TÓ M TẮ T

Microsoft SQL Server 2005 và Microsoft SQL Server 2000 giới thiệu nhiều phiên bản khác nhau. Tuy nhiên, những công cụ khách như Trình phân tích Truy vấn hoặc ISQL/W, là những công cụ sẵn có kèm theo các phiên bản Máy chủ SQL trước của Microsoft, có thể gặp khó khăn khi kết nối với các phiên bản có tên không mặc định. Ví dụ, nếu bạn cố gắng kết nối với một phiên bản có tên bằng cách sử dụng \\tên_máy_tính\tên_phiên_ bản, công cụ khách có thể trả lại thông báo lỗi sau đây:

Lỗi: \\tên_máy_tính\tên_phiên_bản
không thể kết nối với máy chủ \\tên_máy_tính\tên_phiên_bản
Máy chủ: TB 67, Mức 61, Trạng thái 1 [Microsoft][Ổ Máy chủ SQL ODBC] Máy khách không thể thiết lập kết nối.

T HÔ N G T I N T HÊ M

Bạn phải có Cấu phần Truy nhập Dữ liệu Microsoft (MDAC) phiên bản 2.6 hoặc một phiên bản mới hơn để kết nối với một phiên bản có tên bằng cách sử dụng định dạng \\tên_máy_tính\tên_phiên_bản. Chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp công cụ khách và phiên bản MDAC để làm việc với SQL Server 2005 hoặc SQL Server 2000.

Tuy nhiên, một giải pháp có thể hiệu quả là sử dụng bí danh máy chủ trên máy tính chỉ cài đặt các phiên bản công cụ khách trước và MDAC. Xin lưu ý rằng giải pháp này cung cấp chức năng có giới hạn. Bạn không thể sử dụng Trình quản lý Doanh nghiệp SQL Server 7.0 của Microsoft để quản lý SQL Server 2005 hoặc SQL Server 2000, mặc dù bạn có thể kết nối với một phiên bản có tên của SQL Server 2005 hoặc một phiên bản có tên của SQL Server 2000 bằng cách sử dụng các công cụ khách Trình phân tích Truy vấn và Osql.exe của SQL Server 7.0 hoặc bằng cách sử dụng các công cụ khách ISQL/W và Isql.exe của Microsoft SQL Server 6.5.

Các bước sau đây mô tả cách cấu hình bí danh máy chủ để sử dụng khe cắm TCP/IP hoặc các Đường ống có Tên để trực tiếp kết nối với một phiên bản có tên của SQL Server 2000 hoặc một phiên bản có tên của SQL Server 2005 mà không cần chỉ định phiên bản có tên.

Cấu hình bí danh máy chủ để sử dụng khe cắm TCP/IP

Chú ý Để cấu hình bí danh máy chủ để sử dụng khe cắm TCP/IP, bạn phải cung cấp tên máy chủ và tên cổng TCP/IP.

 1. Xác định số cổng TCP/IP của phiên bản Máy chủ SQL.

  SQL Server 2005

  1. Mở Trình quản lý Cấu hình của Máy chủ SQL rồi mở rộng Cấu hình Mạng QL Server 2005.

  2. Bấm Giao thức dành cho TênPhiênbản rồi bấm đúp TCP/IP ở pa-en phải.

   Chú ý TênPhiênbản là trình giữ chỗ dành cho phiên bản có tên của SQL Server 2005.

  3. Trên tab Giao thức, chú ý giá trị của mục Nghe Tất cả.

  4. Bấm vào tab Địa chỉ IP:

   • Nếu giá trị của Nghe Tất cả là có, số cổng TCP/IP cho phiên bản SQL Server 2005 này là giá trị của mục Cổng Động TCP bên dưới IPAll.

   • Nếu giá trị của Nghe Tất cả là không, số cổng TCP/IP cho phiên bản SQL Server 2005 là giá trị của mục Cổng Động TCP cho địa chỉ IP cụ thể.

