Áp dụng cho

Đối tượng BoundObjectFrame

Đối tượng Image

Đối tượng OptionButton

Đối tượng Report

Đối tượng CheckBox

Đối tượng Label

Đối tượng OptionGroup

Đối tượng SubForm

Đối tượng ComboBox

Đối tượng Line

Đối tượng Page

Tuyển tập TabControl

Đối tượng CommandButton

Đối tượng ListBox

Đối tượng PageBreak

Đối tượng TextBox

Đối tượng CustomControl

Đối tượng ObjectFrame

Đối tượng Rectangle

Đối tượng ToggleButton

Bạn có thể sử dụng thuộc tính Top để chỉ định vị trí của một đối tượng trên biểu mẫu hoặc báo cáo. Đọc/ghi Số nguyên cho mọi đối tượng trong danh sách Áp dụng Cho, ngoại trừ đối tượng Report, là Long có dạng chỉ đọc.

biểu thức Bắt buộc. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng ở trên.

Ghi chú

Vị trí của điều khiển là khoảng cách đo được từ viền trái hoặc viền trên cùng đến cạnh trái hoặc trên cùng của mục có chứa điều khiển. Việc đặt thuộc tính Top thành 0 sẽ đặt cạnh của điều khiển ở phần trên cùng của mục. Để sử dụng một đơn vị đo khác với cài đặt trong hộp thoại Tùy chọn Khu vực thuộc Pa-nen Điều khiển Windows, hãy chỉ định đơn vị, như cm hoặc in (ví dụ: 3 cm hoặc 2 in).

Trong Visual Basic, hãy sử dụng biểu thức số để đặt giá trị của thuộc tính này. Các giá trị được thể hiện bằng twip.

Đối với các điều khiển, bạn có thể đặt thuộc tính này bằng cách sử dụng trang thuộc tính của điều khiển, macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Khi bạn di chuyển một điều khiển, cài đặt thuộc tính Top mới sẽ được nhập tự động vào bảng thuộc tính. Khi bạn xem một biểu mẫu hoặc báo cáo trong Xem trước khi In hoặc khi bạn in một biểu mẫu, vị trí của điều khiển được xác định bởi cài đặt thuộc tính Top cùng với cài đặt lề của báo cáo, khả dụng bằng cách bấm vào Lềtrên tab Bố trí Trang.

Đối với các báo cáo, cài đặt thuộc tính Top là khoảng lệch giữa mục hiện tại với đầu trang. Cài đặt thuộc tính này được thể hiện bằng twip. Bạn có thể sử dụng thuộc tính này để xác định khoảng cách xuống trang bạn muốn in một mục trong thủ tục sự kiện Định dạng của mục đó.

Ví dụ

Ví dụ sau đây sẽ kiểm tra cài đặt thuộc tính Top cho báo cáo hiện tại. Nếu giá trị nhỏ hơn cài đặt lề tối thiểu, các thuộc tính NextRecordPrintSection sẽ được đặt thành False. Mục không chuyển sang bản ghi tiếp theo và mục tiếp theo không được in ra.

Sub Detail1_Format(Cancel As Integer, _
FormatCount As Integer)
Const conTopMargin = 1880
' Don't advance to next record or print next section
' if Top property setting is less than 1880 twips.
If Me.Top < conTopMargin Then
Me.NextRecord = False
Me.PrintSection = False
End If
End Sub

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×