Bài viết này mô tả về cú pháp công thức và cách dùng hàm UNICHAR trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về ký tự Unicode mà giá trị số đã cho tham chiếu tới.

Cú pháp

UNICHAR(number)

Cú pháp hàm UNICHAR có các đối số sau đây.

  • Number    Bắt buộc. Number là số Unicode đại diện cho ký tự.

Chú thích

  • Ký tự Unicode được trả về có thể là một chuỗi ký tự, ví dụ trong các mã UTF-8 hoặc UTF-16.

  • Nếu các số Unicode là các số thay thế một phần và các kiểu dữ liệu không hợp lệ, hàm UNICHAR trả về giá trị lỗi #N/A.

  • Nếu các số là những giá trị số nằm ngoài phạm vi cho phép, hàm UNICHAR trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu number là không (0), hàm UNICHAR trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=UNICHAR(66)

Trả về ký tự được đại diện bởi số unicode 66 (chữ B hoa).

B

=UNICHAR(32)

Trả về ký tự được đại diện bởi số unicode 32 (ký tự khoảng trắng).

Ký tự khoảng trắng

=UNICHAR(0)

Số unicode 0 trả về giá trị lỗi #VALUE!

#VALUE!

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×