VAR.S (Hàm VAR.S)

Ước tính phương sai dựa trên mẫu (bỏ qua các giá trị lô-gic và văn bản trong mẫu).

Cú pháp

VAR.S(number1,[number2],...)

Cú pháp hàm VAR.S có các đối số như sau:

 • Number1     Bắt buộc. Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với mẫu tổng thể.

 • Number2, ...     Tùy chọn. Là các đối số dạng số từ 2 đến 254 tương ứng với một mẫu của một tập hợp.

Chú thích

 • VAR.S giả định các đối số của nó là một mẫu của tập hợp. Nếu dữ liệu của bạn thể hiện toàn bộ tập hợp, cần dùng hàm VAR.P để tính toán phương sai.

 • Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

 • Các giá trị logic và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

 • Nếu đối số là mảng hay tham chiếu, chỉ các số trong mảng hay tham chiếu đó mới được tính. Các ô trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

 • Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

 • Nếu bạn muốn đưa các giá trị lô-gic và các trình bày số dạng văn bản vào trong một tham chiếu như là một phần của tính toán, hãy dùng hàm VARA.

 • VAR.S dùng công thức sau đây:

  Công thức

  trong đó x là trung độ mẫu AVERAGE(number1,number2,...) và n là kích thước mẫu.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Độ bền

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Công thức

Mô tả

Kết quả

=VAR.S(A2:A11)

Phương sai cho giới hạn bền của công cụ, khi các giá trị trong A2:A11 chỉ biểu thị một mẫu của tất cả dữ liệu. Hàm VAR.S trả về kết quả khác với hàm VAR.P, theo đó coi phạm vi dữ liệu là toàn bộ tập hợp.

754,27

=VAR.P(A2:A11)

Phương sai sựa trên toàn bộ tập hợp, sử dụng hàm VAR.P, trả về một kết quả khác.

678,84

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×