Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm XNPV trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về giá trị hiện tại ròng cho một lịch biểu dòng tiền không nhất thiết phải là định kỳ. Để tính toán giá trị hiện tại ròng cho một loạt dòng tiền định kỳ, hãy dùng hàm NPV.

Cú pháp

XNPV(rate, values, dates)

Cú pháp của hàm XNPV có các đối số sau đây:

 • Rate    Bắt buộc. Là lãi suất chiết khấu áp dụng cho dòng tiền.

 • Values    Bắt buộc. Là một loạt các dòng tiền tương ứng với một lịch biểu chi trả trong đối số dates. Khoản chi trả đầu tiên là tùy chọn và tương ứng với chi phí hoặc khoản trả diễn ra đầu tiên trong khoản đầu tư. Nếu giá trị đầu tiên là một chi phí hoặc một khoản chi trả, nó phải là một giá trị âm. Tất cả các khoản chi trả kế tiếp sẽ được chiết khấu dựa theo năm có 365 ngày. Loạt giá trị phải chứa ít nhất một giá trị dương và một giá trị âm.

 • Dates    Bắt buộc. Là một lịch biểu gồm những ngày chi trả tương ứng với các khoản chi trả của dòng tiền. Ngày chi trả đầu tiên cho biết thời điểm bắt đầu của lịch biểu chi trả. Tất cả các ngày khác phải là các ngày sau ngày này, nhưng chúng có thể diễn ra theo bất cứ trật tự nào.

Chú thích

 • Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 1 tháng một năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 1 tháng một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.448 ngày sau ngày 1 tháng một năm 1900.

 • Các số trong đối số dates sẽ được cụt thành số nguyên.

 • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm XNPV trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu bất kỳ số nào trong đối số dates không phải là ngày hợp lệ, hàm XNPV trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu bất kỳ số nào trong đối số dates xảy ra trước ngày bắt đầu, hàm XNPV trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu values và dates có chứa số lượng giá trị khác nhau, hàm XNPV trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Hàm XNPV được tính toán theo công thức sau đây:

  Phương trình

  trong đó:

  • di = ngày chi trả thứ i hay cuối cùng.

  • d1 = ngày chi trả lần thứ 0.

  • Pi = lần chi trả thứ i hay cuối cùng.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Giá trị

Ngày tháng

-10.000 $

01/01/2008

2.750 $

01/03/2008

4.250 $

30/10/2008

3.250 $

15/02/2009

2.750 $

01/04/2009

Công thức

Mô tả

Kết quả

=XNPV(.09, A2:A6, B2:B6)

Giá trị hiện tại ròng cho khoản đầu tư với chi phí và lợi nhuận ở trên. Dòng tiền mặt giảm 9 phần trăm.

2.086,65 $

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×