Bảng sau đây chứa nối kết đến các bài viết và video cho bạn biết cách tạo công thức từ dữ liệu trong trang tính của bạn. Các ví dụ trong bài viết có chứa dữ liệu mẫu để giúp bạn bắt đầu và hướng dẫn để giúp bạn đạt được kết quả mong đợi.

Loại Công thức

Ví dụ

Có điều kiện

Tạo công thức có điều kiện

Hiển thị hoặc ẩn các giá trị bằng không

Ẩn giá trị lỗi và chỉ báo lỗi trong ô

Tra cứu

Tra cứu các giá trị trong một danh sách dữ liệu

Ngày và Giờ

Cộng hoặc trừ các ngày

Cộng hoặc trừ thời gian

Hiển thị ngày dưới dạng ngày trong tuần

Chèn ngày và giờ hiện tại vào trong ô

Tài chính

Tính số dư hiện thời

Tính toán mức tăng trưởng kép hàng năm (CAGR)

Thống kê

Tính trung bình nhóm số

Tính số trung vị của một nhóm các số

Hàm MODE

Toán học

Cộng các số

Trừ số

Nhân và chia các số

Tính toán phần trăm

Làm tròn một số

Hàm POWER

Tính toán số nhỏ nhất hoặc lớn nhất trong một phạm vi

Tính giai giai hoặc hoán vị của một số

Tạo bảng nhân

Đếm

Đếm số ô không trống

Đếm tần suất xuất hiện của một giá trị

Đếm các giá trị duy nhất trong số các giá trị trùng lặp

Đếm các số lớn hơn hoặc nhỏ hơn một số

Tính tổng hiện có

Chuyển đổi

Chuyển đổi thời gian

Chuyển đổi ngày tháng được lưu dưới dạng văn bản sang dạng ngày tháng

Chuyển đổi số được lưu trữ dưới dạng văn bản sang số

Chuyển đổi số đo

Chuyển đổi số sang các hệ thống số khác nhau

Văn bản

Thay đổi kiểu chữ hoa/thường

Kiểm tra xem một ô có chứa văn bản (không nhạy cảm chữ thường)

Kiểm tra xem ô có chứa văn bản (chữ hoa chữ thường) hay không

Kết hợp văn bản và số

Kết hợp văn bản với ngày hoặc thời gian

Kết hợp hai hoặc nhiều cột bằng cách sử dụng hàm

Lặp lại ký tự trong ô

Chỉ hiển thị bốn chữ số cuối của số định danh

Chèn tên tệp, Excel, đường dẫn hoặc trang tính hiện tại vào một ô

Phân tách tên bằng Trình hướng dẫn Chuyển Văn bản thành Cột

Tách văn bản giữa các cột bằng cách sử dụng hàm

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×