Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật 4461602 cho Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 được phát hành vào ngày 12 tháng 2 năm 2019.

Cải tiến và sửa chữa

Bản cập nhật này giúp cải tiến cho phép thời Nhật mới trong SharePoint Enterprise Server 2013 khi nó có sẵn.

Cách tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Trung tâm tải xuống

Bản cập nhật này có sẵn để tải xuống thủ công và cài đặt từ Microsoft Download Center.

Yêu cầu quét vi-rút

Microsoft đã quét vi-rút tệp này bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên các máy chủ tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn bất kỳ thay đổi trái phép nào.

Thông tin cập nhật

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1 cài đặt.

Thông tin về khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp toàn cầu (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo thời gian cục bộ cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên các tệp.

x64

thông tin xlsrvmui-en-US x-none. MSP tệp

Định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Acewstr.dll.1033

Acewstr.dll

15.0.4695.1000

859.344

21-Jan-2019

10:00

Biserver.intl.commonintl.js.1033

Commonintl.js

Not applicable

40.719

19-Jan-2019

07:13

V14_biserver.intl.commonintl.js.1033

Commonintl.js

Not applicable

40.719

19-Jan-2019

07:13

Biserver.intl.ewa.ribbon.js.1033

Ewa.ribbon.js

Not applicable

143.077

19-Jan-2019

07:13

V14_biserver.intl.ewa.ribbon.js.1033

Ewa.ribbon.js

Not applicable

143.077

19-Jan-2019

07:13

Biserver.intl.ewa.strings.moss.js.1033

Ewa.strings.moss.js

Not applicable

19.021

19-Jan-2019

07:13

V14_biserver.intl.ewa.strings.moss.js.1033

Ewa.strings.moss.js

Not applicable

19.021

19-Jan-2019

07:13

Ewr034.gif.1033

Ewr034.gif

Not applicable

43

21-Jan-2019

10:21

V14_ewr034.gif.1033

Ewr034.gif

Not applicable

43

21-Jan-2019

10:21

Ewr048.gif.1033

Ewr048.gif

Not applicable

325

21-Jan-2019

10:21

V14_ewr048.gif.1033

Ewr048.gif

Not applicable

325

21-Jan-2019

10:21

Ewr049.gif.1033

Ewr049.gif

Not applicable

323

21-Jan-2019

10:21

V14_ewr049.gif.1033

Ewr049.gif

Not applicable

323

21-Jan-2019

10:21

Ewrdefault.css.1033

Ewrdefault.css

Not applicable

94.936

19-Jan-2019

07:13

V14_ewrdefault.css.1033

Ewrdefault.css

Not applicable

94.936

19-Jan-2019

07:13

Ewacommon.image.css.1033

Excelcommonserverimagecluster.css

Not applicable

8.883

21-Jan-2019

10:21

V14_wac.intl.frame.css.1033

Excelframe.css

Not applicable

7.707

19-Jan-2019

07:13

Wac.intl.frame.css.1033

Excelframe.css

Not applicable

7.707

19-Jan-2019

07:13

Mwac.mobileewa.image.css.1033

Mewa.image.css

Not applicable

1.205

21-Jan-2019

10:21

Mwac.mewa.string.js.1033

Mewa.string.js

Not applicable

1.192

19-Jan-2019

07:13

Msoxlsrv.resources.dll.1033

Microsoft.office.excel.server.resources.dll

15.0.4625.1000

286.416

19-Jan-2019

07:13

As_clientmsmdsrv_rll_32_1033.213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

Msmdsrv.rll

11.0.2809.27

942.032

19-Jan-2019

07:13

As_clientmsmdsrv_rll_64_1033.213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

Msmdsrv.rll

11.0.2809.27

942.032

19-Jan-2019

07:13

As_clientmsmdsrvi_rll_32_1033.213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

Msmdsrvi.rll

11.0.2809.27

938.960

19-Jan-2019

07:13

As_clientmsmdsrvi_rll_64_1033.213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

