Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Web kiểm tra tương thích: các lỗi thông thường

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn chạy bộ kiểm tra tương thích, bất kỳ lỗi nào được lưu trữ trong một bảng, vấn đề tương thích Web. Chủ đề này giải thích cách xử lý lỗi được liệt kê trong bảng vấn đề tương thích Web nói chung, và cung cấp trợ giúp cụ thể trên các lỗi thông thường mà bạn có thể thấy được liệt kê.

Lưu ý: Nhiều bộ kiểm tra tương thích lỗi do sự hiện diện của màn hình nền chỉ ra (hay "khách") đối tượng hoặc các thiết đặt trong cơ sở dữ liệu mà bạn muốn phát hành web.

Tổng quan

ACCWeb102000

ACCWeb102001

ACCWeb102002

ACCWeb102004

ACCWeb102008

ACCWeb102011

ACCWeb102013

ACCWeb102014

ACCWeb102015

ACCWeb102016

ACCWeb102017

ACCWeb106004

Tổng quan

Khi bạn chạy bộ kiểm tra tương thích, một bảng được tạo vào danh sách gặp phải bất kỳ lỗi nào. Ví dụ, đây là bảng mở Hiển thị lỗi:

Bảng Vấn đề về Tương thích Web

Lỗi được liệt kê cho biết một cột trong Table2 có kiểu dữ liệu không tương thích với Web.

Cách hoạt động của bài viết này

Trong này và trong các Web tương thích kiểm tra lỗi các chủ đề khác, từng lỗi được liệt kê trong định dạng sau đây:

Lỗi văn bản    Giá trị của trường mô tả cho hàng trong bảng vấn đề tương thích Web.

Điều đó nghĩa là gì    Thêm thông tin để giúp bạn tìm hiểu về vấn đề.

Việc cần làm    Độ phân giải được đề xuất về lỗi.

Đầu Trang

ACCWeb102000

Lỗi văn bản    tên đối tượng phụ thuộc vào tên đối tượng máy khách đối tượng.

Điều đó nghĩa là gì    Đối tượng được biểu thị web dựa trên một đối tượng khác mà không phải là một đối tượng web. Một số ví dụ bao gồm:

  • Biểu mẫu web hiển thị thông tin từ một truy vấn máy khách

  • Biểu mẫu web có một nút khởi chạy một báo cáo ứng dụng khách khi bạn bấm vào

Đối tượng web sẽ không hoạt động đúng cách trên Web, trừ khi bạn loại bỏ sự phụ thuộc vào đối tượng máy khách.

Việc cần làm    Loại bỏ tham chiếu tới đối tượng máy khách. Bạn cũng có thể muốn tạo lại ứng dụng khách đối tượng như một đối tượng web, và thay thế tham chiếu tới đối tượng máy khách bằng một tham chiếu tới đối tượng web mới.

Đầu Trang

ACCWeb102001

Lỗi văn bản    Thuộc tính giá trị chứa một hoặc nhiều ký tự không tương thích với Web.

Điều đó nghĩa là gì    Tên đối tượng hoặc điều khiển không hợp lệ để sử dụng trên Web.

Việc cần làm    Hãy đảm bảo rằng tên đối tượng không vi phạm bất kỳ quy tắc sau đây:

  • Tên không có thể chứa một dấu chấm (.), than (!), dấu ngoặc vuông ([]), dẫn khoảng cách, hoặc các ký tự không in chẳng hạn như một vận chuyển trả về

  • Tên có thể không chứa bất kỳ ký tự sau: / \: *? "" < > | # < TAB > {} % ~ &

  • Tên không có thể bắt đầu với dấu bằng (=)

  • Tên phải là từ 1 đến 64 ký tự trong độ dài

Đầu Trang

ACCWeb102002

Lỗi văn bản    tên đối tượng phụ thuộc vào tên đối tượng không tồn tại.

Điều đó nghĩa là gì    Đối tượng được biểu thị web dựa trên một đối tượng khác mà không phải là một đối tượng web. Một số ví dụ bao gồm:

  • Biểu mẫu web hiển thị thông tin từ một truy vấn máy khách

  • Biểu mẫu web có một nút khởi chạy một báo cáo ứng dụng khách khi bạn bấm vào

Đối tượng web sẽ không hoạt động đúng cách trên Web, trừ khi bạn loại bỏ sự phụ thuộc vào đối tượng máy khách.

Việc cần làm    Loại bỏ tham chiếu tới đối tượng máy khách. Bạn cũng có thể muốn tái – tạo đối tượng máy khách như một đối tượng web, và thay thế tham chiếu tới đối tượng máy khách bằng một tham chiếu tới đối tượng web mới.

