Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Tính toán phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp (bỏ các giá trị lô-gic và văn bản trong tập hợp).

Cú pháp

VAR.P(number1,[number2],...)

Cú pháp hàm VAR.P có các đối số dưới đây:

 • Number1     Bắt buộc. Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với tổng thể.

 • Number2, ...     Tùy chọn. Là các đối số dạng số từ 2 đến 254 tương ứng với một tập hợp.

Chú thích

 • VAR.P giả định các đối số của nó là toàn bộ tập hợp. Nếu dữ liệu của bạn thể hiện một mẫu của tập hợp, cần dùng hàm VAR.S để tính toán phương sai.

 • Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

 • Các giá trị logic và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

 • Nếu đối số là mảng hay tham chiếu, chỉ các số trong mảng hay tham chiếu đó mới được tính. Các ô trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

 • Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

 • Nếu bạn muốn đưa các giá trị lô-gic và các trình bày số dạng văn bản vào trong một tham chiếu như là một phần trong tính toán, hãy dùng hàm VARPA.

 • Phương trình của VAR.P như sau:

  Phương trình

  trong đó x là trung độ mẫu AVERAGE(number1,number2,...) và n là kích thước mẫu.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Độ bền

1.345

1.301

1.368

1.322

1.310

1.370

1.318

1.350

1.303

1.299

Công thức

Mô tả

Kết quả

=VAR.P(A2:A11)

Phương sai cho giới hạn bền của tất cả công cụ, giả định rằng chỉ sản xuất 10 công cụ (toàn bộ tập hợp được sử dụng).

678,84

=VAR.S(A2:A11)

Phương sai, sử dụng hàm VAR.S, theo đó giả định rằng chỉ kiểm tra một mẫu của tập hợp. Kết quả khác với hàm VAR.P.

754,27

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×