Thuộc tính TimerInterval

Áp dụng cho

Đối tượng Form

Bạn có thể sử dụng thuộc tính TimerInterval để chỉ định khoảng thời gian theo mili giây, giữa các sự kiện Timer trên biểu mẫu. Đọc/ghi Long.

expression.TimerInterval

Cần có expression. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng thuộc danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Cài đặt thuộc tính TimerInterval là một giá trị Số nguyên Dài từ 0 đến 2.147.483.647.

Bạn có thể đặt thuộc tính này bằng cách sử dụng trang thuộc tính của biểu mẫu, macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Lưu ý: Khi sử dụng VBA, bạn đặt thuộc tính TimerInterval trong sự kiện Load của biểu mẫu.

Để chạy mã VBA trong các khoảng thời gian được xác định bởi thuộc tính TimerInterval, hãy đặt mã trong thủ tục sự kiện Timer của biểu mẫu. Ví dụ: để truy vấn lại bản ghi mỗi 30 giây một lần, hãy đặt mã để truy vấn lại các bản ghi trong thủ tục sự kiện Timer của biểu mẫu, rồi đặt thuộc tính TimerInterval là 30000.

Ví dụ

Ví dụ sau đây cho thấy cách tạo nút nhấp nháy trên biểu mẫu bằng cách hiển thị và ẩn biểu tượng ở nút đó. Thủ tục sự kiện Load của biểu mẫu đặt thuộc tính TimerInterval của biểu mẫu là 1000 để hiển thị biểu tượng được chuyển đổi mỗi giây một lần.

Sub Form_Load()
Me.TimerInterval = 1000
End Sub
Sub Form_Timer()
Static intShowPicture As Integer
If intShowPicture Then
' Show icon.
Me!btnPicture.Picture = "C:\Icons\Flash.ico"
Else
' Don't show icon.
Me!btnPicture.Picture = ""
End If
intShowPicture = Not intShowPicture
End Sub

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×