×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Sử dụng Kiểu trong Word

Sử dụng Kiểu Nhanh

Your browser does not support video.

You might format a document while you type, or change fonts for things like headings. Here’s a better way to get your document looking smart: Quick Styles.

Don’t change fonts, use Quick Styles

  • You might format a document while you type, or change fonts, font size, or colors for things like headings. Here’s a better way to get your document looking smart: Quick Styles.

  • Give it a try by clicking the Style buttons in the ribbon on the HOME tab.

Want more?

Move around in a document using the Navigation pane

Introduction to Tables of Contents (TOCs)

Take tables of contents (TOCs) to the next level

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×