Đầu Trang

ACCWeb102004

Lỗi văn bản    Thuộc tính giá trị phải là giá trị mặc định là tương thích với Web.

Điều đó nghĩa là gì    Chỉ giá trị mặc định của thuộc tính được biểu thị được hỗ trợ trong cơ sở dữ liệu web.

Việc cần làm    Thay thế giá trị hiện tại của thuộc tính được chỉ định giá trị mặc định cho thuộc tính đó.

Đầu Trang

ACCWeb102008

Lỗi văn bản    tên đối tượng phụ thuộc vào tên đối tượng không tương thích với Web.

Điều đó nghĩa là gì    Đối tượng đầu tiên tham chiếu đối tượng thứ hai nhưng đối tượng thứ hai sẽ không sẵn dùng trên Web.

Việc cần làm    Loại bỏ tham chiếu tới đối tượng thứ hai, hoặc thay thế tham chiếu với tham chiếu đến một đối tượng khác được web tương thích.

Đầu Trang

ACCWeb102011

Lỗi văn bản    Thuộc tính giá trị phải là giá trị là tương thích với Web.

Điều đó nghĩa là gì    Thuộc tính được biểu thị phải có giá trị đã xác định trong cơ sở dữ liệu web.

Việc cần làm    Thay đổi giá trị thuộc tính giá trị đã xác định.

Đầu Trang

ACCWeb102013

Lỗi văn bản    Thuộc tính giá trị không phải là trống có tương thích với Web.

Điều đó nghĩa là gì    Thuộc tính được biểu thị phải có một giá trị để làm việc trong một cơ sở dữ liệu web.

Việc cần làm    Gán một giá trị cho thuộc tính.

Đầu Trang

ACCWeb102014

Lỗi văn bản    Cơ sở dữ liệu bên dưới điều khiển mã nguồn được không tương thích với Web.

Điều đó nghĩa là gì    Cơ sở dữ liệu mà bạn đang cố gắng phát hành nằm bên dưới điều khiển mã nguồn không được hỗ trợ trong cơ sở dữ liệu web.

Việc cần làm    Nén và sửa cơ sở dữ liệu để loại bỏ nó khỏi điều khiển mã nguồn. Để biết thêm thông tin, hãy xem giúp ngăn và sửa vấn đề tệp cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng nén và sửa chữa.

Đầu Trang

ACCWeb102015

Lỗi văn bản    Độ dài chuỗi giá trị thuộc tính có thể không dài hơn số nguyên.

Điều đó nghĩa là gì    Thuộc tính được biểu thị có một giá trị chuỗi quá dài. Điều này thường xảy ra với điều khiển tên (độ dài tối đa 255), nhãn hoặc nút chú thích (tối đa 2048), thẻ (2048), mô tả (2048), chú giải công cụ văn bản (255), đối tượng tên (255), và hình ảnh (255).

Việc cần làm    Rút ngắn giá trị chuỗi. Các thuộc tính thường trong trang thuộc tính cho một biểu mẫu hoặc báo cáo.

Đầu Trang

ACCWeb102016

Lỗi văn bản    Thuộc tính giá trị phải là một trang web tương thích biểu mẫu hoặc báo cáo có tương thích với Web.

Điều đó nghĩa là gì    Biểu mẫu con đã xác định hoặc báo cáo con không phải là web tương thích.

Việc cần làm    Loại bỏ biểu mẫu con hoặc báo cáo con, hoặc thay thế bằng một phiên bản tương thích web.

Đầu Trang

ACCWeb102017

Lỗi văn bản    Kiểm tra tương thích web đã hủy bỏ.

Điều đó nghĩa là gì    Nếu bạn đã hủy bỏ không kiểm tra tương thích, một trong các thao tác sau đây có thể vào trường hợp:

  • Cơ sở dữ liệu là chỉ đọc.

  • Không phải tất cả các đối tượng được đóng.

Việc cần làm    Đóng bất kỳ đối tượng cơ sở dữ liệu mở và chạy bộ kiểm tra tương thích lần nữa. Nếu không có đối tượng đang mở hoặc lỗi đó lặp lại, hãy kiểm tra xem tệp cơ sở dữ liệu là chỉ đọc.

Đầu Trang

ACCWeb106004

Đối tượng lỗi văn bản    là tương thích với Web.

Điều đó nghĩa là gì    Đối tượng đã xác định là một trang truy nhập dữ liệu, và không thể phát hành.

Việc cần làm    Loại bỏ tất cả các trang truy nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu mà bạn muốn phát hành web.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×