Msmdsrvi.rll

11.0.2809.27

938.960

19-Jan-2019

07:13

Xlmsmdsr.rll_1033

Msmdsrvi_xl.rll

11.0.2832.25

939.712

19-Jan-2019

07:13

As_msolui110_rll_32_1033.213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

Msolui110.rll

11.0.2809.27

21.456

19-Jan-2019

07:13

As_msolui110_rll_64_1033.213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

Msolui110.rll

11.0.2809.27

21.456

19-Jan-2019

07:13

Osfruntime_strings.js.1033

Osfruntime_strings.js

Not applicable

4.213

19-Jan-2019

07:13

V14_xlsrv.progress.gif.1033

Progress.gif

Not applicable

695

21-Jan-2019

10:21

Xlsrv.progress.gif.1033

Progress.gif

Not applicable

695

21-Jan-2019

10:21

V14_xlsrv.progress16.gif.1033

Progress16.gif

Not applicable

668

21-Jan-2019

10:21

Xlsrv.progress16.gif.1033

Progress16.gif

Not applicable

668

21-Jan-2019

10:21

Slicers.css.1033

Slicers.css

Not applicable

4.559

19-Jan-2019

07:13

V14_slicers.css.1033

Slicers.css

Not applicable

4.559

19-Jan-2019

07:13

thông tin xlsrvwfe-x x-none. MSP tệp

Định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Ewamoss.tp.js

Ewamoss.tp.js

Not applicable

31.793

19-Jan-2019

07:14

V14_ewamoss.tp.js

V14_ewamoss.tp.js

Not applicable

31.793

19-Jan-2019

07:14

Acewdat.dll

Acewdat.dll

15.0.4695.1000

3.051.744

19-Jan-2019

07:13

Ewaanth.gif

Ewaanth.gif

Not applicable

216

21-Jan-2019

10:32

V14_ewaanth.gif

Ewaanth.gif

Not applicable

216

21-Jan-2019

10:32

Ewaantv.gif

Ewaantv.gif

Not applicable

213

21-Jan-2019

10:32

V14_ewaantv.gif

Ewaantv.gif

Not applicable

213

21-Jan-2019

10:32

Ewamoss.bi.js

Ewamoss.bi.js

Not applicable

116.771

19-Jan-2019

07:14

V14_ewamoss.bi.js

Ewamoss.bi.js

Not applicable

116.771

19-Jan-2019

07:14

Cuixas.js

Ewamoss.cuixas.js

Not applicable

181.472

19-Jan-2019

07:14

V14_cuixas.js

Ewamoss.cuixas.js

Not applicable

181.472

19-Jan-2019

07:14

Ewamoss.ee.js

Ewamoss.ee.js

Not applicable

32.413

19-Jan-2019

07:14

V14_ewamoss.ee.js

Ewamoss.ee.js

Not applicable

32.413

19-Jan-2019

07:14

Ewamoss.js

Ewamoss.js

Not applicable

796.228

19-Jan-2019

07:14

V14_ewamoss.js

Ewamoss.js

Not applicable

796.228

19-Jan-2019

07:14

Ewamoss.nov.js

Ewamoss.nov.js

Not applicable

68.840

19-Jan-2019

07:14

V14_ewamoss.nov.js

Ewamoss.nov.js

Not applicable

68.840

19-Jan-2019

07:14

Ewamoss.pi.js

Ewamoss.pi.js

Not applicable

275.619

19-Jan-2019

07:14

V14_ewamoss.pi.js

Ewamoss.pi.js

Not applicable

275.619

19-Jan-2019

07:14

Ewamoss.ts.js

Ewamoss.ts.js

Not applicable

120.452

19-Jan-2019

07:14

V14_ewamoss.ts.js

Ewamoss.ts.js

Not applicable

120.452

19-Jan-2019

07:14

Ewr023.gif

Ewr023.gif

Not applicable

908

21-Jan-2019

10:32

V14_ewr023.gif

Ewr023.gif

Not applicable

908

21-Jan-2019

10:32

Excelribbon.css

Excelribbon.css

Not applicable

44.222

19-Jan-2019

07:14

V14_excelribbon.css

Excelribbon.css

Not applicable

44.222

19-Jan-2019

07:14

Excelwebrenderer.ascx

Excelwebrenderer.ascx

Not applicable

5.907

19-Jan-2019

07:14

V14_excelwebrenderer.ascx

Excelwebrenderer.ascx

Not applicable

5.907

19-Jan-2019

07:14

Ewanewwpctrl.ascx

Excelwebrenderernewwebpartcontrol.ascx

Not applicable

2.193

19-Jan-2019

07:14

V14_ewanewwpctrl.ascx

Excelwebrenderernewwebpartcontrol.ascx

Not applicable

2.193

19-Jan-2019

07:14

Excelnovwebrenderer.ascx

Excelwebrenderernovcontrol.ascx

Not applicable

1.535

19-Jan-2019

07:14

V14_excelnovwebrenderer.ascx

Excelwebrenderernovcontrol.ascx

Not applicable

1.535

19-Jan-2019

07:14

Conversion.office.exp_pdf_server.dll

Exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150.768

19-Jan-2019

07:13

Conversion.office.exp_xps_server.dll

Exp_xps_server.dll

