Tóm tắt

Bài viết này liệt kê tất cả gói Cập Nhật đã được phát hành cho Microsoft System Center 2012 Operations Manager, Microsoft System Center 2012 hoạt động quản lý gói dịch vụ 1 (SP1) và System Center 2012 R2 Operations Manager. Các bản Cập Nhật được liệt kê theo mã số đóng gói. Bản Cập Nhật rollup xây dựng số có giá trị số lớn bao gồm các bản sửa lỗi từ tất cả các gói Cập Nhật đã phát hành bản Cập Nhật. Bất kỳ phiên bản nào của hệ thống Trung tâm 2012 Operations Manager có thể được Cập Nhật cho các phiên bản Cập Nhật. Bạn không thể dỡ cài đặt các phiên bản Cập Nhật hạ cấp một phiên bản cũ hơn bản Cập Nhật.

Thông tin

Bản Cập Nhật cho System Center 2012

Xây dựng 7.0.8560.1048: Update Rollup 8 cho System Center 2012

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 11 tháng 12 năm 2015. Để biết thêm thông tin về khắc phục sự cố hệ thống Trung tâm 2012 hoạt động quản lý Update Rollup 8 được bao gồm trong bản này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

3071089 mô tả Update Rollup 8 cho System Center 2012


Bản Cập Nhật 7 cho System Center 2012

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 22 tháng 8 năm 2013, nhưng không có bất kỳ bản Cập Nhật cho hệ thống Trung tâm 2012 Operations Manager. Vì tất cả các cấu phần của hệ thống Trung tâm 2012 phát hành cùng chu kỳ, bản Cập Nhật rollup (UR) số tăng với mỗi bản phát hành bất kể có phần có bản Cập Nhật. Gói quản lý dành cho UNIX và Linux hệ điều hành được nâng cấp lên phiên bản 7.4.4337.0 và có thể nhận được ở đây.

Bản Cập Nhật 6 cho System Center 2012

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 8 tháng 8 năm 2013, nhưng không có bất kỳ bản Cập Nhật cho hệ thống Trung tâm 2012 Operations Manager. Vì tất cả các cấu phần của hệ thống Trung tâm 2012 phát hành cùng chu kỳ, tăng số UR với mỗi bản phát hành bất kể có phần có bản Cập Nhật.

Bản Cập Nhật 5 cho System Center 2012

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 8 tháng 8 năm 2013, nhưng không có bất kỳ bản Cập Nhật cho hệ thống Trung tâm 2012 Operations Manager. Vì tất cả các cấu phần của hệ thống Trung tâm 2012 phát hành cùng chu kỳ, tăng số UR với mỗi bản phát hành bất kể có phần có bản Cập Nhật. Gói quản lý dành cho UNIX và Linux hệ điều hành được nâng cấp nhưng sau đó được thay thế bởi UR7 và không còn có sẵn.

Bản Cập Nhật 4 cho System Center 2012

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 8 tháng 8 năm 2013, nhưng không có bất kỳ bản Cập Nhật cho hệ thống Trung tâm 2012 Operations Manager. Vì tất cả các cấu phần của hệ thống Trung tâm 2012 phát hành cùng chu kỳ, tăng số UR với mỗi bản phát hành bất kể có phần có bản Cập Nhật. Gói quản lý dành cho UNIX và Linux hệ điều hành được nâng cấp nhưng sau đó được thay thế bởi UR7 và không còn có sẵn.

Xây dựng 7.0.8560.1036: Bản Cập Nhật 3 cho System Center 2012

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 8 tháng 3 năm 2012. Để biết thêm thông tin về các bản sửa lỗi hệ thống Trung tâm 2012 hoạt động quản lý Cập Nhật 3 được bao gồm trong bản này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2756127 mô tả các bản Cập Nhật 3 cho System Center 2012


Xây dựng 7.0.8560.1027: Update Rollup 2 cho System Center 2012

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 24 tháng 11 năm 2012. Để biết thêm thông tin về các bản sửa lỗi hệ thống Trung tâm 2012 hoạt động quản lý Update Rollup 2 được bao gồm trong bản này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2706783 mô tả Update Rollup 2 cho System Center 2012


Xây dựng 7.0.8560.1021: Bản Cập Nhật 1 cho System Center 2012

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 7 tháng 11 năm 2012. Để biết thêm thông tin về các bản sửa lỗi System Center 2012 hoạt động quản lý Cập Nhật Rollup 1 được bao gồm trong bản này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2686249 mô tả các bản Cập Nhật 1 cho System Center 2012

Bản cập nhật hệ thống Trung tâm 2012 gói dịch vụ 1

Xây dựng 7.0.9538.1136: Bản Cập Nhật 10 Trung tâm hệ thống 2012 gói dịch vụ 1

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 11 tháng 12 năm 2015. Để biết thêm thông tin về các bản sửa lỗi hệ thống Trung tâm 2012 hoạt động quản lý Dịch vụ gói 1 Update Rollup 10 được bao gồm trong bản này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

