Nếu các quy tắc cho phép kiểm tra thiết bị yêu cầu, kiểm tra xem nếu bất kỳ yêu cầu các thiết bị bị thiếu trong danh sách yêu cầu bạn nhận được từ các ứng dụng kết xuất mã thông báo. Yêu cầu bị thiếu có thể chặn xác thực thiết bị. Để nhận các yêu cầu từ các ứng dụng kết xuất mã thông báo, hãy làm theo các bước trong phần sử dụng trình kết xuất mã thông báo để chẩn đoán chính sách cho phép trong các phương pháp kiểm tra chính sách cấp phép nếu người dùng bị ảnh hưởng .

Dưới đây là các yêu cầu thiết bị. Quy tắc cho phép sử dụng một số.

 • http://schemas.microsoft.com/2012/01/devicecontext/claims/registrationid

 • http://schemas.microsoft.com/2012/01/devicecontext/claims/displayname

 • http://schemas.microsoft.com/2012/01/devicecontext/claims/identifier

 • http://schemas.microsoft.com/2012/01/devicecontext/claims/ostype

 • http://schemas.microsoft.com/2012/01/devicecontext/claims/osversion

 • http://schemas.microsoft.com/2012/01/devicecontext/claims/ismanaged

 • http://schemas.microsoft.com/2012/01/devicecontext/claims/isregistereduser

 • http://schemas.microsoft.com/2014/02/devicecontext/claims/isknown

 • http://schemas.microsoft.com/2014/02/deviceusagetime

 • http://schemas.microsoft.com/2014/09/devicecontext/claims/iscompliant

 • http://schemas.microsoft.com/2014/09/devicecontext/claims/trusttype

Nếu không có yêu cầu bị thiếu, hãy làm theo các bước trong cấu hình trên cơ sở có điều kiện truy cập bằng cách sử dụng đăng ký thiết bị để đảm bảo rằng môi trường là thiết lập để xác thực thiết bị.

Nếu tất cả các yêu cầu hiện tại, hãy xem nếu giá trị của các yêu cầu từ các ứng dụng kết xuất mã thông báo phù hợp với các giá trị yêu cầu trong chính sách cho phép.

Vấn đề được giải quyết?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×