line

Đối tượng PageBreak

Đối tượng TextBox

Đối tượng CommandButton

Đối tượng ListBox

Đối tượng Rectangle

Đối tượng ToggleButton

Đối tượng CustomControl

Đối tượng ObjectFrame

Đối tượng Report

Đối tượng Form

Đối tượng OptionButton

Đối tượng Section

Lưu trữ thông tin bổ sung về biểu mẫu, báo cáo, trang truy nhập dữ liệu, phần hoặc điều khiển theo yêu cầu của ứng dụng Microsoft Office Access 2007. Đọc/ghi Chuỗi.

expression.Tag

Cần có expression. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng thuộc danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Bạn có thể nhập biểu thức chuỗi chứa tối đa 2048 ký tự. Cài đặt mặc định là chuỗi độ dài bằng 0 (" ").

Bạn có thể đặt thuộc tính này bằng cách sử dụng trang thuộc tính của đối tượng, macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Không giống như các thuộc tính khác, cài đặt thuộc tính Tag mọi thuộc tính của đối tượng.

Bạn có thể sử dụng thuộc tính này để gán chuỗi nhận dạng cho đối tượng mà không làm ảnh hưởng tới mọi cài đặt thuộc tính khác của đối tượng đó hay gây ra tác dụng phụ khác. Thuộc tính Tag hữu ích khi bạn cần kiểm tra danh tính biểu mẫu, báo cáo, trang truy nhập dữ liệu, mục hoặc điều khiển được đưa vào là biến của một thủ tục.

Ví dụ

Ví dụ sau đây sử dụng thuộc tính Tag để hiển thị thông báo tùy chỉnh về các điều khiển trên biểu mẫu. Khi một điều khiển có tiêu điểm,văn bản mô tả sẽ được hiển thị trong điều khiển nhãn được gọi là lblMessage. Bạn chỉ định văn bản cho thông báo bằng cách đặt thuộc tính Tag cho từng điều khiển đối với chuỗi văn bản ngắn. Khi điều khiển nhận được tiêu điểm, thuộc tính Tag được gán cho thuộc tính Caption của điều khiển nhãn. Ví dụ này hiển thị văn bản mô tả của hộp văn bản có tên là txtDescription và nút lệnh có tên là cmdButton trên biểu mẫu.

Sub Form_Load()
Dim frmMessageForm As Form
Set frmMessageForm = Forms!Form1
frmMessageForm!lblMessage.Caption = "" ' Clear text.
frmMessageForm!txtDescription.Tag = _
"Help text for the text box."
frmMessageForm!cmdButton.Tag = _
"Help text for the command button."
End Sub
Sub txtDescription_GotFocus()
' Tag property setting as caption.
Me!lblMessage.Caption = Me!txtDescription.Tag
End Sub
Sub txtDescription_LostFocus()
Me!lblMessage.Caption = ""
End Sub
Sub cmdButton_GotFocus()
' Tag property setting as caption.
Me!lblMessage.Caption = Me!cmdButton.Tag
End Sub
Sub cmdButton_LostFocus()
Me.lblMessage.Caption = " "
End Sub

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×