15.0.5111.1000

86.816

19-Jan-2019

07:13

Favicon_excel.ico

Favicon_excel.ico

Not applicable

8.958

21-Jan-2019

10:32

V14_favicon_excel.ico

Favicon_excel.ico

Not applicable

8.958

21-Jan-2019

10:32

Conversionhtmlutil.dll

Htmlutil.dll

15.0.5111.1000

2.624.080

19-Jan-2019

07:13

Conversion.igxserver.dll

Igxserver.dll

15.0.5111.1000

10.438.232

19-Jan-2019

07:13

Mwac.mobileewa.js

Mewa.js

Not applicable

350.554

19-Jan-2019

07:13

Mwac.mobileewa.css

Mewastyles.css

Not applicable

35.230

19-Jan-2019

07:13

Mwac.mobileewartl.css

Mewastylesrtl.css

Not applicable

35.232

19-Jan-2019

07:13

Datafeed.dll

Microsoft.data.datafeedclient.dll

12.0.0.50823

120.752

17-Jan-2019

18:42

Edm.dll

Microsoft.data.edm.dll

3.5.30729.50823

652.696

17-Jan-2019

18:42

Odata.dll

Microsoft.data.odata.dll

3.5.30729.50823

788.384

17-Jan-2019

18:42

Xladomdc.dll

Microsoft.excel.adomdclient.dll

11.0.2832.25

650.944

17-Jan-2019

18:42

Xlamo.dll

Microsoft.excel.amo.dll

11.0.2832.25

1.482.432

17-Jan-2019

18:42

Msasstrm.dll

Microsoft.excel.streaming.dll

11.0.2832.25

199.360

17-Jan-2019

18:40

Msasxmla.dll

Microsoft.excel.xmla.dll

11.0.2832.25

331.456

17-Jan-2019

18:40

Exceldm.dll

Microsoft.office.excel.datamodel.dll

15.0.4777.1000

707.240

19-Jan-2019

07:12

Ecscalcserver.dll

Microsoft.office.excel.server.calculationserver.dll

15.0.4657.1000

943.280

19-Jan-2019

07:13

Ecsinterop.dll

Microsoft.office.excel.server.calculationserver.interop.dll

15.0.4867.1000

463.592

19-Jan-2019

07:13

Excelserverapi.dll

Microsoft.office.excel.server.calculationserver.proxy.dll

15.0.4521.1000

266.424

19-Jan-2019

07:14

Msoxlsrv.dll

Microsoft.office.excel.server.dll

15.0.5085.1000

1.199.904

21-Jan-2019

10:32

Xlsrvmsh.dll

Microsoft.office.excel.server.mosshost.dll

15.0.4625.1000

277.176

19-Jan-2019

07:14

Msoxlsrv.webservices.dll

Microsoft.office.excel.server.webservices.dll

15.0.4463.1000

46.152

19-Jan-2019

07:14

Xlsrv.webservices.api.dll

Microsoft.office.excel.server.webservices.dll

15.0.4463.1000

46.152

19-Jan-2019

07:14

Microsoft.office.excel.webui.dll

Microsoft.office.excel.webui.dll

15.0.4633.1000

88.256

19-Jan-2019

07:14

Microsoft.office.excel.webui.internal.dll

Microsoft.office.excel.webui.internal.dll

15.0.5041.1000

1.130.736

21-Jan-2019

10:32

Microsoft.office.excel.webui.mobile.dll

Microsoft.office.excel.webui.mobile.dll

15.0.4763.1000

123.584

19-Jan-2019

07:13

Microsoft.office.excel.webui.mobilea.dll

Microsoft.office.excel.webui.mobilea.dll

15.0.4481.1000

76.384

19-Jan-2019

07:13

Conversion.microsoft.office.server.native.dll

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798.976

19-Jan-2019

07:13

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145.616

18-Jan-2019

23:52

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145.616

18-Jan-2019

23:52

Ewamicrosoftajax.js

Microsoftajax.js

Not applicable

101.736

19-Jan-2019

07:13

V14_ewamicrosoftajax.js

Microsoftajax.js

Not applicable

101.736

19-Jan-2019

07:13

Conversion.proof.mshy2_hu.dll

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218.984

19-Jan-2019

07:13

Conversion.proof.mshy2_hu.lex

Mshy3hu.lex

Not applicable

933.579

19-Jan-2019

07:13

Conversion.proof.mshy2_bg.dll

Mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226.920

19-Jan-2019

07:13

Conversion.proof.mshy2_ct.dll

Mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226.920

19-Jan-2019

07:13

Conversion.proof.mshy2_cz.dll

Mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225.488

19-Jan-2019

07:13

Conversion.proof.mshy2_da.dll

Mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226.920

19-Jan-2019

07:13

