Chủ đề liên quan
×
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Gia nhập nhóm từ nối kết mời

Nếu bạn nhận được một nối kết mời từ người quản trị của một nhóm, chỉ cần gõ nhẹ vào nối kết để gia nhập nhóm từ hộp thoại.

Gia nhập nhóm từ mã QR

Đôi khi người quản trị có thể chia sẻ mã QR là một lời mời để gia nhập nhóm. Bạn có thể quét mã để tham gia nhóm.

 1. Từ danh sách trò chuyện của bạn, gõ nhẹ vào Ảnh của biểu tượng nhóm mới trên danh sách trò chuyện trong Kaizala (trên Android) hoặc Ảnh của biểu tượng nhóm mới trên danh sách trò chuyện trong Kaizala (trên iOS) Ảnh của biểu tượng nhóm mới trên danh sách trò chuyện trong Kaizalagia nhập nhóm.

 2. Gõ nhẹ tab mã QR , rồi quét mã QR được chia sẻ bởi người quản trị.

Gia nhập nhóm từ mã nhóm

Nếu bạn nhận được mã nhóm để gia nhập nhóm, hãy dùng mã để tham gia nhóm.

 1. Từ danh sách trò chuyện của bạn, gõ nhẹ vào Ảnh của biểu tượng nhóm mới trên danh sách trò chuyện trong Kaizala (trên Android) hoặc Ảnh của biểu tượng nhóm mới trên danh sách trò chuyện trong Kaizala (trên iOS) Ảnh của biểu tượng nhóm mới trên danh sách trò chuyện trong Kaizalagia nhập nhóm.

 2. Nhấn vào tab mã nhóm , rồi nhập mã được chia sẻ bởi người quản trị nhóm.

Tham gia một nhóm gần đó

Nếu một nhóm được phát hiện tại vị trí của bạn, bạn có thể tham gia.

 1. Gõ nhẹ khám phá Hình ảnh của tab khám phá trong Kaizala Hình ảnh của tab khám phá trong Kaizala thêm Hình ảnh biểu tượng xem thêm trong Kaizalacácnhóm gần đó.

 2. Gõ nhẹ vào Nhóm bạn muốn gia nhập, rồi gõ nhẹ vào gia nhập. Bạn sẽ được thêm hoặc đăng ký nhóm.

Bạn cũng có thể tham gia một nhóm gần đó trực tiếp từ danh sách trò chuyện :

 1. Từ danh sách trò chuyện của bạn, nhấn vào nhóm gia nhập.

 2. Gõ nhẹ vào tab nhóm gần đó , rồi tìm kiếm các nhóm gần đó.

 3. Gõ nhẹ vào Nhóm bạn muốn gia nhập, rồi gõ nhẹ vào gia nhập.

Gia nhập nhóm công cộng

Nếu một nhóm là công khai, bạn có thể xem nội dung của nó hoặc gia nhập nó.

 1. Gõ nhẹ khám phá Hình ảnh của tab khám phá trong Kaizalavà xác định nhóm bạn muốn xem hoặc gia nhập.

 2. Gõ nhẹ vào ảnh nhóm để mở và xem nội dung của nó.

 3. Gõ nhẹ vào gia nhập nếu bạn muốn gia nhập.

Bạn cũng có thể tìm kiếm một nhóm:

 1. Gõ nhẹ khám phá Hình ảnh của tab khám phá trong Kaizala Hình ảnh của tab khám phá trong Kaizalanhóm tìm kiếm.

 2. Nhập tên hoặc mô tả của nhóm mà bạn muốn tham gia vào hộp tìm kiếm.

 3. Bạn sẽ thấy một danh sách các nhóm khớp với truy vấn tìm kiếm của bạn.

 4. Gõ nhẹ vào ảnh nhóm để mở và xem nội dung của nó.

 5. Gõ nhẹ vào gia nhập nếu bạn muốn gia nhập.

Tìm hiểu về nhóm

Tạo nhóm và thêm người dùng

Quản lý nhóm trong Kaizala

Trung tâm trợ giúp Kaizala

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×