3071088 mô tả Update Rollup 10 Trung tâm hệ thống 2012 gói dịch vụ 1


Xây dựng 7.0.9538.1126: Bản Cập Nhật 9 dành cho hệ thống Trung tâm 2012 gói dịch vụ 1

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 10 tháng 12 năm 2015. Để biết thêm thông tin về các bản sửa lỗi hệ thống Trung tâm 2012 hoạt động quản lý Dịch vụ gói 1 Update Rollup 9 được bao gồm trong bản này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

3023167 mô tả Update Rollup 9 dành cho hệ thống Trung tâm 2012 gói dịch vụ 1
 


Xây dựng 7.0.9538.1123: Update Rollup 8 cho System Center 2012 gói dịch vụ 1

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 27 tháng 4 năm 2014. Để biết thêm thông tin về các bản sửa lỗi hệ thống Trung tâm 2012 hoạt động quản lý Service Pack 1 Update Rollup 8 được bao gồm trong bản này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2991997 mô tả Update Rollup 8 cho System Center 2012 gói dịch vụ 1


Xây dựng 7.0.9538.1117: Update Rollup 7 cho hệ thống Trung tâm 2012 gói dịch vụ 1

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 29 tháng 4 năm 2014. Để biết thêm thông tin về các bản sửa lỗi hệ thống Trung tâm 2012 hoạt động quản lý Dịch vụ gói 1 Cập Nhật Rollup 7 được bao gồm trong bản này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2965420 mô tả Update Rollup 7 cho hệ thống Trung tâm 2012 gói dịch vụ 1


Xây dựng 7.0.9538.1109: Update Rollup 6 cho hệ thống Trung tâm 2012 gói dịch vụ 1

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 23 tháng 4 năm 2014. Để biết thêm chi tiết về hệ thống Trung tâm 2012 hoạt động quản lý Dịch vụ gói 1 Update Rollup 6 các bản vá được bao gồm trong bản này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2929885 mô tả Update Rollup 6 trung tâm hệ thống 2012 gói dịch vụ 1


Xây dựng 7.0.9538.1106: Update Rollup 5 cho hệ thống Trung tâm 2012 gói dịch vụ 1

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 27 tháng 4 năm 2014. Để biết thêm thông tin về các bản sửa lỗi hệ thống Trung tâm 2012 hoạt động quản lý gói dịch vụ 1 Update Rollup 5 được bao gồm trong bản này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2904680 mô tả Update Rollup 5 cho hệ thống Trung tâm 2012 gói dịch vụ 1


Xây dựng 7.0.9538.1084: Update Rollup 4 cho System Center 2012 gói dịch vụ 1

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 21 tháng 8 năm 2013. Để biết thêm thông tin về Trung tâm hệ thống 2012 hoạt động quản lý Dịch vụ gói 1 Update Rollup 4 các bản vá được bao gồm trong bản này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2879276 mô tả Update Rollup 4 cho System Center 2012 gói dịch vụ 1


Xây dựng 7.0.9538.1069: Bản Cập Nhật 3 cho System Center 2012 gói dịch vụ 1

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 23 tháng 8 năm 2013. Để biết thêm thông tin về Trung tâm hệ thống 2012 hoạt động quản lý Dịch vụ gói 1 Cập Nhật 3 các bản vá được bao gồm trong bản này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2836751 mô tả các bản Cập Nhật 3 cho System Center 2012 gói dịch vụ 1


Xây dựng 7.0.9538.1047 : Update Rollup 2 cho System Center 2012 Gói dịch vụ 1

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 8 tháng 8 năm 2013. Để biết thêm thông tin về các bản sửa lỗi hệ thống Trung tâm 2012 hoạt động quản lý gói dịch vụ 1 Update Rollup 2 được bao gồm trong bản này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2802159 mô tả Update Rollup 2 cho hệ thống Trung tâm 2012 gói dịch vụ 1


Xây dựng 7.0.9538.1005: Bản Cập Nhật 1 cho hệ thống Trung tâm 2012 gói dịch vụ 1

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 8 tháng 8 năm 2013. Để biết thêm thông tin về các bản sửa lỗi hệ thống Trung tâm 2012 hoạt động quản lý gói dịch vụ 1 Update Rollup 1 được bao gồm trong bản này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2785682 mô tả các bản Cập Nhật 1 cho hệ thống Trung tâm 2012 gói dịch vụ 1

Bản cập nhật hệ thống Trung tâm 2012 R2

Xây dựng 7.1.10226.1387: Hệ thống Trung tâm 2012 R2 hoạt động quản lý Cập Nhật 14

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 28 tháng 11 năm 2017. Để biết thêm thông tin về các vấn đề được khắc phục trong bản Cập Nhật Rollup 14 cho Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

4024942 bản Cập Nhật 14 cho System Center 2012 R2 Operations Manager

Xây dựng 7.1.10226.1360: Hệ thống Trung tâm 2012 R2 hoạt động quản lý Cập Nhật 13

