Áp dụng cho

Đối tượng CheckBox

Đối tượng OptionButton

Đối tượng ToggleButton

Bạn có thể sử dụng thuộc tính TripleState để chỉ định cách thức hiển thị giá trị Null của hộp kiểm, nút chuyển đổi hoặc nút tùy chọn. Đọc/ghi Boolean.

expression.TripleState

biểu thức Bắt buộc. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng trong danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Thuộc tính TripleState sử dụng các cài đặt sau.

Cài đặt

Visual Basic

Mô tả

True

Điều khiển sẽ luân chuyển qua các trạng thái đối với các giá trị Yes, No và Null. Điều khiển sẽ xuất hiện mờ (màu xám) khi thuộc tính Value của điều khiển đó được đặt là Null.

No

False

(Mặc định) Điều khiển sẽ luân chuyển qua các trạng thái cho giá trị Yes và No. Giá trị Null sẽ hiển thị như thể đó là giá trị No.


Lưu ý: Bạn có thể đặt thuộc tính TripleState bằng cách sử dụng trang thuộc tính của điều khiển, macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Có thể đặt thuộc tính này trong mọi dạng xem.

Ví dụ

Ví dụ sau hiển thị thông báo mô tả chi tiết về trạng thái của hộp kiểm có tên là "Check1" trên biểu mẫu "frmOperations".

Dim strTripleState As String
strTripleState = Forms.Item("frmOperations").Controls.Item("Check1").TripleState
Select Case strTripleState
Case True
MsgBox "For Check1, TripleState = " & strTripleState & _
". The control will cycle through states for Yes, No, " & _
"and Null values. The control appears dimmed (grayed) " & _
"when its Value property is set to Null."
Case False
MsgBox "For Check1, TripleState = " & strTripleState & _
". The control will cycle through states for Yes and No " & _
"values. Null values display as if they were No values."
Case Else
MsgBox "Can't determine the TripleState property for Check1."
End Select

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×