Tính toán tỷ lệ phần trăm cho tổng phụ trong PivotTable

Để hiển thị các tỷ lệ phần trăm như %của Tổng Cha mẹ, % Tổng Chính hoặc % Tổng Hiện có Trong PivotTable, hãy chọn từ tùy chọn Hiển thị Giá trị Như.

Để hiển thị các phép tính song song với các giá trị mà chúng dựa trên (ví dụ: để hiển thị % Tổng Chính bên cạnh tổng phụ), trước tiên bạn cần nhân đôi trường giá trị bằng cách thêm nhiều lần.

 1. Trong Danh sách Trường,kéo trường bạn muốn nhân đôi vào vùng Giá trị, rồi đặt trường đó ngay bên dưới cùng một trường.

  Excel thêm trường giá trị vào PivotTable với một số định danh duy nhất được thêm vào tên của trường đó. Đổi tên nếu bạn muốn.

 2. Bấm chuột phải vào trường giá trị trong PivotTable, rồi chọn Hiển thị Giá trị Như.

 3. Bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

  Sử dụng tùy chọn này:

  Để hiện hoặc tính toán:

  Không Tính toán

  Giá trị được nhập vào trường.

  % Tổng Cuối

  Giá trị dưới dạng tỷ lệ phần trăm trên tổng chính của tất cả các giá trị hoặc điểm dữ liệu trong báo cáo.

  % Tổng Cột

  Tất cả các giá trị trong mỗi cột hoặc chuỗi dưới dạng tỷ lệ phần trăm trên tổng của cột hoặc chuỗi.

  % Tổng Hàng

  Giá trị trong mỗi hàng hoặc thể loại dưới dạng tỷ lệ phần trăm trên tổng của hàng hoặc thể loại.

  % Của

  Giá trị dưới dạng tỷ lệ phần trăm trên giá trị của Mục cơ sở đã chọn trong Trường cơ sở.

  % Tổng Hàng Cha mẹ

  Giá trị như: (giá trị của mục) / (giá trị của mục cha mẹ trong các hàng)

  % Tổng Cột Cha mẹ

  Giá trị như: (giá trị của mục) / (giá trị của mục cha mẹ trong các cột)

  % Tổng Cha mẹ

  Giá trị như: (giá trị của mục) / (giá trị của mục cha mẹ trong Trường cơ sở đã chọn)

  Chênh lệch

  Các giá trị dưới dạng chênh lệch với giá trị của Mục cơ sở đã chọn trong Trường cơ sở.

  % Chênh lệch

  Giá trị dưới dạng chênh lệch phần trăm so với giá trị của Mục cơ sở đã chọn trong Trường cơ sở.

  Tổng Hiện có trong

  Giá trị của các mục liên tiếp trong Trường cơ sở đã chọn làm tổng hiện có.

  % Tổng Hiện có trong

  Giá trị dưới dạng tỷ lệ phần trăm cho các mục liên tiếp trong Trường cơ sở đã chọn được hiển thị dưới dạng tổng hiện có.

  Xếp Nhỏ nhất đến Lớn nhất

  Thứ hạng các giá trị đã chọn trong một trường cụ thể, liệt kê mục nhỏ nhất trong trường là 1 và mỗi giá trị lớn hơn có một giá trị thứ hạng cao hơn.

  Xếp Lớn nhất đến Nhỏ nhất

  Thứ hạng các giá trị đã chọn trong một trường xác định, liệt kê mục lớn nhất trong trường là 1 và mỗi giá trị nhỏ hơn có giá trị thứ hạng cao hơn.

  Chỉ mục

  Giá trị như: ((giá trị trong ô) x (Tổng Cuối Chung)) / ((Tổng Cuối của Hàng) x (Tổng Cuối của Cột))

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongTrả lời cộng đồng.

Xem Thêm

PivotTable

PivotTable

PivotTable

một PivotTable

PivotTable

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×