Bản cập nhật này đã được phát hành ngày 23 tháng 5 năm 2017. Để biết thêm thông tin về các vấn đề được khắc phục trong bản Cập Nhật Rollup 13 cho Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

4016125 bản Cập Nhật 13 cho System Center 2012 R2 Operations Manager

Xây dựng 7.1.10226.1304: Hệ thống Trung tâm 2012 R2 hoạt động quản lý Cập Nhật 12

Bản cập nhật này đã được phát hành ngày 24 tháng 1 năm 2017. Để biết thêm thông tin về các vấn đề được khắc phục trong bản Cập Nhật Rollup 12 cho Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

3209587 bản Cập Nhật 12 cho System Center 2012 R2 Operations Manager
 

Xây dựng 7.1.10226.1239 System Center 2012 R2 hoạt động quản lý Cập Nhật 11

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 30 tháng 8 năm 2016. Để biết thêm thông tin về các vấn đề được khắc phục trong bản Cập Nhật Rollup 11 dành cho Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

3183990 bản Cập Nhật 11 cho System Center 2012 R2 Operations Manager
 

Xây dựng 7.1.10226.1177: Hệ thống Trung tâm 2012 R2 hoạt động quản lý Cập Nhật 9

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 26 tháng 1 năm 2016. Để biết thêm thông tin về các vấn đề được khắc phục trong bản Cập Nhật Rollup 9 dành cho Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

3129774 vấn đề đã được vá trong hệ thống Trung tâm 2012 R2 hoạt động quản lý Update Rollup 9
 


Xây dựng 7.1.10226.1118: Hệ thống Trung tâm 2012 R2 hoạt động quản lý Cập Nhật 8

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 27 tháng 12 năm 2015. Để biết thêm thông tin về các vấn đề được khắc phục trong bản Cập Nhật Rollup 8 cho Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

3096382 vấn đề đã được vá trong hệ thống Trung tâm 2012 R2 hoạt động quản lý Update Rollup 8


Xây dựng 7.1.10226.1090: Hệ thống Trung tâm 2012 R2 hoạt động quản lý Cập Nhật 7

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 11 tháng 12 năm 2015. Để biết thêm thông tin về các vấn đề được khắc phục trong bản Cập Nhật Rollup 7 cho Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

3064919 vấn đề đã được vá trong hệ thống Trung tâm 2012 R2 hoạt động quản lý Cập Nhật Rollup 7


Xây dựng 7.1.10226.1064: Hệ thống Trung tâm 2012 R2 hoạt động quản lý Cập Nhật 6

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 28 tháng 12 năm 2015. Để biết thêm thông tin về các vấn đề được khắc phục trong bản Cập Nhật Rollup 6 cho Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

3051169 vấn đề đã được vá trong hệ thống Trung tâm 2012 R2 hoạt động quản lý Update Rollup 6
 

Xây dựng 7.1.10226.1052: Hệ thống Trung tâm 2012 R2 hoạt động quản lý Cập Nhật 5

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 10 tháng 12 năm 2015. Để biết thêm thông tin về các vấn đề được khắc phục trong bản Cập Nhật Rollup 5 cho Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

3023138 vấn đề đã được vá trong hệ thống Trung tâm 2012 R2 hoạt động quản lý Update Rollup 5


Xây dựng 7.1.10226.1046: Hệ thống Trung tâm 2012 R2 hoạt động quản lý Cập Nhật 4

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 27 tháng 4 năm 2014. Để biết thêm thông tin về các vấn đề được khắc phục trong bản Cập Nhật 4 cho Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2992020 sự cố được khắc phục trong System Center 2012 R2 hoạt động quản lý Update Rollup 4


Xây dựng 7.1.10226.1037: Hệ thống Trung tâm 2012 R2 hoạt động quản lý Cập Nhật 3

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 29 tháng 4 năm 2014. Để biết thêm thông tin về các vấn đề được khắc phục trong Cập Nhật 3 cho Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2965445 sự cố được khắc phục trong System Center 2012 R2 hoạt động quản lý Cập Nhật 3


Xây dựng 7.1.10226.1015: Hệ thống Trung tâm 2012 R2 hoạt động quản lý Cập Nhật 2

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 23 tháng 4 năm 2014. Để biết thêm thông tin về các vấn đề được khắc phục trong bản Cập Nhật 2 cho Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2929891 sự cố được khắc phục trong System Center 2012 R2 hoạt động quản lý Update Rollup 2


Xây dựng 7.1.10226.1009: Hệ thống Trung tâm 2012 R2 hoạt động quản lý Cập Nhật 1

Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 27 tháng 4 năm 2014. Để biết thêm thông tin về các vấn đề được khắc phục trong bản Cập Nhật 1 cho Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2904678 sự cố được khắc phục trong System Center 2012 R2 hoạt động quản lý bản Cập Nhật 1

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×