Đã phát hành Các bản cập nhật Tích lũy cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tóm tắt

Bài viết này liệt kê các bản cập nhật tích lũy đã được phát hành cho Microsoft Dynamics NAV 2017.

Cập nhật tích lũy là một tập hợp tích lũy các tệp bao gồm tất cả hotfix và tính năng theo quy định đã được phát hành cho Microsoft Dynamics NAV 2017.

Bản cập nhật tích lũy mới nhất được liệt kê trong bài viết này bao gồm các hotfix và tính năng theo quy định được phát hành cho Microsoft Dynamics NAV 2017, bao gồm các hotfix và tính năng quy định được phát hành trong các bản cập nhật tích lũy trước đó.

Bạn nên luôn cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất.

Thông tin Bổ sung

Bảng sau đây liệt kê các Bản cập nhật Tích lũy đã được phát hành cho Microsoft Dynamics NAV 2017. Cập nhật Tích lũy bao gồm hotfix áp dụng cho tất cả các quốc gia và chọn phiên bản cục bộ.

Cập nhật Tích lũy cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Kiến thức
ID Cơ sở

Tiêu đề

Ngày phát hành

Số bản dựng.

Bao gồm các phiên bản cục bộ

5003470

Bản cập nhật tích lũy 54 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Sáu 2021

30563

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5001730

Bản cập nhật tích lũy 53 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Tư 2021

30513

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5001230

Bản cập nhật tích lũy 52 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Ba, 2021

30477

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5000691

Cập nhật Tích lũy 51 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Hai, 2021

30443

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4595147

Bản cập nhật tích lũy 50 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Một, 2021

30428

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4583548

Bản cập nhật tích lũy 49 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Mười Hai 2020

30392

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4583509

Bản cập nhật tích lũy 48 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Mười Một 2020

30372

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4583498

Bản cập nhật tích lũy 47 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Mười 2020

30351

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4576660

Bản cập nhật tích lũy 46 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Chín 2020

30340

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4563412

Bản cập nhật tích lũy 45 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Tám 2020

30319

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4563403

Bản cập nhật tích lũy 44 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Bảy 2020

30301

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4564068

Bản cập nhật tích lũy 43 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Sáu 2020

30284

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4549682

Cập nhật Tích lũy 42 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Năm 2020

30256

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4549674

Cập nhật Tích lũy 41 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Tư 2020

30219

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4538884

Bản cập nhật tích lũy 40 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Ba 2020

30192

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4539527

Bản cập nhật tích lũy 39 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Hai 2020

30160

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4537390

Bản cập nhật tích lũy 38 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Một 2020

30131

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4533392

Cập nhật Tích lũy 37 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Mười Hai 2019

30102

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4528702

Bản cập nhật tích lũy 36 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Mười Một 2019

30074

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4522952

Bản cập nhật tích lũy 35 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

10/2019

30033

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4518532

Cập nhật Tích lũy 34 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Chín 2019

29998

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4514617

Cập nhật Tích lũy 33 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Tám 2019

29965

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4511345

Bản cập nhật tích lũy 32 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Bảy 2019

29930

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4506823

Bản cập nhật tích lũy 31 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Sáu 2019

29889

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4501065

Bản cập nhật tích lũy 30 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Năm 2019

29834

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4495416

Bản cập nhật tích lũy 29 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Tư 2019

29683

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4492598

Bản cập nhật tích lũy 28 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Ba, 2019

28682

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4487774

Bản cập nhật tích lũy 27 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Hai 2019

27716

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4483884

Cập nhật Tích lũy 26 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Một 2019

26891

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4479232

Bản cập nhật tích lũy 25 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Mười Hai 2018

26396

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4470114

Bản cập nhật tích lũy 24 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Mười Một 2018

25480

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4465874

Cập nhật Tích lũy 23 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Mười 2018

24745

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4462648

Cập nhật Tích lũy 22 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Chín 2018

24238

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4346806

Bản cập nhật tích lũy 21 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Tám 2018

23563

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4341447

Bản cập nhật tích lũy 20 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Bảy 2018

23021

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4337674

Bản cập nhật tích lũy 19 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Sáu 2018

22286

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4171920

Bản cập nhật tích lũy 18 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Năm 2018

21832

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4100769

Bản cập nhật tích lũy 17 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Tư 2018

21440

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4091306

Cập nhật Tích lũy 16 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Ba 2018

20784

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4078579

Bản cập nhật tích lũy 15 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Hai 2018

20333

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4058600

Bản cập nhật tích lũy 14 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Một 2018

19831

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4055892

Cập nhật Tích lũy 13 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Mười Hai 2017

19421

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4052195

Bản cập nhật tích lũy 12 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Mười Một 2017

18976

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4045671

Bản cập nhật tích lũy 11 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Mười 2017

18609

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4040570

Bản cập nhật tích lũy 10 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Chín 2017

18197

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4037309

Bản cập nhật tích lũy 09 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Tám 2017

17972

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4034492

Bản cập nhật tích lũy 08 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Bảy 2017

17501

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4024642

Bản cập nhật tích lũy 07 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Sáu 2017

16996

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4021396

Bản cập nhật tích lũy 06 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Năm 2017

16585

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4018437

Bản cập nhật tích lũy 05 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Tư 2017

16177

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4014101

Bản cập nhật tích lũy 04 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Ba 2017

15601

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4011763

Bản cập nhật tích lũy 03 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Hai 2017

15140

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

3216190

Bản cập nhật tích lũy 2 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng Một 2017

15052

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

3209071

Bản cập nhật tích lũy 1 cho Microsoft Dynamics NAV 2017

Tháng 12 năm 2016

14199

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×