Toán tử phạm vi spilled

Khi bạn đang xử lý các hàm mảng bị xếp chồng, chẳng hạn như trình tự, có thể tham chiếu toàn bộ phạm vi tràn bằng cách đặt toán tử phạm vi spilled (#) sau phạm vi. Trong ví dụ sau đây, chúng tôi có trình tự = (10) trong ô A2, tràn vào A2: A11. Trong ô C2 chúng ta có công thức = sum (A2 #), là tương đương với = sum (A2: A11), như A2: A11 là phạm vi tràn của công thức trong A2. Tính năng này trả về 55, tổng của tất cả các giá trị trong phạm vi mảng spilled.

Nếu phạm vi tràn của bạn tăng lên hoặc hợp đồng, ví dụ bằng cách thay đổi công thức trong A2 thành = SEQUENCE (20), công thức SUM sẽ tự động phản ánh điều đó. Nếu đây là một phạm vi thông thường, chúng tôi cần nhập = SUM (A2: A11) và cập nhật nó theo cách thủ công nếu phạm vi tràn thay đổi. Thông thường, bạn có thể không nhận ra nếu một phạm vi đã thay đổi, vì vậy điều này có thể loại bỏ rất nhiều công việc đoán.

Toán tử phạm vi spilled để tham chiếu toàn bộ phạm vi mảng dấu phân cách với = SUM (A2 #).

Đây là một ví dụ khác về cách sử dụng toán tử phạm vi spilled trong một số công thức, nơi chúng tôi tạo một danh sách duy nhất từ danh sách tên, sắp xếp danh sách, sau đó lọc cho tên trong khoảng 3 ký tự. Chúng tôi có = sắp xếp (C2 #) trong ô E2, và = Filter (C2 #, len (C2 #) >3) trong ô G2.

Toán tử phạm vi spilled (#) để tham chiếu toàn bộ phạm vi mảng đã đổ xuống với = FILTER (C2 #, LEN (C2 #) >3)

Các hạn chế đã biết

Toán tử phạm vi spilled không hỗ trợ tham chiếu đến sổ làm việc đóng. Thay vào đó, nó sẽ trả về #REF! . Mở sổ làm việc được tham chiếu sẽ giải quyết được sự cố.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Hàm FILTER

Hàm RANDARRAY

Hàm SEQUENCE

Hàm SORT

Hàm SORTBY

Hàm UNIQUE

Lỗi #SPILL! trong Excel

Các mảng động và hành vi mảng bị tràn

Toán tử giao nhau tiềm ẩn: @

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×