Conversion.proof.mshy2_el.dll

Mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225.488

19-Jan-2019

07:13

Conversion.proof.mshy2_en.dll

Mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226.920

19-Jan-2019

07:13

Conversion.proof.mshy2_es.dll

Mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225.488

19-Jan-2019

07:13

Conversion.proof.mshy2_et.dll

Mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225.488

19-Jan-2019

07:13

Conversion.proof.mshy2_eu.dll

Mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226.920

19-Jan-2019

07:13

Conversion.proof.mshy2_fi.dll

Mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226.920

19-Jan-2019

07:13

Conversion.proof.mshy2_fr.dll

Mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226.920

19-Jan-2019

07:13

Conversion.proof.mshy2_ge.dll

Mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226.920

19-Jan-2019

07:13

Conversion.proof.mshy2_gl.dll

Mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225.488

19-Jan-2019

07:13

Conversion.proof.mshy2_cr.dll

Mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226.920

19-Jan-2019

07:13

Conversion.proof.mshy2_it.dll

Mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225.488

19-Jan-2019

07:13

Conversion.proof.mshy2_lt.dll

Mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226.920

19-Jan-2019

07:13

Conversion.proof.mshy2_lv.dll

Mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226.920

19-Jan-2019

07:13

Conversion.proof.mshy2_nb.dll

Mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226.920

19-Jan-2019

07:13

Conversion.proof.mshy2_nl.dll

Mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225.488

19-Jan-2019

07:13

Conversion.proof.mshy2_no.dll

Mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225.488

19-Jan-2019

07:13

Conversion.proof.mshy2_pb.dll

Mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225.488

19-Jan-2019

07:13

Conversion.proof.mshy2_pl.dll

Mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226.920

19-Jan-2019

07:13

Conversion.proof.mshy2_pt.dll

Mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226.920

19-Jan-2019

07:13

Conversion.proof.mshy2_ro.dll

Mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226.920

19-Jan-2019

07:13

Conversion.proof.mshy2_ru.dll

Mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226.920

19-Jan-2019

07:13

Conversion.proof.mshy2_sk.dll

Mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225.488

19-Jan-2019

07:13

Conversion.proof.mshy2_sl.dll

Mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226.920

19-Jan-2019

07:13

Conversion.proof.mshy2_sr.dll

Mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225.488

19-Jan-2019

07:13

Conversion.proof.mshy2_sro.dll

Mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226.920

19-Jan-2019

07:13

Conversion.proof.mshy2_sw.dll

Mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226.920

19-Jan-2019

07:13

Conversion.proof.mshy2_tr.dll

Mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226.920

19-Jan-2019

07:13

Conversion.proof.mshy2_ua.dll

Mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226.920

19-Jan-2019

07:13

As_msmdlocal_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Msmdlocal.dll

11.0.2832.9

57.357.000

19-Jan-2019

07:12

As_msmdlocal_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Msmdlocal.dll

11.0.2832.9

74.758.336

19-Jan-2019

07:12

Msmdloc.dll

Msmdlocal_xl.dll

11.0.2832.25

74.758.336

19-Jan-2019

07:12

As_clientmsmgdsrv_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Msmgdsrv.dll

11.0.2832.9

9.660.608

19-Jan-2019

07:12

As_clientmsmgdsrv_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Msmgdsrv.dll

