You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Bản cập nhật vi mã Intel

Lỗ hổng bảo mật gần đây nhất

Số KB và mô tả

Windows phiên bản

Nguồn

ADV220002

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016

Tham khảo OEM / Bản phát hành Vi chương trình Intel của Vi mã cần được cập nhật để giảm thiểu

Các lỗ hổng trong quá khứ

Microsoft đang cung cấp các bản cập nhật vi mã được Intel xác thực có liên quan đến Spectre Biến thể 2 (CVE-2017-5715 | Branch Target Injection).

Bảng sau đây liệt kê các bài viết cụ thể trong Cơ sở Kiến thức Microsoft theo Windows bản. Các bài viết này chứa liên kết đến các bản cập nhật vi mã Intel có sẵn bằng CPU:

Số KB và Mô tả

Windows phiên bản

Nguồn

KB4100347: Bản cập nhật Vi mã Intel

Windows 10, phiên bản 1803 và Windows Server, phiên bản 1803

Windows Update, Dịch Windows Cập nhật Máy chủ và Danh mục Microsoft Update

KB4090007: Bản cập nhật Vi mã Intel

Windows 10, phiên bản 1709 và Windows Server 2016, phiên bản 1709

Windows Update, Dịch Windows Cập nhật Máy chủ và Danh mục Microsoft Update

KB4091663: Bản cập nhật Vi mã Intel

Windows 10, phiên bản 1703

Windows Update, Dịch Windows Cập nhật Máy chủ và Danh mục Microsoft Update

KB4091664: Bản cập nhật Vi mã Intel

Windows 10, phiên bản 1607 và Windows Server 2016

Windows Update, Dịch Windows Cập nhật Máy chủ và Danh mục Microsoft Update

KB4091666: Bản cập nhật Vi mã Intel

Windows 10 (RTM)

Windows Update, Dịch Windows Cập nhật Máy chủ và Danh mục Microsoft Update

Microsoft đang cung cấp các bản cập nhật vi mã được Intel xác thực có liên quan đến Spectre Biến thể 3a (CVE-2018-3640 | Đọc Đăng ký Hệ thống Rogue (RSRE)), Spectre Biến thể 4 (CVE-2018-3639 | Speculative Store Bypass (SSB)) và L1TF (CVE-2018-3620CVE-2018-3646 | Lỗi thiết bị đầu cuối L1). 

Bảng sau đây liệt kê các bài viết cụ thể trong Cơ sở Kiến thức Microsoft theo Windows bản. Bài viết này chứa các liên kết đến các bản cập nhật vi mã Intel có sẵn bằng CPU.

Số KB và mô tả

Windows phiên bản

Nguồn

KB4465065: Bản cập nhật vi mã Intel

Windows 10, phiên bản 1809, Windows Server 2019

Windows Update, Dịch Windows Cập nhật Máy chủ và Danh mục Microsoft Update

KB4346084: Bản cập nhật vi mã Intel

Windows 10, phiên bản 1803 và Windows Server, phiên bản 1803

Windows Update, Dịch Windows Cập nhật Máy chủ và Danh mục Microsoft Update

KB4346085: Bản cập nhật vi mã Intel

Windows 10, phiên bản 1709 và Windows Server 2016, phiên bản 1709

Windows Update, Dịch Windows Cập nhật Máy chủ và Danh mục Microsoft Update

KB4346086: Bản cập nhật vi mã Intel

Windows 10, phiên bản 1703

Windows Update, Dịch Windows Cập nhật Máy chủ và Danh mục Microsoft Update

KB4346087: Bản cập nhật vi mã Intel

Windows 10, phiên bản 1607 và Windows Server 2016

Windows Update, Dịch Windows Cập nhật Máy chủ và Danh mục Microsoft Update

KB4346088: Bản cập nhật vi mã Intel

Windows 10 (RTM)

Windows Update, Dịch Windows Cập nhật Máy chủ và Danh mục Microsoft Update

Microsoft đang cung cấp các bản cập nhật vi mã được Intel xác thực có liên quan đến Lấy mẫu Dữ liệu Vi cấu trúc (CVE-2019-11091, CVE-2018-12126, CVE-2018-12127, CVE-2018-12130). 

Bảng sau đây liệt kê các bài viết cụ thể trong Cơ sở Kiến thức Microsoft theo Windows bản. Các bài viết chứa liên kết đến các bản cập nhật vi mã Intel có sẵn bằng CPU.

Số KB và mô tả

Windows phiên bản

Nguồn

KB4497165: Bản cập nhật vi mã Intel

Windows 10, phiên bản 1903 và 1909, Windows Server, phiên bản 1903 và 1909

Danh mục Microsoft Update

KB4494174: Bản cập nhật vi mã Intel

Windows 10, phiên bản 1809, Windows Server 2019

Danh mục Microsoft Update

KB4494451: Bản cập nhật vi mã Intel

Windows 10, phiên bản 1803 và Windows Server, phiên bản 1803

Danh mục Microsoft Update

KB4494452: Bản cập nhật vi mã Intel

Windows 10, phiên bản 1709 và Windows Server 2016, phiên bản 1709

Danh mục Microsoft Update

KB4494453: Bản cập nhật vi mã Intel

Windows 10, phiên bản 1703

Danh mục Microsoft Update

KB4494175: Bản cập nhật vi mã Intel

Windows 10, phiên bản 1607 và Windows Server 2016

Danh mục Microsoft Update

KB4494454: Bản cập nhật vi mã Intel

Windows 10 (RTM)

Danh mục Microsoft Update

Thông tin Bổ sung

Chúng tôi sẽ cung cấp các bản cập nhật vi mã được Intel xác thực bổ sung cho Windows khi chúng có sẵn cho Microsoft và cập nhật các bài viết này cho phù hợp.

Khách hàng nên tham khảo thông tin từ Intel và nhà sản xuất thiết bị của họ về tính khả dụng của các bản cập nhật bảo mật vi chương trình hiện hành cho thiết bị cụ thể, bao gồm các thông tin sau:

Chúng tôi cung cấp thông tin liên hệ bên thứ ba để giúp bạn tìm hỗ trợ kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không cần thông báo. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác của thông tin liên hệ bên thứ ba này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×