   Chú ý Nếu giá trị của mục Cổng động TCP chưa được đặt, bạn phải tự đặt giá trị này. Để biết thêm thông tin về cách cấu hình máy chủ để nghe trên cổng TCP cụ thể, hãy truy nhập Web site sau đây của Mạng lưới Nhà phát triển Microsoft (MSDN): http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms177440.aspx

  5. Bấm OK.

  SQL Server 2000

  1. Trên máy chủ đang chạy SQL Server 2000, khởi động Tiện ích Mạng lưới Máy chủ.

  2. Bấm vào tab Chung rồi chọn phiên bản mà bạn muốn từ danh sách Phiên bản.

  3. Bấm TCP/IP rồi bấm Thuộc tính. Số cổng TCP/IP cho phiên bản này được hiển thị. Hãy ghi nhớ số này để sử dụng sau này.

 2. Cấu hình bí danh máy chủ trên máy tính khác.

  SQL Server 2000

  1. Khởi động Tiện ích Mạng lưới Máy khách.

  2. Trên tab Chung, xác minh rằng TCP/IP hiển thị trong danh sách bên dưới Giao thức được bật theo thứ tự.

  3. Bấm vào tab Bí danh rồi bấm Thêm.

  4. Bên dưới Thư viện mạng lưới, chọn TCP/IP.

  5. Trong hộp văn bản Tên máy chủ, nhập địa chỉ IP của máy chủ đang chạy SQL Server 2005.

   Chú ý Địa chỉ IP mà bạn nhập vào đây là địa chỉ được cấu hình để sử dụng số cổng TCP/IP.

  6. Bấm bỏ chọn hộp kiểm Xác định động cổng rồi nhập số cổng của phiên bản SQL Server 2005 vào hộp văn bản Số cổng.

  7. Nhập tên vào hộp văn bản Bí danh máy chủ rồi bấm OK.

  SQL Server 7.0

  1. Khởi động Tiện ích Mạng lưới Máy khách.

  2. Trên tab Chung của hộp thoại Cấu hình Bí danh Máy chủ , bấm Thêm rồi bấm TCP/IP.

  3. Nhập tên bí danh vào hộp văn bản Bí danh Máy chủ. Bí danh có thể chứa bất kỳ tên nào.

  4. Nhập tên máy tính SQL Server 2000 hoặc địa chỉ IP SQL Server 2000 vào hộp văn bản Tên Máy tính. Không thêm tên phiên bản.

  5. Trong hộp văn bản Số Cổng, nhập số cổng mà bạn đã ghi lại ở bước 1. Bấm OK hai lần.

  SQL Server 6.5

  1. Khởi động Tiện ích Cấu hình Máy khách của Máy chủ SQL.

  2. Bấm tab Nâng cao rồi bấm Thêm/Sửa đổi.

  3. Nhập tên bí danh vào hộp văn bản Máy chủ.

  4. Chọn Khe cắm TCP/IP làm tên DLL.

  5. Trong chuỗi kết nối, nhập tên của máy tính đang chạy Máy chủ SQL, theo sau là dấu phẩy (",") và số cổng mà bạn đã ghi lại ở bước 1. Ví dụ:

   ComputerA, 1523Không thêm tên phiên bản. Bấm Thêm/Sửa đổi.

  6. Bấm Xong.

   Chú ý SQL Server 6.5 không hỗ trợ kết nối tin cậy với TCP/IP. Do vậy, bạn có thể gặp thông báo lỗi sau đây khi sử dụng khe cắm TCP/IP để tạo kết nối tin cậy với SQL Server 2000 bằng cách sử dụng công cụ khách của SQL Server 6.5:

   TB 18452, Mức 14, Trạng thái 1: Đăng nhập cho người dùng 'tên_người_dùng' không thành công. Lý do: Không liên kết với kết nối tin cậy của Máy chủ SQL. DB-Thư viện: Đăng nhập không đúng.

   Sử dụng Ống dẫn có Tên để tạo kết nối tin cậy khi bạn sử dụng các công cụ khách của SQL Server 6.5.

Bây giờ, bạn có thể sử dụng bí danh máy chủ để kết nối với phiên bản có tên của SQL Server 2005 hoặc phiên bản có tên của SQL Server 2000 bằng cách sử dụng các công cụ khách Trình phân tích Truy vấn và Osql.exe của SQL Server 7.0 hoặc bằng cách sử dụng các công cụ khách ISQL/W và Isql.exe của SQL Server 6.5.

Cấu hình bí danh máy chủ để sử dụng Ống dẫn có Tên

Chú ý Để cấu hình một bí danh để sử dụng Ống dẫn có Tên, bạn phải cung cấp tên máy chủ và tên ống dẫn.