11.0.2832.9

11.483.328

19-Jan-2019

07:12

Msmgdsrv.dll

Msmgdsrv_xl.dll

11.0.2832.25

11.484.864

19-Jan-2019

07:12

As_msolap110_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Msolap110.dll

11.0.2832.9

7.445.192

19-Jan-2019

07:12

As_msolap110_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Msolap110.dll

11.0.2832.9

8.492.736

19-Jan-2019

07:12

Msolap10.dll

Msolap110_xl.dll

11.0.2832.25

8.494.784

19-Jan-2019

07:12

As_msolui110_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Msolui110.dll

11.0.2809.27

302.544

19-Jan-2019

07:12

As_msolui110_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Msolui110.dll

11.0.2809.27

322.000

19-Jan-2019

07:12

Conversion.office.msores.dll

Msores.dll

15.0.4963.1000

135.076.608

19-Jan-2019

07:12

Conversion.office.msoserver.dll

Msoserver.dll

15.0.5111.1000

25.830.688

19-Jan-2019

07:13

Conversion.office.msptls.dll

Msptls.dll

15.0.5049.1000

1.532.136

19-Jan-2019

07:12

Msptls.dll

Msptls.dll

15.0.5049.1000

1.532.136

19-Jan-2019

07:12

Conversion.msvcp100.dll

Msvcp100.dll

10.0.40219.325

608.080

17-Jan-2019

18:40

Conversion.msvcr100.dll

Msvcr100.dll

10.0.40219.325

829.264

17-Jan-2019

18:40

Conversion.oartodfserver.dll

Oartodfserver.dll

15.0.5085.1000

3.840.592

19-Jan-2019

07:13

Conversion.office.oartserver.dll

Oartserver.dll

15.0.5111.1000

21.675.096

19-Jan-2019

07:13

Conversion.cultures.office.odf

Office.odf

15.0.5085.1000

5.250.128

19-Jan-2019

07:12

Osfruntimeexcelwac.js

Osfruntimeexcelwac.js

Not applicable

127.505

19-Jan-2019

07:14

V14_osfruntimeexcelwac.js

Osfruntimeexcelwac.js

Not applicable

127.505

19-Jan-2019

07:14

Conversion.office.riched20.dll

Riched20.dll

15.0.5013.1000

2.239.672

19-Jan-2019

07:12

Riched20.dll

Riched20.dll

15.0.5013.1000

2.239.672

19-Jan-2019

07:12

Conversion.office.saext.dll

Saext.dll

15.0.4454.1000

303.216

19-Jan-2019

07:12

Saext.dll

Saext.dll

15.0.4454.1000

303.216

19-Jan-2019

07:12

Slicerrenderer.ascx

Slicerrenderercontrol.ascx

Not applicable

2.485

19-Jan-2019

07:14

V14_slicerrenderer.ascx

Slicerrenderercontrol.ascx

Not applicable

2.485

19-Jan-2019

07:14

Sp.userprofiles.debug.js

Sp.userprofiles.debug.js

Not applicable

140.997

19-Jan-2019

07:13

Sp.userprofiles.js

Sp.userprofiles.js

Not applicable

140.991

19-Jan-2019

07:13

Mobileewa.spiral.gif

Spiral.gif

Not applicable

644

21-Jan-2019

10:23

Mobilewac.spiral.gif

Spiral.gif

Not applicable

644

21-Jan-2019

10:23

As_sqldumper_exe_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Sqldumper.exe

