Lưu ý Thuật sĩ cấu hình kết hợp được bao gồm trong Exchange Management Console trong Microsoft Exchange Server 2010 không được hỗ trợ. Do đó, bạn không nên sử dụng thuật sỹ kết hợp cấu hình cũ. Thay vào đó, sử dụng thuật sĩ cấu hình kết hợp Office 365 có sẵn tại http://aka.ms/HybridWizard. Để biết thêm thông tin, hãy xem thuật sĩ cấu hình kết hợp Office 365 dành cho Exchange 2010.

VẤN ĐỀ

Khi bạn chạy thuật sĩ cấu hình kết hợp, bạn nhận được thông báo lỗi sau khi luồng thư được thiết lập từ môi trường tại chỗ và Exchange Online:

Cập Nhật HybridConfiguration
Không thành công

Lỗi:

Cập Nhật cấu hình kết hợp thất bại với lỗi ' thực hiện nhiệm vụ con NeedsConfiguration thất bại: cấu hình dòng thư
Nullable đối tượng phải có giá trị.
tại System.ThrowHelper.ThrowInvalidOperationException (ExceptionResource tài nguyên)
tại Microsoft.Exchange.Management.Hybrid.MailFlowTask.ValidateRemoteDomain (DomainContentConfig remoteDomain, Boolean OnPrem kết nối, Boolean, Boolean enableSecureMail)
tại Microsoft.Exchange.Management.Hybrid.MailFlowTask.RemoteDomainsNeedConfiguration (Boolean OnPrem, ITaskContext taskContext Boolean enableSecureMail, danh sách ' 1 changedDomains, danh sách ' 1 addedDomains, danh sách ' 1 removedDomains)
tại Microsoft.Exchange.Management.Hybrid.MailFlowTask.CheckOrVeifyConfiguration (ITaskContext taskContext, Boolean fVerifyOnly)
tại Microsoft.Exchange.Management.Hybrid.Engine.ExecuteTask (ITask taskBase, ITaskContext taskContext)

NGUYÊN NHÂN

Miền từ xa được cấu hình trong môi trường tại chỗ có giá trị không mong muốn gây ra thuật sĩ cấu hình kết hợp không thành công.

GIẢI PHÁP

Để khắc phục sự cố này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Xác định các lĩnh vực đang gây ra sự cố. Để thực hiện việc này, hãy chạy lệnh sau trong Exchange Management Shell:

  Get-RemoteDomain | where{$_.TNEFEnabled -eq $null} 

  Tên miền có giá trị bất ngờ được liệt kê trong kết quả.

 2. Đặt giá trị tham số TNEFEnabled "True" cho mỗi tên miền mà bạn xác định trong bước 1.

  Ví dụ: để đặt giá trị này cho tất cả các miền từ bước 1, hãy chạy lệnh sau:

  Get-RemoteDomain | where{$_.TNEFEnabled -eq $null} | Set-RemoteDomain -TNEFEnabled $true 
 3. Chạy thuật sĩ cấu hình kết hợp.

 4. Thuật sĩ đã hoàn tất thành công, trở lại giá trị tham số TNEFEnabled trên miền bạn thay đổi trong bước 2. Để thực hiện việc này, chạy lệnh sau:

  Set-RemoteDomain "name" -TNEFEnabled $null 

THÔNG TIN KHÁC

Thuật sĩ cấu hình kết hợp dự kiến giá trị tham số TNEFEnabled là "đúng" hoặc "sai." Tuy nhiên, trong một số trường hợp, giá trị có thể là "không." Để biết thêm thông tin, hãy xem Set-RemoteDomain.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Vào Cộng đồng Microsoft hoặc diễn đàn TechNet Exchange.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×