 1. Nhập tên ống dẫn của phiên bản máy chủ.

  SQL Server 2005

  1. Mở Trình quản lý Cấu hình của Máy chủ SQL rồi mở rộng Cấu hình Mạng QL Server 2005.

  2. Bấm Giao thức dành cho TênPhiênbản rồi bấm đúp Ống dẫn có Tên ở pa-nen xa nhất phía bên phải.

  3. Trên tab Giao thức, chú ý giá trị của mục Tên Ống dẫn. Giá trị của mục Tên Ống dẫn chỉ định ống dẫn có tên mà Máy chủ SQL nghe trên đó.

   Chú ý Nếu giá trị của mục Tên Ống dẫn chưa được đặt, bạn phải tự đặt giá trị này. Để biết thêm thông tin về cách cấu hình một máy chủ để nghe trên ống dẫn thay thế, hãy truy nhập Web site MSDN sau đây: http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms189321.aspx

  4. Bấm OK.

  SQL Server 2000

  1. Trên máy chủ đang chạy SQL Server 2000, khởi động Tiện ích Mạng lưới Máy chủ.

  2. Trên tab Chung, bấm vào phiên bản mà bạn muốn từ danh sách Phiên bản.

  3. Bấm Ống dẫn có Tên rồi bấm Thuộc tính. Hãy ghi nhớ tên ống dẫn để sử dụng sau này.

 2. Cấu hình bí danh máy chủ trên máy tính khác.

  SQL Server 2000

  1. Khởi động Tiện ích Mạng lưới Máy khách.

  2. Trên tab Chung, xác minh rằng Ống dẫn có tên nằm trong danh sách bên dưới Giao thức được bật theo thứ tự.

  3. Bấm vào tab Bí danh rồi bấm Thêm.

  4. Bên dưới Thư viện mạng lưới, chọn Ống dẫn có Tên.

  5. Trong hộp văn bản Tên ống dẫn, nhập tên ống dẫn của máy chủ đang chạy SQL Server 2005. Sau đó, thay thế dấu chấm (.) đầu tiên trong tên ống dẫn bằng địa chỉ IP của máy chủ đang chạy SQL Server 2005. Ví dụ: nếu tên ống dẫn mà bạn lấy từ phiên bản SQL Server 2005 là \\.\pipe\MSSQL$Instance\sql\query, bạn phải nhập \\IPAddess\pipe\MSSQL$Instance\sql\query.

   Chú ý "IPAddress" là trình giữ chỗ dành cho địa chỉ IP của máy chủ đang chạy SQL Server 2005.

  6. Nhập tên vào hộp văn bản Bí danh máy chủ rồi bấm OK.

  SQL Server 7.0

  1. Khởi động Tiện ích Mạng lưới Máy khách.

  2. Trên tab Chung của hộp thoại Cấu hình Bí danh Máy chủ , bấm Thêm rồi bấm Ống dẫn có Tên.

  3. Nhập tên bí danh vào hộp văn bản Bí danh Máy chủ. Bí danh có thể chứa bất kỳ tên nào.

  4. Nhập tên ống dẫn mà bạn đã ghi lại từ bước 1.

  5. Đảm bảo rằng bạn thay đổi "." (dấu chấm) thành tên thực của máy tính đang chạy Máy chủ SQL. Ví dụ:

   \\ComputerA\pipe\MSSQL$s2000\sql\queryKhông thêm tên phiên bản. Bấm OK hai lần.

  SQL Server 6.5

  1. Khởi động Tiện ích Cấu hình Máy khách của Máy chủ SQL.

  2. Bấm tabNâng cao.

  3. Nhập tên bí danh vào hộp văn bản Máy chủ.

  4. Chọn Ống dẫn có Tên làm tên DLL.

  5. Trong chuỗi kết nối, nhập tên ống dẫn mà bạn đã ghi lại ở bước 1.

  6. Đảm bảo rằng bạn thay đổi "." (dấu chấm) thành tên thực của máy tính đang chạy Máy chủ SQL.

   Ví dụ:

   \\ComputerA\pipe\MSSQL$s2000\sql\queryKhông thêm tên phiên bản.

  7. Bấm Thêm/Sửa đổi rồi bấm Xong.

Bây giờ bạn có thể sử dụng bí danh máy chủ để kết nối với phiên bản bằng cách sử dụng các công cụ khách Trình phân tích Truy vấn và Osql.exe của SQL Server 7.0 hoặc bằng cách sử cụng các công cụ khách ISQL/W và Isql.exe của SQL Server 6.5.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×