Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm YIELD trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về lợi tức của một chứng khoán trả lãi định kỳ. Hãy dùng hàm YIELD để tính toán lợi tức trái phiếu.

Cú pháp

YIELD(settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, [basis])

Quan trọng: Ngày nên được nhập bằng cách dùng hàm DATE hoặc nhập như là kết quả của những công thức hay hàm khác. Ví dụ, sử dụng DATE(2008,5,23) cho ngày 23 tháng năm năm 2008. Vấn đề có thể xảy ra nếu nhập ngày tháng dạng văn bản.

Cú pháp hàm YIELD có các đối số sau đây:

 • Settlement    Bắt buộc. Ngày thanh toán chứng khoán. Ngày thanh toán chứng khoán là ngày sau ngày phát hành khi chứng khoán được bán cho người mua.

 • Maturity    Bắt buộc. Ngày đáo hạn của chứng khoán. Ngày đáo hạn là ngày mà chứng khoán hết hạn.

 • Rate    Bắt buộc. Lãi suất phiếu lãi hàng năm của chứng khoán.

 • Pr    Bắt buộc. Giá chứng khoán theo mệnh giá 100 đô-la.

 • Redemption    Bắt buộc. Giá trị hoàn trả của chứng khoán trên mỗi $100 mệnh giá.

 • Frequency    Bắt buộc. Số lần thanh toán phiếu lãi hàng năm. Đối với thanh toán hàng năm, tần suất = 1; đối với nửa năm, tần suất = 2; đối với hàng quý, tần suất = 4.

 • Basis    Tùy chọn. Loại cơ sở đếm ngày sẽ dùng.

Cơ sở

Cơ sở đếm ngày

0 hoặc bỏ qua

US (NASD) 30/360

1

Thực tế/thực tế

2

Thực tế/360

3

Thực tế/365

4

European 30/360

Chú thích

 • Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 1 tháng một năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 1 tháng một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.448 ngày sau ngày 1 tháng một năm 1900.

 • Ngày kết toán là ngày người mua mua một phiếu lãi, ví dụ như trái phiếu. Ngày đáo hạn là ngày mà phiếu lãi hết hạn. Ví dụ, giả sử một trái phiếu thời hạn 30 năm được phát hành ngày 01 Tháng 1 năm 2008 và người mua mua trái phiếu đó sáu tháng sau. Ngày phát hành sẽ là 01 tháng 1 năm 2008, ngày kết toán sẽ là 01 tháng 7 năm 2008 và ngày đáo hạn sẽ là 01 tháng 1 năm 2038 nghĩa là 30 năm sau ngày 01 tháng 1 năm 2008, tức là ngày phát hành.

 • Các đối số settlement, maturity, frequency và basis bị cắt cụt thành số nguyên.

 • Nếu settlement hoặc maturity không phải là ngày hợp lệ, hàm YIELD trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu rate < 0, hàm YIELD trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu pr ≤ 0 hoặc nếu redemption ≤ 0, hàm YIELD trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu frequency là bất kỳ số nào khác 1, 2 hoặc 4, hàm YIELD trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu basis < 0 hoặc nếu basis > 4, hàm YIELD trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu settlement ≥ maturity, hàm YIELD trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu chỉ có một kỳ phiếu lãi hoặc ít hơn tính đến khi hoàn trả, hàm YIELD được tính như sau:

  Phương trình

  trong đó:

  • A = số ngày tính từ đầu kỳ phiếu lãi tới ngày kết toán (ngày dồn tích).

  • DSR = số ngày từ ngày kết toán đến ngày hoàn trả.

  • E = số ngày trong kỳ phiếu lãi.

 • Nếu có nhiều kỳ phiếu lãi tính đến khi hoàn trả, hàm YIELD được tính toán thông qua một trăm lần lặp. Giải pháp dùng phương pháp Newton dựa trên công thức được dùng cho hàm PRICE. Lợi tức thay đổi cho đến khi giá ước tính cho lợi tức gần với giá cả.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

Ngày 15 tháng 2 năm 2008

Ngày kết toán

Ngày 15 tháng 11 năm 2016

Ngày đáo hạn

5,75%

Phần trăm phiếu lãi

95,04287

Giá

$100

Giá trị hoàn trả

2

Tần suất là nửa năm một lần (xem ở trên)

0

Cơ sở 30/360 (xem ở trên)

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Kết quả

=YIELD(A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8)

Lợi tức, cho trái phiếu với các số hạng ở trên (0,065 hoặc 6,5%)

6,5%

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×