2011.110.2809.27

95.184

19-Jan-2019

07:12

As_sqldumper_exe_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Sqldumper.exe

2011.110.2809.27

109.520

19-Jan-2019

07:12

Spatial.dll

System.spatial.dll

3.5.30729.50823

115.088

17-Jan-2019

18:42

Timeslicerrenderer.ascx

Timeslicerrenderercontrol.ascx

Not applicable

5.865

19-Jan-2019

07:14

V14_timeslicerrenderer.ascx

Timeslicerrenderercontrol.ascx

Not applicable

5.865

19-Jan-2019

07:14

V14_wacairspaceanimationlibrary.js

Wacairspaceanimationlibrary.js

Not applicable

31.603

19-Jan-2019

07:14

Wacairspaceanimationlibrary.js

Wacairspaceanimationlibrary.js

Not applicable

31.603

19-Jan-2019

07:14

Mwac.mobileewa.wsaupload.ashx

Wsaupload.ashx

Not applicable

196

19-Jan-2019

07:13

Ewrxlitem.aspx

Xlitem.aspx

Not applicable

1.748

19-Jan-2019

07:14

V14_ewrxlitem.aspx

Xlitem.aspx

Not applicable

1.748

19-Jan-2019

07:14

Ewrxlprintview.aspx

Xlprintview.aspx

Not applicable

4.374

19-Jan-2019

07:14

V14_ewrxlprintview.aspx

Xlprintview.aspx

Not applicable

4.374

19-Jan-2019

07:14

Xlsrv.dll

Xlsrv.dll

15.0.5111.1000

25.984.808

19-Jan-2019

07:13

Xlsrvintl.dll.1033

Xlsrvintl.dll

15.0.4661.1000

262.328

19-Jan-2019

07:13

Ewrxlviewerinternal.aspx

Xlviewerinternal.aspx

Not applicable

9.576

19-Jan-2019

07:14

V14_ewrxlviewerinternal.aspx

Xlviewerinternal.aspx

Not applicable

9.576

19-Jan-2019

07:14

As_xmlrw_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Xmlrw.dll

2011.110.2809.27

202.704

19-Jan-2019

07:12

As_xmlrw_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Xmlrw.dll

2011.110.2809.27

277.456

19-Jan-2019

07:12

Xmlrw_xl.dll

Xmlrw_xl.dll

2011.110.2832.25

278.208

19-Jan-2019

07:12

As_xmlrwbin_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Xmlrwbin.dll

2011.110.2809.27

147.408

19-Jan-2019

07:12

As_xmlrwbin_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Xmlrwbin.dll

2011.110.2809.27

196.048

19-Jan-2019

07:12

Xmlrwbin.dll

Xmlrwbin_xl.dll

2011.110.2832.25

196.800

19-Jan-2019

07:12

As_client_xmsrv_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Xmsrv.dll

11.0.2830.57

24.508.576

19-Jan-2019

07:12

As_client_xmsrv_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

Xmsrv.dll

11.0.2830.57

21.071.008

19-Jan-2019

07:12

Xmsrv_xl.dll

Xmsrv_xl.dll

11.0.2832.25

21.070.528

19-Jan-2019

07:12

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft. Trung tâm kỹ thuật hệ thống Officecó các bản cập nhật mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản Office.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×